Zagrebačka županija raspisala je dva natječaja za potporu poduzetnicima u 2023. godini

Zagrebačka županija raspisala je dva natječaja za potporu poduzetnicima u 2023. godini:

Javni natječaj za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti za 2023. godinu – proizvodne i neproizvodne djelatnosti

Javni natječaj za dodjelu potpora za početak poslovanja poduzetnika za 2023. godinu

 

1. Javni natječaj za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti za 2023. godinu – proizvodne i neproizvodne djelatnosti

 

Prijavu mogu podnijeti subjekti malog  gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16),

koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 – koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije

– koji su registrirani kao: obrti, trgovačka društva, zadruge, ustanove

– koji su pozitivno poslovali u prethodnoj godini

– koji imaju prosječno najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja), izuzev obrta i poduzetnika početnika koji ne moraju imati zaposlene,

– koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće (dokazuje se potvrdom nadležne Porezne uprave)

– koji imaju podmirene obaveze prema zaposlenicima (dokazuje se Skupnom izjavom u sklopu prijavnog obrasca)

– koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) BR. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti i Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba u sklopu prijavnog obrasca)

– koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti u sklopu prijavnog obrasca)

– čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem  (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba u sklopu prijavnog obrasca)

– čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće evidentirane pri nadležnoj Poreznoj upravi

– koji imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji, i čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji (dokazuje se Skupnom izjavom u sklopu prijavnog obrasca).

 

Prihvatljive djelatnosti

– Područje C: Prerađivačka industrija

– Razred E 38.11 Skupljanje neopasnog otpada

– Područje F: Građevinarstvo

– Područje G: Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala

– Područje I: skupine 56.1. Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane i 56.2. Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

– Područje J: Informacije i komunikacije

– Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

– Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, izuzev skupine 77.1 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila i skupine 77.4. Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima

– Područje P: Obrazovanje

– Područje Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

– Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija, izuzev odjeljka 92 Djelatnosti kockanja i klađenja

– Područje S: Ostale uslužne djelatnosti, izuzev odjeljka 94 Djelatnosti članskih organizacija

 

Prihvatljive aktivnosti prema vrsti potpore

 

R. br. Vrsta potpore Prihvatljive aktivnosti
1. Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti – Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti

– Preuređenje i nadogradnja strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti

2. Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti

 

– Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje registrirane neproizvodne djelatnosti

– Nabava radnih strojeva (viličari, bageri, dizalice i sl.)

– Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera

– Izrada internetske stranice i web shopa

 

Prihvatljivi troškovi su troškovi za opremu i usluge za projekt, koji se odnose na ovdje navedene prihvatljive aktivnosti.

 

Neprihvatljive aktivnosti i troškovi

– Porez na dodanu vrijednost (osim za gospodarske subjekte koji nisu u sustavu PDV-a), te sve ostale zakonom regulirane pristojbe

– Osnivački kapital

– Kupovina vlasničkih udjela

– Troškovi osnivanja odnosno registracije

– Najam opreme i vozila, uključujući nabavu opreme i vozila putem operativnog lizinga,

– Nabava  vozila bez obzira na kategoriju

– Popravak opreme

– Carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.)

– Troškovi prijevoza strojeva i opreme

– Troškovi kupovine poslovnog prostora ili zemljišta

– Troškovi izgradnje, dogradnje i unutrašnjeg uređenja poslovnog prostora

– Troškovi uređenja poslovnog prostora za prodaju i iznajmljivanje

– Troškovi uređenja objekata za smještaj

– Troškovi osoblja

– Troškovi putovanja, seminara, zakupa izložbenog prostora

– Potrošni materijal, sitni inventar, nabava sirovina/repromaterijala

– Poljoprivredna mehanizacija i ostali troškovi u vezi s poljoprivrednom djelatnosti

– Troškovi u vezi s djelatnosti pripreme i usluživanja pića

– Poslovni časopisi i imenici, tiskane i elektronske verzije

– Energetska suglasnost i ostale suglasnosti komunalnih poduzeća

– Troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem, te subjekti u vlasništvu članova obitelji prijavitelja

 

Obavezna dokumentacija

 1. Ispunjen prijavni obrazac (ispunjava se kroz sustav „e-prijave“)
 2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
 3. Dokumentacija o poslovanju u prethodnoj godini:

– obveznici prijave poreza na dobit prilažu Prijavu poreza na dobit za 2022. godinu uz koju se prilaže Bilanca, Račun dobiti i gubitka i Dopunski podaci za 2022. godinu, te elektronička potvrda zaprimanja obrasca od Porezne uprave

– obveznici prijave poreza na dohodak prilažu Prijavu poreza na dohodak za 2022. godinu i popis dugotrajne imovine – obrazac DI, s potvrdom zaprimanja obrasca od Porezne uprave

– obveznici paušalnog poreza na dohodak prilažu Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2022. godini, s potvrdom zaprimanja obrasca od Porezne uprave

 1. Obrazac JOPPD, stranica A za prethodni mjesec i elektronička potvrde zaprimanja obrasca od Porezne uprave
 2. Dokumentacija u vezi s troškovima projekta: ponude, predračuni, računi ili kupoprodajni ugovori za sve troškove prijavljenog projekta

 

Dodatna dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu ovisno o projektu za koji se traži sufinanciranje:

 1. Bankovni izvodi ili drugi dokazi kojima se dokazuje da je izvršeno plaćanje, ako je prijavitelj već platio dio ili sva sredstva po projektu
 2. Fotodokumentacija opreme ako je oprema već nabavljena
 3. Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje kriterija prednosti

 

Način prijave i rok za podnošenje prijave

Prijava na ovaj Javni natječaj podnosi se isključivo putem sustava „e-prijave“ na poveznici www.eprijave.hr

Prijava u trenutku podnošenja u sustav mora sadržavati svu natječajem propisanu obaveznu dokumentaciju.

