Pravni aspekti rada od kuće

Mnogi su poslodavci, zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa COVID-19 i s ciljem zaštite radnika i sprječavanja širenja zaraze na radnom mjestu, odlučili prilagoditi se novonastalim okolnostima organizacijom rada od kuće za svoje zaposlenike.

 

U nedostatku posebnih propisa kojim se s radnopravnog aspekta posebno tretira epidemija koronavirusa poslodavci su u slučaju organiziranja rada od kuće dužni poštovati sve postojeće propise.

 

U skladu sa Zakonom o radu (NN 93/2014, 127/2017, 98/2019), jedan od bitnih sastojaka ugovora o radu je mjesto rada, a u radnom odnosu poslodavac i radnik dužni su se pridržavati odredbi ugovora te poštovati odredbe Zakona o radu i drugih propisa iz radnog odnosa. Zakon o radu propisuje sve vrste ugovora o radu, pa tako i rad na izdvojenom mjestu rada, koji je uređen odredbom članka 17. Zakona, no važno je istaknuti da sam Zakon o radu zapravo ne poznaje institut home officea kao privremenog rada na izdvojenom mjestu rada.

 

Pri organiziranju rada od kuće poslodavac mora imati na umu sljedeće:

 

Zakon o radu

Institut rada od kuće Zakon o radu definira kao rad na izdvojenom mjestu rada. U tom smislu čl. 17. ZOR-a definira rad na izdvojenom mjestu rada kao obavljanje poslova kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca. Istim člankom uređuje se oblik i bitni sastojci ugovora o radu za obavljanje poslova kod kuće radnika. Iznimno, u slučajevima bitno promijenjenih okolnosti, koje se nisu mogle unaprijed predvidjeti niti spriječiti, a kakva se situacija ostvarila u uvjetima širenja bolesti COVID – 19, poslodavac može donijeti posebnu pisanu odluku o radu kod kuće radnika, na temelju članka 7. st. 2. ZOR-a.

 

Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada

Za obavljanje poslova kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca sklapa se ugovor o radu u skladu s odredbom članka 17. ZOR-a kojim se, osim uobičajenih podataka koje sadržava svaki ugovor o radu (čl. 15. st. 1.), treba odrediti ugovoreno mjesto rada koje predstavlja obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu. Također, ugovor o radu mora sadržavati i dodatne podatke o radnom vremenu, strojevima, alatima i opremi za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati, kao i o uporabi vlastitih strojeva, alata i druge opreme radnika i naknadi troškova u svezi s tom uporabom, te o naknadi drugih troškova radniku vezanih uz obavljanje poslova, način osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika. Iznimno, navedeni se ugovor ne može sklopiti za obavljanje poslova u skraćenom radnom vremenu te drugih poslova za koje je to utvrđeno ZOR-om ili drugim zakonom.

 

Uvjeti rada na izdvojenom mjestu rada

Radnik koji radi na izdvojenom mjestu rada u svim pravima treba biti izjednačen s radnicima koji rade u prostorima poslodavca. U tom smislu njegova plaća ne smije biti utvrđena u manjem iznosu od plaće radnika koji u prostorijama istog poslodavca radi na istim ili sličnim poslovima (čl. 17. st. 3. ZOR-a), a opseg posla i rokovi izvršenja poslova na izdvojenom mjestu rada ne smiju radnika onemogućiti u korištenju prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor (čl. 17. st. 7. ZOR-a). Zakon o radu u stavku 6. članka 17. propisuje da se odredbe o rasporedu radnog vremena, prekovremenom radu, preraspodjeli radnog vremena, noćnom radu i stanci primjenjuju i na rad na izdvojenom mjestu, ako to nije drukčije uređeno posebnim propisom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu.

Nadalje, sukladno člancima 11. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/2017), poslodavac je obvezan voditi točnu evidenciju o radnom vremenu radnika, bez obzira na to gdje radnik obavlja svoje ugovorene poslove. Poslodavac je dužan voditi podatke o radnom vremenu potrebne za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i za radnike koji rade od kuće. Pritom nema zapreke da evidenciju vodi i sam radnik, no kontrola za točno vođenje evidencije je odgovornost poslodavca.

 

Svaki poslodavac dužan je za radnike koji poslove obavljaju na izdvojenom mjestu (u ovom slučaju od kuće) voditi evidenciju o radnom vremenu, koja mora sadržavati sljedeće: ime i prezime radnika; datum; ukupno dnevno radno vrijeme; vrijeme terenskog rada (ako postoji); vrijeme pripravnosti; vrijeme nenazočnosti na poslu; vrijeme korištenja odmora; neradni dani i blagdani utvrđeni posebnim propisima; vrijeme spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad; vrijeme rodiljinih, roditeljskih dopusta, mirovanja radnog odnosa ili korištenja drugih prava u skladu s posebnim propisima; vrijeme plaćenih i neplaćenih dopusta. Poslodavac je dužan te podatke voditi u pisanom obliku knjige evidencije ili u elektroničkom obliku te se tako prikupljeni podaci i evidencije moraju čuvati najmanje 6 godina.

 

Zakon o zaštiti na radu

Odredbom članka 17. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/2014, 118/2014, 94/2018 i 96/2018) propisano je da je poslodavac svim radnicima, pa tako i radnicima na izdvojenom mjestu rada, obvezan osigurati sigurne uvjete rada. S obzirom na to da stan, kuća ili drugi prostor u kojem radnik obavlja poslove nije objekt namijenjen za rad, već za stanovanje, ne može se zahtijevati ispunjenje svih sigurnosnih zahtjeva za mjesto rada u smislu propisa zaštite na radu. Stoga se odredbe propisa zaštite na radu primjenjuju u mjeri u kojoj je to moguće, uz brigu o tome da sigurnost i zdravlje radnika i njegovih ukućana ne budu ugroženi kako je navedeno u čl. 90. st. 3. Zakona. Iznimno, a sukladno odredbi čl. 36. st. 5. Zakona, na izdvojenom mjestu rada ne mogu se obavljati poslovi s posebnim uvjetima rada.

 

Profesionalna tajna

S obzirom na to da postoje profesije kojima je profesionalna tajna ne samo ugovorna već i zakonska i ustavna obveza važno je upozoriti radnike pod tim režimom da su prilikom obavljanja rada od kuće obvezni ispunjavati i dužnost čuvanja profesionalne tajne. Ova je obveza vrlo veliki izazov u periodu krize uzrokovane koronavirusom s obzirom na to da u isto vrijeme u stambenom prostoru koji se koristi za rad borave i drugi ukućani, uključujući djecu, što može uvelike otežati čuvanje profesionalne tajne i zahtijeva od osobe koja radi od kuće dodatne aktivnosti i napore u tom smislu.

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”