Ulazak OPG-a u sustav poreza na dodanu vrijednost i sustav poreza na dobit

Ulazak OPG-a u sustav PDV-a

 

A. NA VLASTITI ZAHTJEV – kad OPG u sljedećoj godini očekuje veći opseg poslovanja, investiciju ili prijavu na natječaje za poljoprivrednike iz europskih fondova. Ulaskom u sustav PDV-a OPG se obvezuje na tri godine redovnog postupka oporezivanja PDV-om.

 

B. ZAKONSKOM OBVEZOM – kad OPG ostvari vrijednost isporuka/ dobara veću od 300.000 kn postaje porezni obveznik po sili Zakona od 1. sljedećeg mjeseca.

 

PRIJAVA U REGISTAR OBVEZNIKA PDV-a vrši se u ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE (Obrazac P-PDV) najkasnije do 15. u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isporuka prešla propisani prag za ulazak u sustav PDV-a.

 

PODNOŠENJE POREZNE PRIJAVE (ovisi o vrsti i obimu poslovanja):

 • mjesečno – za ostvareni promet uključujući i PDV veći od 800.000,00 kn u prethodnoj obračunskoj godini. Rok podnošenja je do 20. dana u tekućem mjesecu za protekli mjesec (Obrazac PDV)
 • tromjesečno, iznimno – za ostvareni promet s PDV-om manji od 800.000,00 kn u prethodnoj obračunskoj godini (osim ako OPG obavlja transakcije u EU – u tom je slučaju obvezno mjesečni porezni obveznik), a na vlastiti zahtjev može i mjesečno. Rok podnošenja je do 20. dana u tekućem mjesecu za prethodno tromjesečje (Obrazac PDV ).

 

U prijavi PDV-a koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine, porezni obveznik mora provesti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu.

 

Ako poljoprivrednik ostvari vrijednost manju od 300.000 kn – može zatražiti brisanje iz registra, osim ako se upisao na vlastiti zahtjev, onda je obvezan ostati 3 godine u redovnom postupku oporezivanja PDV-om.

 

Rok za plaćanja je do zadnjeg dana u tekućem mjesecu za proteklo razdoblje oporezivanja (mjesečno ili tromjesečno razdoblje oporezivanja).

 

Ako je iznos PDV-a po izlaznim računima veći od PDV-a u ulaznim računima, poljoprivrednik ima obvezu uplatiti PDV u Državni proračun. Ako je situacija obrnuta (pretporez veći od porezne obveze), poljoprivrednik ima pravo na povrat PDV-a u roku od 30 dana od dana predaje porezne prijave (Obrazac PDV), ako u Obrascu PDV označi da traži povrat. Pretporez može koristiti i kao predujam za buduće obveze.

 

OPG – obveznici plaćanja poreza na dohodak posluju po „načelu blagajne“ (primitak nastaje kad su prodana dobra naplaćena, izdatak nastaje kada su kupljena dobra plaćena). Isto načelo primjenjuje se i na obvezu uplate naplaćenog PDV-a po izlaznim računima i pravo na povrat plaćenog PDV-a po ulaznim računima, ako je OPG odabrao plaćanje PDV-a prema naplaćenim računima (kao R-2 obveznik). OPG može odabrati plaćanje PDV-a prema vrijednosti izdanih računa, a u tom slučaju i pravo na pretporez ostvaruje prema primljenim ulaznim računima.

 

OBRAČUN PDV-a KOD NABAVA DOBARA IZ EU

 

AKO POLJOPRIVREDNIK NIJE OBVEZNIK PDV-a

 • za vrijednost nabave dobara iz drugih država članica do 77.000,00 kuna ne plaća PDV u RH, dobavljač će zaračunati svoj PDV
 • iznad 77.000,00 kuna mora zatražiti PDV identifikacijski broj, obveznik je plaćanja PDV-a na stjecanje dobara iz druge države članice

 

AKO JE POLJOPRIVREDNIK U SUSTAVU PDV-a

 • treba imati PDV identifikacijski broj
 • dobavljaču se deklarira kao porezni obveznik koji plaća PDV na stjecanje dobara iz druge države članice
 • obveza obračuna PDV-a na stjecanje, bez obzira na vrijednost nabave uz istovremeno korištenje pretporeza što iskazuje u istom Obrascu PDV

 

Ulazak OPG-a u sustav poreza na dobit

 

DOBROVOLJNO – ako OPG želi plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak, o tome dostavlja pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja tekuće godine za iduću kalendarsku godinu. B. ZAKONSKA OBVEZA – OPG pisanim putem izvješćuje nadležnu ispostavu Porezne uprave do kraja tekuće godine, a najkasnije 20 dana po isteku poreznog razdoblja (kalendarske godine) u kojoj je ispunjen uvjet da je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 7.500.000,00 kn.

 

POREZNA STOPA

Porez na dobit plaća se na utvrđenu poreznu osnovicu (razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana ili umanjena prema odredbama zakona) po stopi:

 • 12 % za prihode do 7.500.000,00 kuna
 • 18% za prihode jednake ili veće od 7.500.000,01 kuna

 

OBVEZE OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT

 • Ostanak u sustavu 3 godine, u opravdanim slučajevima moguće i kraće
 • Mijenjaju se poslovne knjige i način vođenja knjigovodstva – dvojno knjigovodstvo
 • Nositelj si može isplaćivati poduzetničku plaću, a bez obzira isplaćuje li ili ne doprinose plaća na osnovicu poduzetničke plaće
 • Akontacija se u prvoj godini plaća u iznosu predujma poreza na dohodak koji je utvrđen na temelju porezne prijave za godinu u kojoj je zahtjev podnesen
 • Plaćanje akontacija poreza na dobit mjesečno – do kraja mjeseca za prethodni mjesec
 • Izdaju se računi, porez na dobit i PDV plaćaju se prema izdanim i primljenim računima bez obzira na to jesu li naplaćeni ili plaćeni, osim ako porezni obveznik nije odabrao plaćanje PDV-a prema naplaćenim naknadama (R-2), a što može ako je vrijednost isporuka ispod 7.500.000,00 kn
 • Veći iznosi naknade plaćaju se knjigovođi (podnošenje većeg broja Obrazaca i Izvještaja)
 • Podnosi se godišnja prijava poreza na dobit (Obrazac PD i GFI) te se dostavljaju financijska izvješća (Bilanca stanja i Račun dobiti i gubitka) – rok predaje: najkasnije 4 mjeseca nakon isteka razdoblja (do travnja) za koje se utvrđuje porez na dobit.

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”