Potpora za proširenje poslovanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Cilj mjere: Financijska podrška korisnicima potpore za samozapošljavanje koji proširuju postojeće poslovanje

 

Ciljane skupine: Poslovni subjekt – bivši korisnik potpore za samozapošljavanje.

 

Trajanje mjere: 12 mjeseci

 

Visina subvencije: Do 100.000 kn

 

Potpora za proširenje poslovanja dodjeljuje se poslovnom subjektu koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje, bez obzira na godinu dodjele potpore, čije su ugovorne obveze po samozapošljavanju istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, a ukoliko planira proširenje poslovanja. Poslovni subjekt mora imati kontinuitet poslovanja od trenutka početka rada te mora dokazati razvoj i rast poduzeća/obrta. Proširenje poslovanja može značiti otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona, razvoj novih proizvoda ili usluga, pokretanje nove djelatnosti i sl.). Također, poslovni subjekti koji su registrirani za više djelatnosti, dužni su dostaviti dokaz o vrsti djelatnosti koju su dosad pretežito obavljali (računi, izvodi, ugovori i sl). Ukoliko podnositelj zahtjeva poslovni plan potkrijepi ugovorima, predugovorima/izjavama o poslovnoj suradnji, pismima namjere, odobrenim projektima i sl., ostvarit će prednost u postupku bodovanja. Potpora se može dodijeliti samo u slučaju novog zapošljavanja pri čemu su doprinosi za nove zaposlenike obvezna stavka troškovnika. Korisnik potpore obvezan je, prije potpisa ugovora o dodjeli potpore, dostaviti dokaz da je sklopio ugovor o radu s jednom ili dvije osobe iz evidencije nezaposlenih.

 

Visina subvencije i prihvatljive djelatnosti

Iznos potpore male vrijednosti za proširenje poslovanja određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.).

Potpora za proširenje poslovanja može se dodijeliti za dvije skupine korisnika.

 • 1. Skupina – do 100.000,00 kn: Dodjeljuje se za proširenje poslovanja na djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u (ne za subjekte koji već obavljaju te djelatnosti):
  • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
 • 2. Skupina – do 75.000,00 kn: Dodjeljuje se za proširenje poslovanja na djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u (ne za subjekte koji već obavljaju te djelatnosti):
  • (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
  • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
  • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
  • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)
  • (J) Informacije i komunikacije Odjeljak 62.01 Računalno programiranje
 • 3. Skupina – do 55.000,00 kn: Dodjeljuje se za proširenje poslovanja na nove djelatnosti kao i za poslovne subjekte koji već obavljaju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
  • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
  • (H) Prijevoz i skladištenje
  • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
  • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
  • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
  • (P) Obrazovanje
  • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
  • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
  • (S) Ostale uslužne djelatnosti

Potpora za proširenje poslovanja može se dodijeliti u manjem iznosu od traženog ukoliko se radi o djelatnostima koje ne zahtijevaju visoka početna ulaganja.

 

Sredstva se isplaćuju jednokratno, u roku 30 dana od dana potpisa ugovora, a po dostavi instrumenata osiguranja naplate (bjanko zadužnica) od strane podnositelja zahtjeva.

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

­

 • ­kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti
 • ­kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
 • ­kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • ­zakup poslovnog prostora za najviše 11 mjeseci poslovanja (prostor ne može biti u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji) – najviše 30% od iznosa potpore
 • ­troškovi za knjigovodstvene usluge za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • zakup virtualnog ureda
 • ­doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu za najviše 11 mjeseci poslovanja – najviše 40% od iznosa potpore
 • ­doprinosi za novozaposlene radnike (obavezan trošak)
 • ­edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava – najviše 30% od iznosa potpore
 • ­troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade
 • ­upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti
 • ­marketinške aktivnosti i oglašavanje (izrada i održavanje internetske stranice, zakup domene, web hosting, tisak materijala za oglašavanje, izrada reklamnih ploča i natpisa, internetsko oglašavanje, izrada logotipa, brendiranje, oslikavanje vozila) – najviše 20 % od iznosa potpore
 • ­kupnja, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama)
 • ­kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
 • ­kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (samo: C prerađivačka industrija)
 • ­troškovi atesta i procjene opasnosti
 • ­kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme – najviše 10% od iznosa potpore
 • ­kupnja licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za software)
 • ­PDV koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u
 • ­kupnja franšiza
 • ­usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje…)

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • ­kupnja rabljene opreme i rabljenih vozila
 • ­teretna motorna vozila i prikolice
 • ­kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (izuzev: C prerađivačka industrija)
 • kupnja robe/proizvoda za daljnju prodaju
 • ­porezi, prirezi, komorski doprinosi
 • kupnja telefonskih i mobilnih uređaja
 • zakupnina za poslovni prostor u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili zakupljen od članova obitelji
 • obnova ili uređenje poslovnog prostora
 • popravak ili ugradnja instalacija u poslovnom prostoru

­

 • podzakup za poslovni prostor
 • oglašavanje na radiju i televiziji te oglašavanje koje provodi drugi subjekt u ime samozaposlene osobe (npr. usluge marketinških i drugih agencija vezane uz sve vrste oglašavanja, uključujući i internetsko oglašavanje)
 • pretplate na časopise i stručnu literaturu
 • edukacije održane u inozemstvu
 • troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti
 • komorske i druge članarine

