Pregled aktualnih natječaja za EU sredstva

Početak 2018. godine donosi brojne mogućnosti za financiranje projekata iz sredstava europskih fondova.

 

Na području zaštite okoliša aktualna su tri natječaja namijenjena jedinicama lokalne samouprave. Do 31. prosinca ove godine otvoren je natječaj Građenje reciklažnih dvorišta u kojemu se jedinicama lokalne samouprave pruža potpora za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta s ciljem povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Do kraja godine moguće je prijaviti i projekte na natječaj Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada kojima je cilj sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja neusklađenih odlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje.

O gospodarenju otpadom riječ je i u natječaju vezanom uz provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u okviru koje će se jedinicama lokalne samouprave kroz natječaj dodijeliti bespovratna sredstva za implementaciju aktivnosti s ciljem edukacije i infomiranja građana. Natječaj će biti otvoren sve do 1. veljače 2019. godine ukoliko se sva sredstva iz pripadajuće financijske omotnice ne iscrpe prije navedenog roka.

 

Jedinice lokalne samouprave sve do 31. prosinca 2020. godine imaju priliku prijaviti projekte i na natječaj Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektorakojemu je svrha poduprijeti provedbu mjera energetske obnove u zgradama javnog sektora što će rezultirati smanjenjem godišnje potrošnje energije za grijanje i hlađenje od najmanje 50%  i potaknuti korištenje obnovljivih izvora energije.

 

Otvorena su i tri natječaja vezana uz poboljšanje socijalnih uvjeta skupina u nepovoljnom položaju. Smanjenju nezaposlenosti namijenjen je program ZAŽELI – Program zapošljavanja žena koji će osim zapošljavanja i edukacije žena s otežanim pristupom tržištu rada pružiti i potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici. Pripremljene projekte jedinice lokalne samouprave i neprofitne organizacije mogu prijaviti na natječaj od 24. veljače do ponovne privremene obustave poziva.

Do kraja ožujka jedinicama lokalne samouprave koje su ujedno i osnivači osnovnih škola otvoren je natječajOsiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.) koji se financira iz Europskog fonda pomoći za najpotrebitije (FEAD).

U okviru natječaja pod nazivom Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza 1 bespovratna sredstva dodijelit će se projektima koji će osigurati širu dostupnost socijalnih usluga u zajednici istovremeno suzbijajući siromaštvo i podupirući socijalnu uključenost ugroženih skupina. Natječaj je otvoren do 18. travnja 2018., a potencijalni prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, neprofitne i organizacije civilnog društva te centri i ustanove za socijalnu skrb.

 

Području kulture namijenjen je poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“. Cilj je ovog natječaja razvoj dobrog upravljanja u kulturi kroz jačanje suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora, a jedinice lokalne samouprave, JLS, kulturne ustanove i organizacije, te organizacije civilnog društva projekte mogu prijaviti do 28. veljače.

 

Do 1. ožujka do 12.00 sati moguće je prijaviti i projekte u sklopu programa Europa za građane 2014.-2020. Radi se o jednom od centraliziranih programa Europske unije kojemu je cilj promicanje suradnje među europskim zemljama u područjima vezanima za zajedničku europsku povijest i aktivno europsko građanstvo. Natječaj je otvoren jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva za sve tematske cjeline Programa, a to su „Europsko sjećanje“ i „Demokratski angažman i građansko sudjelovanje“ u okviru kojega su obuhvaćene mjere „Bratimljenje gradova“, „Umrežavanje gradova“ te „Projekti civilnog društva“.