Poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja 2019.

Predmet ovog javnog natječaja je dodjela potpora male vrijednosti Ministarstva poljoprivrede za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2019. godini.

 

Prijavu na ovaj javni natječaj mogu podnijeti mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici (isključivo trgovačka društva, i obrti) i to:

 • registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (,,Narodne novine“, broj 58/2007) u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31),
 • koja ostvaruju prihod/primitak od prodaje namještaja iz vlastite proizvodnje djelatnosti C31, a ne pružanjem usluge izrade dijelova namještaja, koji čini pretežiti udjel u godišnjem ukupnom prihodu/primitku (više od 50%), odnosno koja ostvaruju prihod/primitak od prodaje vlastitih proizvoda iz vlastite proizvodnje djelatnosti C16, a koji čini pretežiti udjel u godišnjem ukupnom prihodu/primitku (više od 50%),
 • koja su u trenutku objave ovog javnog natječaja registrirana sa sjedištem i vlastitom aktivnom proizvodnjom u Republici Hrvatskoj,
 • koja u trenutku objave ovog javnog natječaja imaju aktivnu proizvodnju i ostvaruju prihod / primitak,
 • koja u trenutku objave ovog javnog natječaja imaju najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme,
 • koja su u 2018. godini pozitivno poslovala, odnosno koja prema zadnjem financijskom izvješću nisu u gubitku,
 • koja nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • koja imaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi,
 • u slučaju pripadnosti kategoriji ,,jedan poduzetnik”* pravo sudjelovanja na ovom javnom natječaju ima samo jedan poduzetnik.

 

Pojmom ,,jedan poduzetnik” obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

 • jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću,
 • jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća,
 • jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća,
 • jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

 

Neprihvatljivi prijavitelji

Pravo sudjelovanja na ovom javnom natječaju nema korisnik bespovratnih sredstava za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2018. godini koji do trenutka predaje prijave na ovaj natječaj nije izvršio svoje ugovorne obveze i korisnik kojemu je aktiviran instrument osiguranja zbog utvrđenog nenamjenskog korištenja bespovratnih sredstva, kao i drugi poslovni subjekti povezani s korisnikom s naslova kategorije ,,jedan poduzetnik“.

 

Prijavu na ovaj javni natječaj ne može podnijeti podnositelj koji je u poteškoćama, koji je u postupku predstečajne nagodbe, nad kojim je otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima.

 

Prihvatljive aktivnosti

 

Ukupna vrijednost ulaganja, odnosno vrijednost prihvatljivog troška po pojedinoj mjeri nije ograničena, ali ulaganje mora biti realizirano u cijelosti u trenutku pravdanja dodijeljenog iznosa potpore male vrijednosti.

Najniži iznos potpore koji podnositelj prijave može tražiti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može tražiti je:

 • 400.000,00 kuna za podnositelje čiji je ukupni godišnji prihod/primitak ostvaren u 2018. godini jednak ili veći od1.400.000,00 kuna,
 • do iznosa ukupnog godišnjeg prihoda/primitka ostvarenog u 2018. godini za podnositelja čiji je ukupni godišnji prihod/primitak ostvaren u 2018. godini manji od 1.400.000,00 kuna,
 • 400.000,00 kuna za podnositelja koji na dan podnošenja prijave posluje manje od dvije godine.

 

Provedbena mjera 1. – Ulaganje u proizvodnu tehnologiju

 

Prihvatljivi troškovi ulaganja:

 • novi strojevi i za njih vezani alati, postrojenja, uređaji i oprema,
 • rabljeni strojevi i za njih vezani novi alati, postrojenja, uređaji i oprema,
 • strojevi za pripremu i održavanje uređaja i opreme te
 • uz a), b) i c) povezani troškovi dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacije, ako su usluge izvršene isključivo od strane istog dobavljača.

Neprihvatljivi troškovi ulaganja:

 • troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave na ovaj javni natječaj,
 • kupovina rabljenih strojeva, postrojenja, uređaja i opreme koji su na dan objave ovog javnog natječaja stariji od 8 godina,
 • troškovi dopreme, montaže, puštanja u probni rad te edukacije ako nisu izvršene isključivo od strane istog dobavljača strojeva i za njih vezanih alata, postrojenja, uređaja i opreme,
 • kupovina rabljenih alata za strojeve,
 • kupovina ručnih alata,
 • kupovina ručnih električnih alata,
 • kupovina motornih vozila, prikolica, utovarivača, transportera, viljuškara,
 • kupovina mobilnih strojeva,
 • kupovina ciklona, cjevastih sustava, sustava exhaucije, filtera i slično,
 • troškovi potrošnog materijala, inventara, nabave — sirovine/ repromaterijala i slično,
 • porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe
 • carinske i uvozne pristojbe ili druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i slično).