­

 • autorski ugovori s drugim osobama
 • trošak istraživanja tržišta

­

 • najam/leasing vozila i opreme

­

 • tisak na reklamne predmete
 • doprinosi za druge zaposlenike (neprihvatljivo u slučaju potpore za samozapošljavanje)
 • službena putovanja
 • trošak goriva, guma, cestarina, naplate parkinga za službeno vozilo
 • troškovi održavanja, servisiranja, registracije automobila
 • temeljni kapital kod osnivanja trgovačkog društva
 • kupnja udjela u već postojećoj tvrtki
 • troškovi premije osiguranja
 • režijski troškovi poslovnog prostora i priključci energenata
 • usluge drugih poslovnih subjekata (osim izričito navedenih u popisu prihvatljivih troškova)

 

DOKAZI O PLAĆENIM TROŠKOVIMA S OBZIROM NA VRSTU TROŠKA (dostavljaju se uz Izvješće o namjenskom utrošku potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i uz Izvješće o namjenskom utrošku potpore male vrijednosti u svrhu proširenja poslovanja):

 • ­Za većinu troškova koji se tiču kupnje opreme, tehnike, materijala i sl. od drugog poslovnog subjekta potrebno je dostaviti – RAČUN izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe i IZVOD* s poslovnog računa na kojem je vidljivo provedeno plaćanje. (Oprema može biti nabavljena i u inozemstvu uz istu dokaznu dokumentaciju)
 • ­Zakup poslovnog prostora od pravne osobe – UGOVOR O ZAKUPU sklopljen između zakupodavca i poslovnog subjekta samozaposlene osobe i IZVODI* na kojima su vidljive uplate ugovorenog troška zakupa na bankovni račun zakupodavca
 • ­Zakup poslovnog prostora od fizičke osobe – UGOVOR O ZAKUPU sklopljen između zakupodavca i poslovnog subjekta samozaposlene osobe ovjeren od javnog bilježnika i IZVODI* na kojima su vidljive uplate ugovorenog troška zakupa na bankovni račun zakupodavcaTrošak zakupa naveden u Ugovoru o zakupu mora biti izražen u kunama.
 • DOPRINOSI za obrtnike – paušalisti: RJEŠENJE POREZNE UPRAVE o visini doprinosa i IZVODI* s poslovnog računa na kojima su vidljive uplate doprinosa sukladno Zakonu o doprinosima (NN 106/18)
 • DOPRINOSI za obrtnike – poslovne knjige: IZVODI* s poslovnog računa na kojima su vidljive uplate doprinosa sukladno Zakonu o doprinosima (NN 106/18) i JOPPD obrasci s potvrdom zaprimanja od Porezne uprave.
 • DOPRINOSI za osobe upisane u RPO/slobodna zanimanja – RJEŠENJE POREZNE UPRAVE o visini doprinosa i IZVODI* s poslovnog računa na kojima su vidljive uplate doprinosa sukladno Zakonu o doprinosima (NN 106/18)
 • DOPRINOSI za vlasnike trgovačkih društava – JOPPD obrasci s potvrdom zaprimanja od Porezne uprave, OBRAČUNSKE LISTE PLAĆA i IZVODI* s poslovnog računa na kojima su vidljive uplate doprinosa sukladno Zakonu o doprinosima (NN 106/18)

Korisnici potpore koji plaćaju doprinose prema rješenju Porezne uprave, odnosno prema važećim propisima o podmirivanju obveze doprinosa, iste mogu platiti unaprijed za više mjeseci. Početkom podmirivanja obveze smatra se datum utvrđivanja obveze za uplatu koju određuje Porezna uprava.

 • ­Knjigovodstveno-računovodstvene usluge – RAČUN izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe s jasno naznačenom vrste usluge i IZVOD* s poslovnog računa na kojem je vidljivo provedeno plaćanje
 • ­Kupnja vozila- RAČUN izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe i IZVOD* s poslovnog računa na kojem je vidljivo provedeno plaćanje te preslika PROMETNE DOZVOLE
 • ­Edukacije – RAČUN izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe i IZVOD* s poslovnog računa na kojem je vidljivo provedeno plaćanje, odgovarajuća POTVRDA ili UVJERENJE o završenoj edukaciji

*ili drugi dokument jednake dokazne vrijednosti vezan uz poslovni račun Korisnika/ce potpore

NAPOMENA:
Svi troškovi moraju biti plaćeni transakcijski (putem računa poslovnog subjekta) i vidljivi na izvodima s poslovnog računa. Troškovi plaćeni gotovinom, izuzev troškova registracije poslovnog subjekta, neće se smatrati prihvatljivima. Iznosi računa priznaju se s uključenim PDV-om poslovnim subjektima koji nisu u sustavu PDV-a.

Svaki trošak nastao putem kreditnih kartica uz obročnu otplatu, bez obzira radi li se o privatnoj ili poslovnoj kartici, neće se priznavati.

Troškovi koji nastanu prije registracije poslovnog subjekta, kao i troškovi koji nastanu u vremenskom periodu nakon isteka ugovorne obveze sa Zavodom, smatrat će se neprihvatljivim troškovima.

HZZ može od korisnika potpore zatražiti i dodatnu dokumentaciju u svrhu kontrole izvršenja ugovornih obveza te ukoliko iz dostavljene dokumentacije nije moguće utvrditi namjensko trošenje sredstava. To može biti financijska i ostala dokumentacija te potvrde koje izdaje Porezna uprava.

 

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2021., odnosno do iskorištenja sredstava.

 

Više o potpori za proširenje poslovanja i predaji zahtjeva: https://mjere.hr/katalog-mjera/potpora-za-prosirenje-poslovanja/

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”