Potpora za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje dodjeljuje potporu za samozapošljavanje nezaposlenim osobama za pokrivanje inicijalnih troškova poslovanja i rada poslovnog subjekta. Potpora se može koristiti za udruživanje u nove poslovne subjekte i preuzimanje postojećih subjekata.

 

Cilj mjere: Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.

Ciljane skupine: nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda.

 

Visina subvencije: do 130.000 kn

 

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.).

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za četiri skupine korisnika.

 • 1. Skupina – do 130.000,00 kn:
  Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

  • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10–33)
 • 2. Skupina – do 100.000,00 kn:
  Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

  • (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
  • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
  • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
  • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41-43)
 • 3. Skupina – do 75.000,00 kn:
  Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

  • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
  • (H) Prijevoz i skladištenje
  • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
  • (J) Informacije i komunikacije
  • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
  • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
  • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • 4. Skupina – do 55.000,00 kn:
  Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

  • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
  • (P) Obrazovanje
  • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno osnovnoj djelatnosti poslovnog subjekta, dok će se visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku.

 

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

 • fiksnog iznosa
 • varijabilnog iznosa

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 40.000 kn za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem, te u visini od 55.000 kn za registraciju svih ostalih vrsta poslovnih subjekata (dohodovni obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i sl.), bez potrebe pravdanja navedenih iznosa u Troškovniku koji je sastavni dio poslovnog plana.

 

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o djelatnostima za koje se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 8 kategorija:

 • kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme neophodnih za obavljanje djelatnosti te koji traju, odnosno koriste se u vremenu dužem od jedne godine
 • ­kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
 • ­kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava – najviše 30% od iznosa potpore
 • ­kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
 • ­­kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (samo: C prerađivačka industrija) – najviše 20% od iznosa potpore
 • ­kupnja franšiza
 • ­usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje…)

 

Kriteriji:

 • Osoba mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva.
 • Potpora se dodjeljuje u fiksnom i varijabilnom iznosu za troškove poslovanja, pri čemu se varijabilni iznos pravda troškovnikom dostavljenim uz poslovni plan.
 • Troškovi se mogu navoditi s uključenim porezom na dodanu vrijednost samo ukoliko porez, sukladno važećim pravnim propisima, nije povrativ.
 • Osobe koje su imale registriran poslovni subjekt prije više od 12 mjeseci mogu koristiti mjeru isključivo u slučaju da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti.
 • Potpora za preuzimanje već postojećeg poslovnog subjekta može se odobriti isključivo u stopostotnom udjelu.

 

Obveze Korisnika:

 • 24 mjeseca održati poslovanje i zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora
 • ­Namjenski utrošiti varijabilni iznos potpore tijekom prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja sukladno odobrenom troškovniku dostavljenom uz poslovni plan – dokazuje se dostavom dokaza o utrošku varijabilnog iznosa potpore najkasnije do zadnjeg dana prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja
 • ­Najkasnije do zadnjeg dana prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja dostaviti i potvrdu Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.
 • Po isteku ugovornog razdoblja, a najkasnije 30 dana od isteka, dostaviti drugu potvrdu Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.
 • ­Ostvariti ukupni promet od obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa potpore – isto se dokazuje službenim financijskim izvješćima koji se dostavljaju FINA-i ili Poreznoj upravi.

 

­U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, korisnik potpore mora:

 • Od ukupno isplaćenog varijabilnog dijela potpore, vratiti onaj dio sredstava za koja nisu dostavljeni dokazi o namjenskom utrošku potpore prema odobrenom troškovniku ili dokazi nisu prihvatljivi, odnosno nastali su ili su plaćeni izvan propisanog roka.
 • U slučaju zatvaranja poslovnog subjekta i odjave iz radnog odnosa prije isteka 24-mjesečnog razdoblja ili prijave na nepuno radno vrijeme, korisnik vraća isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu na sljedeći način:
  • ukoliko je kršenje navedenih obveza nastalo u prvom 12-mjesečnom razdoblju, vraća ukupno isplaćeni iznos potpore
  • ukoliko je kršenje navedenih obveza nastalo u drugom 12-mjesečnom razdoblju, vraća ukupni iznos varijabilnog dijela potpore i 50% fiksnog iznosa isplaćene potpore.
 • Troškovnik se u tijeku trajanja ugovornih obveza može mijenjati samo jednom i to isključivo uz obvezu dostave dokaza i obrazloženja o okolnostima koje su dovele do izmjene istog (npr. tržišni razlozi) i to samo u okviru prihvatljivih troškova ove mjere.
 • ­ U roku 30 dana od datuma nabave opreme, o svom trošku označiti sufinanciranu opremu putem informativne plastične ploče ili samoljepljive plastificirane naljepnice. Sva vozila i sufinancirana oprema (uključujući i prijenosnu elektroničku opremu) cijene od 5.000 kn i više trebaju biti propisno označena. Izgled ploče ili naljepnice mora sadržavati bijelu podlogu na kojoj se nalazi logo HZZ-a i amblem Europske unije s natpisom „Sufinancira Europska unija“. Informativna ploča ili naljepnica mora biti na predmetu sufinanciranja najmanje do kraja sufinanciranog razdoblja.“

 

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2021., odnosno do iskorištenja sredstava.

 

Više o potpori za samozapošljavanje: potpora-za-samozaposljavanje

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”