Potpora za samozapošljavanje – zeleno/digitalno Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2023. godini

Potpora za samozapošljavanje – zeleno/digitalno Hrvatskog zavoda za zapošljavanje može se dodijeliti nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

 

Cilj mjere: Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.

Ciljane skupine: Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (dalje u tekstu: Zavod).

Trajanje mjere: 24 mjeseca

 

 

Visina subvencije i prihvatljive djelatnosti

 

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007, dalje u tekstu: NKD).

Za podnositelja zahtjeva koji udovoljava kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom objavljenim na https://mjere.hr/korisnicki-centar/pojmovnik/, iznos potpore određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu NKD-om i potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika.

 

1. Skupina – do 20.000,00 EUR
Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
 • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

 

2. Skupina – do 15.000,00 EUR
Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
 • (J) Informacije i komunikacije

 

3. Skupina – do 10.000,00 EUR
Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

 • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • (H) Prijevoz i skladištenje
 • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • (P) Obrazovanje
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

 

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima, dok će se konačna visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je sastavni dio poslovnog plana.

 

Napomena: Poslodavac je dužan utrošiti 3.000,00 EUR od varijabilnog iznosa potpore za troškove koji doprinose zelenoj/digitalnoj tranziciji uz detaljno obrazloženje u poslovnom planu, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom objavljenim na https://mjere.hr/korisnicki-centar/pojmovnik/.

 

 

Prihvatljivi troškovi

 

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

 • fiksnog iznosa
 • varijabilnog iznosa

 

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

 

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 5.000 EUR.

 

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 4 kategorije:

 • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)
 • kupnja franšiza

 

Trošak PDV-a iskazan na računima kao i ostale vrste troškova koje se ne nalaze na popisu prihvatljivih troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore.

 

Naknadne izmjene troškovnika nakon potpisa ugovora o dodjeli potpore nisu prihvatljive.

 

Navedeni prihvatljivi troškovi moraju:

 • biti nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u poslovnom planu
 • odgovarati realnim tržišnim cijenama
 • biti evidentirani na računu poslovnih subjekta u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, s originalima dokumenata kojima se dokazuju navedeni troškovi

 

Zavod u svrhu utvrđivanja osnovanosti stavki iz troškovnika može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatnu dokumentaciju (npr. dokaze o istraživanju tržišta i sl.).

 

 

Ocjenjivanje rezultata

 

Svaki zahtjev se ocjenjuje po principu bodovanja temeljem objektivnih kriterija kojima su pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova. Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 100, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva postavljen na 65 bodova.

 

Kriteriji za ocjenjivanje zahtjeva su sljedeći:

 

Radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 15 bodova

 • U obzir se može uzeti svako radno iskustvo koje je povezano s budućom djelatnošću u kojoj se osoba želi samozaposliti, ukoliko podnositelj zahtjeva može pisanim putem dokazati (potvrda o vrsti poslova, ugovor o radu/djelu, studentski/autorski ugovor) da se bavio određenim poslom. Ukoliko je radno iskustvo nedokazivo, neće se uzimati u obzir prilikom ocjene zahtjeva. Također, potvrde o volontiranju kod poslodavaca iz privatnog sektora koji su osnovani s ciljem stjecanja dobiti, a koje nisu u skladu sa Zakonom o volonterstvu (NN 22/13), nisu prihvatljive.
Red.br Radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti 15 bodova
1. Osoba nema nikakvo radno iskustvo 0
Osoba ima radno iskustvo ili ima radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se želi samozaposliti do 1 godine 5
Osoba ima radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se želi samozaposliti dulje od 1 godine, ali kraće od 3 godine 10
Osoba ima više od 3 godine radnog iskustva u djelatnosti u kojoj se želi samozaposliti 15

 

Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti  u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 15 bodova