 

Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije može zatražiti i dodatnu dokumentaciju ili obrazloženje. Prijavitelj je dužan dopuniti prijavu u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva za dopunu.

 

Jedan poduzetnik može na ovaj Javni natječaj podnijeti samo jednu prijavu.

 

Prijava na ovaj Javni natječaj podnosi se putem sustava „e-prijave“ najkasnije do 12. svibnja 2023. godine u 24:00 sata.

 

 

2. Javni natječaj za dodjelu potpora za početak poslovanja poduzetnika za 2023. godinu

 

Prijavu mogu podnijeti mikro subjekti malog  gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16),

koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 – koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije

– koji su registrirani kao: obrti, trgovačka društva, zadruge, ustanove

– na dan objave natječaja nisu registrirani dulje od 2 godine

– koji su u vlasništvu fizičke osobe koja do dana objave natječaja nije bila većinski vlasnik subjekta koji se prijavljuje i drugih pravnih subjekata kumulativno dulje od 2 godine

– koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće (dokazuje se potvrdom nadležne Porezne uprave)

– koji imaju podmirene obaveze prema zaposlenicima (dokazuje se Skupnom izjavom u sklopu prijavnog obrasca)

– koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) BR. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti i Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba u sklopu prijavnog obrasca)

– koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti u sklopu prijavnog obrasca)

– čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem  (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba u sklopu prijavnog obrasca)

– čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće evidentirane pri nadležnoj Poreznoj upravi

– koji imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji, i čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji (dokazuje se Skupnom izjavom u sklopu prijavnog obrasca).

 

Prihvatljive djelatnosti

– Područje C: Prerađivačka industrija

– Razred E 38.11 Skupljanje neopasnog otpada

– Područje F: Građevinarstvo

– Područje G: Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala

– Područje I: skupine 56.1. Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane i 56.2. Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

– Područje J: Informacije i komunikacije

– Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

– Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, izuzev skupine 77.1 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila i skupine 77.4. Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima

– Područje P: Obrazovanje

– Područje Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

– Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija, izuzev odjeljka 92 Djelatnosti kockanja i klađenja

– Područje S: Ostale uslužne djelatnosti, izuzev odjeljka 94 Djelatnosti članskih organizacija

 

Prihvatljive aktivnosti

– Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje registrirane djelatnosti

– Nabava radnih strojeva (viličari, bageri, dizalice i sl.)

– Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera

– Izrada internetske stranice i web shopa

– Nabava uredskog i radnog namještaja

Prihvatljivi troškovi su troškovi za opremu i usluge za projekt, koji se odnose na ovdje navedene prihvatljive aktivnosti.

Prilikom izračuna udjela vlastitih sredstava u investiciji i mogućeg iznosa potpore uzimaju se u obzir samo prihvatljivi troškovi projekta.

 

Neprihvatljive aktivnosti i troškovi

– Porez na dodanu vrijednost (osim za gospodarske subjekte koji nisu u sustavu PDV-a), te sve ostale zakonom regulirane pristojbe

– Osnivački kapital

– Kupovina vlasničkih udjela

– Troškovi osnivanja odnosno registracije

– Najam opreme i vozila, uključujući nabavu opreme i vozila putem operativnog lizinga,

– Nabava  vozila bez obzira na kategoriju

– Popravak opreme

– Carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.)

– Troškovi prijevoza strojeva i opreme

– Troškovi kupovine poslovnog prostora ili zemljišta

– Troškovi izgradnje, dogradnje i unutrašnjeg uređenja poslovnog prostora

– Troškovi uređenja poslovnog prostora za prodaju i iznajmljivanje

– Troškovi uređenja objekata za smještaj

– Troškovi osoblja

– Troškovi putovanja, seminara, zakupa izložbenog prostora

– Potrošni materijal, sitni inventar, nabava sirovina/repromaterijala

– Poljoprivredna mehanizacija i ostali troškovi u vezi s poljoprivrednom djelatnosti

– Troškovi u vezi s djelatnosti pripreme i usluživanja pića

– Poslovni časopisi i imenici, tiskane i elektronske verzije

– Energetska suglasnost i ostale suglasnosti komunalnih poduzeća

– Troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem, te subjekti u vlasništvu članova obitelji prijavitelja

 

Obavezna dokumentacija

 1. Ispunjen prijavni obrazac (ispunjava se kroz sustav „e-prijave“)
 2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
 3. Dokumentacija u vezi s troškovima projekta: ponude, predračuni, računi ili kupoprodajni ugovori za sve troškove prijavljenog projekta

Dodatna dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu ovisno o projektu za koji se traži sufinanciranje:

 1. Bankovni izvodi ili drugi dokazi kojima se dokazuje da je izvršeno plaćanje, ako je prijavitelj već platio dio ili sva sredstva po projektu
 2. Fotodokumentacija opreme ako je oprema već nabavljena

 

Način prijave i rok za podnošenje prijave

Prijava na ovaj Javni natječaj podnosi se isključivo putem sustava „e-prijave“ na poveznici www.eprijave.hr

Prijava u trenutku podnošenja u sustav mora sadržavati svu natječajem propisanu obaveznu dokumentaciju.

Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije može zatražiti i dodatnu dokumentaciju ili obrazloženje. Prijavitelj je dužan dopuniti prijavu u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva za dopunu.

Jedan poduzetnik može na ovaj Javni natječaj podnijeti samo jednu prijavu.

 

Prijava na ovaj Javni natječaj podnosi se putem sustava „e-prijave“ najkasnije do 12. svibnja 2023. godine u 24:00 sata.

 

Više informacija: zagrebacka-zupanija.hr