Zagrebačka županija: Javni natječaj za dodjelu potpora za početak poslovanja poduzetnika za 2024. godinu

Dana 12.4.2024. godina Zagrebačka je županija raspisala Javni natječaj za dodjelu potpora za početak poslovanja poduzetnika za 2024. godinu.

 

Prijavu mogu podnijeti mikro subjekti malog  gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16),

koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

– koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije

– koji su registrirani kao: obrti, trgovačka društva, zadruge, ustanove

– na dan objave natječaja nisu registrirani dulje od 2 godine

– koji su u vlasništvu fizičke osobe koja do dana objave natječaja nije bila većinski vlasnik subjekta koji se prijavljuje i drugih pravnih subjekata kumulativno dulje od 2 godine

– koji nisu ranije koristili potporu za početak poslovanja Zagrebačke županije

– koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće

– koji imaju podmirene obaveze prema zaposlenicima

– koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti Uredbe

– koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili

– čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem  (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili

– čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće evidentirane pri nadležnoj Poreznoj upravi

– koji imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji, i čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji

 

Prihvatljivi projekti

Prihvatljivi projekti za financiranje temeljem ovog Javnog natječaja su projekti koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

– projekt provodi mikro subjekt malog gospodarstva – prihvatljivi prijavitelj s ciljem unapređenja svog poslovanja

– projekt se odnosi na jednu od prihvatljivih djelatnosti, a prijavitelj je registriran za djelatnost projekta

– projekt se realizira na području Zagrebačke županije i susjednih županija (grad Zagreb, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija)

– iznos prihvatljivih troškova projekta ne smije biti niži od 2.000,00 EUR

– projekt se ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuje Zagrebačka županija i ostali davatelji državnih potpora.

Prijave se podnose za sufinanciranje projekata koji su provedeni ili će biti provedeni tijekom 2024. godine.

 

Prihvatljive djelatnosti

– Područje C: Prerađivačka industrija

– Razred E 38.11 Skupljanje neopasnog otpada

– Područje F: Građevinarstvo

– Područje G: Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala

– Razred H 52.10 Skladištenje robe

– Područje I: skupine 56.1. Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane i 56.2. Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

– Područje J: Informacije i komunikacije

– Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

– Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, izuzev skupine 77.1 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila i skupine 77.4. Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima

– Područje P: Obrazovanje

– Područje Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

– Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija, izuzev odjeljka 92 Djelatnosti kockanja i klađenja

– Područje S: Ostale uslužne djelatnosti, izuzev odjeljka 94 Djelatnosti članskih organizacija

 

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

– Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje registrirane djelatnosti

– Nabava radnih strojeva (viličari, bageri, dizalice i sl.)

– Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera

– Izrada/dorada internetske stranice i web shopa

– Nabava uredskog i radnog namještaja

 

Prihvatljivi su troškovi za opremu i usluge za projekt koji se odnose na ovdje navedene prihvatljive aktivnosti.

Prihvatljivi troškovi usluga su sljedeći:

– usluge izrade/dorade internetske stranice i web shopa

– usluge izrade poslovnog softvera

 

Prilikom izračuna udjela vlastitih sredstava u investiciji i mogućeg iznosa potpore uzimaju se u obzir samo prihvatljivi troškovi projekta.

 

Neprihvatljive aktivnosti i troškovi

Sljedeće aktivnosti i troškovi nisu prihvatljivi:

– Porez na dodanu vrijednost (osim za gospodarske subjekte koji nisu u sustavu PDV-a), te sve ostale zakonom regulirane pristojbe

– Osnivački kapital

– Kupovina vlasničkih udjela

– Troškovi osnivanja odnosno registracije

– Najam opreme i vozila, uključujući nabavu opreme i vozila putem operativnog lizinga,

– Nabava  vozila bez obzira na kategoriju

– Popravak opreme

– Carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.)

– Troškovi prijevoza strojeva i opreme

– Troškovi kupovine poslovnog prostora ili zemljišta

– Troškovi izgradnje, dogradnje i unutrašnjeg uređenja poslovnog prostora

– Troškovi uređenja poslovnog prostora za prodaju i iznajmljivanje

– Troškovi uređenja objekata za smještaj

– Troškovi osoblja

– Troškovi putovanja, seminara, zakupa izložbenog prostora

– Potrošni materijal, sitni inventar, nabava sirovina/repromaterijala

– Poljoprivredna mehanizacija i ostali troškovi u vezi s poljoprivrednom djelatnosti

– Troškovi u vezi s djelatnosti pripreme i usluživanja pića

– Poslovni časopisi i imenici, tiskane i elektronske verzije

– Energetska suglasnost i ostale suglasnosti komunalnih poduzeća

– Troškovi videonadzora, klima uređaja, skladišnih, uredskih i stambenih kontejnera, postavljanja podloga za vanjsku opremu, podloga i instalacije za strojeve, piste i sportski objekti, zaštitna i radna odjeća, obuća i oprema

– Troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave, te subjekti u vlasništvu članova obitelji Podnositelja prijave

 

Iznos i intenzitet potpore

Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova i pojedinačnih troškova projekta

Potporu je moguće dodijeliti za projekte s iznosom ukupnih prihvatljivih troškova 2.000,00 eura ili većim.

Minimalni pojedinačni trošak za pojedine komade alata, opreme, namještaja ili slično je 200,00 eura.

Potpora može iznositi 75% prihvatljivih troškova, najviše do 2.000,00 EUR.

 

Prijava na ovaj Javni natječaj podnosi se putem sustava „e-prijave“ najkasnije do 14. svibnja 2024. godine u 24:00 sata.

 

Rok za registraciju u sustav „e-prijave“ je do 24:00 sata dana 13. svibnja 2024. godine.

 

Više na: zagrebacka-zupanija.hr