 

Intenzitet potpore: 70% ukupno prihvatljivog troška.

 

Iznos potpore po korisniku:

 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna,
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 1.400.000,00 kuna.

 

Provedbena mjera 2. – Ulaganje u poslovno-proizvodni objekt

 

Prihvatljivi troškovi ulaganja:

 • građevinski radovi vezani uz izgradnju/adaptaciju/rekonstrukciju,
 • građevinski materijal potreban za izgradnju/adaptaciju/ rekonstrukciju objekta.

Neprihvatljivi troškovi ulaganja:

 • troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave na ovaj javni natječaj,
 • troškovi vezani uz ishođenje dokumentacije za izgradnju novog objekta/adaptaciju/rekonstrukciju postojećeg objekta – troškovi pripremnih i zemljanih radova vezanih uz izgradnju novog objekta,
 • troškovi priključka na komunalnu infrastrukturu, struju, vodu, plin i troškovi ulaganja dr.
 • troškovi uređenja zemljišta/okoliša uz objekt,
 • troškovi vlastitog rada i materijala,
 • porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe,
 • carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i slično).

 

Intenzitet potpore: 70% ukupno prihvatljivog troška.

 

Iznos potpore po korisniku:

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 1.400.000,00 kuna.

 

Provedbena mjera 3. – Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa

 

Prihvatljivi troškovi ulaganja:

 • programi (softver) i programska rješenja namijenjeni isključivo za poboljšanje poslovnih procesa.

Neprihvatljivi troškovi ulaganja:

 • troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave,
 • informacijska i komunikacijska oprema,
 • porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe,
 • carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i slično).

 

Intenzitet potpore: 80% ukupno prihvatljivog troška.

 

Iznos potpore po korisniku

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 300.000,00 kuna.

 

Provedbena mjera 4. – Ulaganje u razvoj novog proizvoda

 

Prihvatljivi troškovi ulaganja:

 • vanjske usluge: dizajner/projektant, izrada tehničke dokumentacije, izrada prototipa novog proizvoda i usluga vezanu za izradu kataloga novog proizvoda,
 • troškovi ispitivanja novog proizvoda.

Neprihvatljivi troškovi ulaganja:

 • troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave,
 • troškovi vlastitog rada i materijala vezani uz razvoj novog proizvoda,
 • porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe,
 • carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i slično).

 

Intenzitet potpore 80% ukupno prihvatljivog troška.

 

Iznos potpore po korisniku

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna.

 

Provedbena mjera 5. – Sudjelovanje na sajmu i/ili izložbi

 

Prihvatljivi troškovi ulaganja:

 • najam izlozbenog prostora,
 • uređenje izložbenog prostora od vanjskog pružatelja usluge,
 • troškovi transporta izložaka,
 • troškovi izrade promidžbenih materijala direktno vezanih uz nastup na tom sajmu ili izložbi.

Neprihvatljivi troškovi ulaganja:

 • troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave na ovaj javni natječaj,
 • troškovi dnevnica, smještaja i prijevoza sudionika na sajmu ili izložbi,
 • porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe,
 • carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i slično).

 

Intenzitet potpore: 80% ukupno prihvatljivog troška.

 

Iznos potpore po korisniku

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 300.000,00 kuna.

 

Način i rok prijave

 

U okviru ovog javnog natječaja, jedan podnositelj prijave može podnijeti samo jednu prijavu za samo jednu provedbenu mjeru.

Datum i vrijeme na vanjskoj omotnici/paketu smatrat će se trenutkom podnošenja prijave na ovaj javni natječaj.

Prijava se predaje isključivo preporučenom poštom, u zatvorenoj omotnici/paketu koja na svojoj poleđini mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, a na prednjoj, adresnoj strani:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektor za preradu drva i proizvodnju namještaja

Planinska 2a, 10000 Zagreb

Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2019. godini

– Ne otvarati prije službenog otvaranja prijava –

Rok za podnošenje prijave je do 19. lipnja 2019. godine.

 

Više informacija o ovom natječaju pročitajte na web stranicama Ministarstva poljoprivrede.