 • Obrazovanje podnositelja zahtjeva kao budućeg poduzetnika može biti jedan od čimbenika koji će dati značajne bodove ocjeni zahtjeva za samozapošljavanje, jer dokazuje ulaganje podnositelja zahtjeva u vlastito znanje i vještine. U obzir je potrebno uzeti formalno obrazovanje kroz stečenu kvalifikaciju, kao i dodatne edukacije koja su dokazive potvrdama i uvjerenjima.
Red.br Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti  u kojoj se osoba želi samozaposliti 15 bodova
2. Osoba nema nikakvo obrazovanje niti dodatne edukacije 0
Osoba ima obrazovanje ili dodatne edukacije koje nisu povezane s djelatnošću 5
Osoba ima obrazovanje ili dodatne edukacije djelomično povezane s djelatnošću 10
Osoba ima obrazovanje ili dodatne edukacije usko povezane s djelatnošću 15

 

Prvo poduzetničko iskustvo – najviše 5 bodova

 • Prednost se daje osobama koje se po prvi put samozapošljavaju, dok se osobama s prethodnim poduzetničkim iskustvom unatrag više od 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva dodjeljuje 0 bodova.
Red.br Prvo poduzetničko iskustvo 5 bodova
3. Osoba već ima prethodno poduzetničko iskustvo 0
Osobi će ovo biti prvo poduzetničko iskustvo 5

 

Pripremne radionice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – najviše 5 bodova

 • Aktivnosti informiranja o samozapošljavanju nisu obavezne za podnositelje zahtjeva za samozapošljavanje, no dodatni bodovi dodijelit će se onim osobama koje će na njima sudjelovati u godini podnošenja zahtjeva.
Red.br Pripremne radionice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za ulazak u poduzetništvo 5 bodova
4. Korisnik nije sudjelovao u radionici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 0
Korisnik je sudjelovao u radionici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 5

 

Popunjenost poslovnog plana s priloženim ponudama/predračunima uz troškovnik – najviše 15 bodova

 • Poslovni plan predstavlja dokument na temelju kojeg se potpora odobrava. Stoga se u ocjeni zahtjeva uzima u obzir popunjenost i razumljivost poslovnog plana kao jedan od čimbenika koji može ukazati na razumijevanje funkcioniranja budućeg poslovnog subjekta. Također, za kupovinu strojeva, opreme, tehnike, edukacije i sl. poželjno je da se uz zahtjev prilože ponude/predračuni kako bi se vidjelo da su podnositelji zahtjeva kao potencijalni poduzetnici istražili tržište i tržišne ponude.
Red.br Popunjenost i sadržaj poslovnog plana s priloženim ponudama uz troškovnik 15 bodova
5. Poslovni plan popunjen s nužnim stavkama bez dodatnih obrazloženja, ponuda i pisama namjere 0
(a) Poslovni plan popunjen s nužnim stavkama, dostavljene ponude i pisma namjere

(b) Poslovni plan u cijelosti popunjen; bez ponuda i pisama namjere

5
(a) Poslovni plan u cijelosti popunjen, dostavljene ponude i pisma namjere

(b) Poslovni plan u cijelosti popunjen, poduzetnička ideja razumljivo i detaljno  razrađena; bez ponuda i pisama namjere

10
Poslovni plan u cijelosti popunjen, poduzetnička ideja razumljivo i detaljno razrađena, dostavljene ponude i pisma namjere 15

 

Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva – najviše 10 bodova

 • Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/2017), veći broj bodova dodjeljivat će se onim zahtjevima u kojima je navedeno da će sjedište budućeg poslovnog subjekta biti registrirano u jednoj od jedinica lokalne samouprave (JLS) koje spadaju u skupine od I. do VI.
Red.br Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva 10 bodova
6. Sjedište poslovnog subjekta je na području JLS-a koje pripada V., VI., VII. i VIII. skupini 0
Sjedište poslovnog subjekta je na području JLS-a koje pripada I. – IV. Skupini 10

 

