Prigodne nagrade za zaposlenike

Nadolazeći blagdani i vrijeme darivanja idealna su prilika da poslodavci nagrade svoje radnike za naporan trud i rad tijekom cijele godine.

 

Pravo na isplatu prigodne nagrade pripada radniku samo ako je to pravo definirano u nekom internom aktu poslodavca, ugovoru o radu ili kolektivnom ugovoru, odnosno odlukom poslodavca. Zakon o radu ne propisuje pravo radniku na primitak božićnice i ostalih prigodnih darova, dar u naravi i dar djetetu do 15 godina života. Ako poslodavac navedeno pravo nije dao radniku, bez obzira na to što porezni propisi omogućavaju neoporezivu isplatu, radnik ne ostvaruje pravo na isplatu spomenutih darova.

 

 

Božićnica

 

Uz uskrsnicu, regres i drugo, božićnica je jedna od prigodnih nagrada te se neoporezivo može isplatiti onda kada zajedno s prethodnim isplatama ostalih prigodnih nagrada ne prelazi 3.000,00 kuna. U slučaju da je neka od prigodnih nagrada već isplaćena u poreznom razdoblju, neoporezivo se može isplatiti samo razlika do propisane svote od 3.000,00 kuna.

 

Primjer odluke o isplati božićnice:

 

Na temelju čl. 24. Pravilnika o radu i čl. 9. st. 1. Zakona o porezu
na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. – 32/20.) i čl. 7. i. čl. 22.
Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. – 74/20.)
poslodavac (Naziv poslodavca), OIB: XXXXXXXXXXX, donosi

O D L U K U
o isplati božićnice za 2021. godinu
I.
Božićnica kao dio prigodnih nagrada isplatit će se svim radnicima
poslodavca (Naziv poslodavca) u iznosu od 1.500,00 kuna svakome.
II.
Božićnica iz točke I. ove Odluke isplatit će se s plaćom za
mjesec studeni 2021. koja će se isplatiti tijekom mjeseca prosinca
2021. godine.
III.
Iznos božićnice iz točke I. ove Odluke isplatit će se radnicima na njihov
tekući račun.
U Ivanić-Gradu, xx.xx.2021. godine

 

 

Poslodavac može radnicima isplatiti neoporezivu božićnicu u gotovu novcu ili na tekući račun i to s isplatom plaće, prije ili nakon isplate plaće.

 

Temelj za isplatu prigodne nagrade je sklopljen radni odnos između radnika i poslodavca neovisno o tome je li osoba zaposlena na određeno ili neodređeno vrijeme, na puno ili nepuno radno vrijeme i bez obzira na činjenicu što ona koristi npr. bolovanje, rodiljni ili roditeljski dopust, godišnji i slično, ostvaruje pravo na neoporezivu prigodnu nagradu.

Pravo na neoporezivu isplatu prigodnih nagrada imaju isključivo radnici, ali ne i ostale osobe koje za poslodavca obavljaju određene poslove. Na primjer, studenti, osobe na stručnom osposobljavanju ili druge osobe koje rade na temelju ugovora o djelu nemaju pravo na neoporezivu isplatu božićnice bez obzira na to što u vrijeme blagdana obavljaju posao kod poslodavca koji isplaćuje božićnicu.

 

Prigodne nagrade koje su uplaćene ili dane osobama koje nisu u radnom odnosu s poslodavcem obračunavaju se prema pravilima za drugi dohodak te sukladno tome poslodavac treba obračunati:

  • mirovinski doprinos prema stopi od 10% (odnosno 7,5% + 2,5%)
  • porez po stopi od 24%
  • doprinos za zdravstveno osiguranje prema stopi od 7,5%

 

Osim navedenog važno je da prilikom isplate prigodne nagrade postoji prigoda za isplatu, a s ciljem podmirenja povećanih troškova koje će radnik imati u dane blagdana. Ako je odluka o isplati neoporezive nagrade donesena za vrijeme radnog odnosa, tada se neoporeziva isplata može izvršiti i nakon raskida radnog odnosa. U slučaju da se nagrada isplaćuje nakon radnog odnosa, a prelazi godišnju neoporezivu svotu tada se neto treba obračunati na bruto iznos i oporezivati dohotkom od nesamostalnog rada. Pritom se osnovica za obračun doprinosa smatra drugim dohotkom.

 

 

Dar u naravi

 

Prigodnu nagradu za Božić poslodavac može radniku isplatiti i u naravi. Radnicima se u naravi mogu darivati do 600,00 kn pojedinačne vrijednosti. Dar u naravi nije vezan uz određeni blagdan ili prigodu te se može dati radniku tijekom godine u bilo koje svrhe.

Pritom poslodavac može radniku darovati:

  • vlastite proizvode ili usluge
  • trgovačku robu ili proizvode koje je naručio samo za potrebe darivanja radnika
  • poklon kupone
  • potvrde o plaćenim predujmovima u određenoj tvrtki na temelju kojih će radnici izabrati dar prema vlastitom izboru

 

 

Dar djetetu do 15 godina života

 

Poslodavac može svojim radnicima čija su djeca rođena 2006. godine i nakon, neoporezivo isplatiti ili dati u naravi u vrijednosti 600,00 kuna dara za dijete.

 

Kao i kod isplate božićnice i prilikom isplate dara za dijete treba se napisati odluka jer je ista vjerodostojna isprava kod neoporezive isplate. Uz odluku poslodavac treba pribaviti i rodne listove djece kako bi mogao dokazati životnu dob djeteta.

 

Ako majka i otac imaju zasnovan radni odnos kod istog poslodavca, s poreznog gledišta oboje imaju pravo primiti neoporezivu isplatu dara za dijete. Također, dar djetetu može isplatiti i više poslodavaca u godini, kao na primjer i potporu za novorođenče ako radnik radi istovremeno kod dva poslodavca ili je mijenjao poslodavca tijekom godine.

 

Više informacija o prigodnim nagradama možete saznati putem e-booka.

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”