Procjena prihoda i troškova- najviše 15 bodova

 • Svrha izrade poslovnog plana je ocjena poduzetničkog projekta koji je još u fazi razrade ideje od strane samog podnositelja zahtjeva kao budućeg poduzetnika. Jedan od pokazatelja uspješnosti projekta je i procjena buduće neto dobiti ili dohotka koja čini razliku između razrađenih prihoda i rashoda umanjenih za Budući da se u nekim poslovnim planovima prihodi i rashodi ne razrade ili je procjena prihoda neutemeljeno visoka, upitna je time i realna procjena godišnje dobiti. S obzirom da se potpora dodjeljuje za dvije godine poslovanja, od podnositelja zahtjeva kao budućeg poduzetnika se očekuje dvogodišnja procjena njegovih prihoda i rashoda.
Red.br Procjena prihoda i rashoda 15 bodova
7. Procijenjeni prihodi/rashodi nepotpuno ispunjeni 0
Nerealno procijenjeni prihodi/rashodi 5
Djelomično realno procijenjeni prihodi/rashodi 10
Realno procijenjeni prihodi/rashodi 15

 

Dodatne prednosti i nedostatci poslovnog plana (održivost i konkurentnost) – najviše 10 bodova

 • Dodatni bodovi se mogu dati onim zahtjevima koji imaju elemente „održivosti“ i „konkurentnosti“ odnosno one poduzetničke ideje koje imaju jasno definirane prednosti i slabosti, te prilike i prijetnje u odnosu na konkurenciju na tržištu. Pod „održivosti“ se smatra da je poduzetnička ideja razrađena i prikazana kroz poslovni plan te da podnositelj zahtjeva kao budući poduzetnik ima jasnu viziju razvoja poslovanja. „Konkurentnost“ se odnosi na dio poslovnog plana koji se tiče procjene omjera kvalitete i cijene nekog proizvoda/usluge te načina na koji će se podnositelj zahtjeva kao budući poduzetnik predstaviti tržištu. Također, važno je i je li za poduzetnički poduhvat predviđeno dodatno ulaganje od strane samog podnositelja zahtjeva kao poduzetnika ili nekog drugog izvora financiranja. Ocjene za ove elemente daju se na temelju sveobuhvatne procjene savjetnika s obzirom na kvalitetu poslovnog plana i osobina nezaposlene osobe (prethodno poduzetničko iskustvo, radno iskustvo, obrazovanje) – podnositelja zahtjeva kao budućeg poduzetnika.
Red.br Dodatne prednosti i nedostatci poslovnog plana (održivost i konkurentnost) 10 bodova
8. Poduzetnička ideja procijenjena djelomično održivom i konkurentnom 0
Poduzetnička ideja procijenjena održivom i konkurentnom 5
Poduzetnička ideja procijenjena iznimno održivom i konkurentnom 10

 

Inovativnost projekta – najviše 5 bodova

 • „Inovativnost“ pretpostavlja novu vrstu djelatnosti koja nije dovoljno zastupljena na nekom području ili obavljanje već postojećih djelatnosti na nov način kroz uvođenje novog/inovativnog proizvoda/tehničko-tehnološkog procesa.
Red.br Inovativnost projekta 5 bodova
9. Projektom se ne uvodi novi/inovativni proizvod/tehničko-tehnološki proces. 0
Projektom se uvodi novi/inovativni proizvod/tehničko-tehnološki proces 5

 

Ulaganje u nedostajuće djelatnosti – najviše 5 bodova

 • Pod pojmom „nedostajuće djelatnosti“ pretpostavlja se da na određenom lokalnom tržištu postoji svojevrstan nedostatak poslovnih subjekata koji obavljaju određene djelatnosti. Za ovu vrstu podataka područne službe i uredi Zavoda mogu koristiti preporuke za upisnu politiku u srednje škole.
Red.br Ulaganje u nedostajuće djelatnosti 5 bodova
10. Lokalno tržište zasićeno djelatnostima za koje se traži potpora 0
Ulaganje u nedostajuće djelatnosti na lokalnom tržištu 5

 

 

 

Sve detalje vezane uz Potpora za samozapošljavanje – zeleno/digitalno pročitajte na priloženom linku.

 

Sve mjere HZZZ pronađite na: Mjere aktivnog zapošljavanja.

 

Izvor: mjere.hr