Obveza vođenja knjige poslovnih udjela

Knjiga poslovnih udjela može se definirati kao interni registar koji je obvezno ustrojiti i ažurno voditi od strane svakog d.o.o. registriranog u Republici Hrvatskoj. Sukladno čl. 410. Zakona o trgovačkim društvima, uprava društva je ta koja je dužna voditi knjigu poslovnih udjela društva, u elektronskom ili pisanom obliku i to odmah po osnivanju društva, znači upisom u sudski registar.

 

Članovi uprave mogu između sebe izabrati jednog člana uprave koji će biti zadužen za vođenje knjige poslovnih udjela. Uprava može vođenje knjige povjeriti i nekoj drugoj stručnoj osobi (računovodstveni ured, odvjetnički ured). Ako se knjiga poslovnih udjela ne vodi sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, odgovorna će biti uprava društva s ograničenom odgovornošću u cjelini, odnosno svaki član uprave. Povjeravanje vođenja knjige poslovnih udjela temeljem ugovora nekome izvan samog društva ne oslobađa upravu odgovornosti za njeno vođenje. Ali u ovom slučaju, ovisno o odredbama ugovora o vođenju knjige poslovnih udjela izvan društva, moguće je da članovi uprave društva u slučaju njenog nepravilnog vođenja potražuju naknadu štete od voditelja knjige poslovnih udjela.

 

U interesu je same uprave, odnosno članova društva, imati evidenciju o tome tko je član društva i koja prava, odnosno koje poslovne udjele, ima pojedini član društva. Naime, član društva je samo onaj tko je upisan u knjigu poslovnih udjela i o čijem je članstvu u društvu obaviješten registarski sud, bilo prilikom prijenosa ili prodaje udjela. Uprava društva dužna je, bez odgađanja, o svakoj promjeni članova društva ili njihovih poslovnih udjela izvijestiti registarski sud dostavljanjem popisa članova društva kojeg potpisuju članovi uprave.

 

Sadržaj knjige definiran je Zakonom o trgovačkim društvima. Obvezno sadrži podatke kako slijedi: tvrtka, odnosno ime i prezime, sjedište i adresa, odnosno prebivalište svakoga člana društva, ako je član društva pravna osoba podaci o njenom upisu u odgovarajućem registru, njegov osobni identifikacijski broj, nominalni iznosi poslovnih udjela koje je preuzeo i što je na temelju toga uplatio te eventualne dodatne činidbe koje je dužan ispuniti prema društvu i koje je ispunio, sve obveze koje terete poslovni udio i broj glasova koje ima pri donošenju odluka članova društva. U knjigu se upisuju opterećenja i podjele poslovnih udjela te sve druge promjene.

 

Zakonom je također određeno kako društvo čini prekršaj ako ne vodi knjigu poslovnih udjela, ili je ne vodi uredno, ako u propisanome roku ne obavijesti registarski sud o promjeni upisa u knjizi poslovnih udjela, ili ga o tome netočno obavijesti. Za navedene prekršaje predviđena je novčana kazna za društvo najviše do iznosa od 50.000,00 kuna, a za člana uprave od 7.000,00 kuna.

 

Ne zaboravite!

Čl. 442. ZTD-a, propisano je kako uprava d.o.o.-a (osim ako zakonom ili društvenim ugovorom nije drugačije određeno) ima obavezu barem jednom godišnje sazvati skupštinu društva.

Isto tako, u čl.446., propisano je i kako se sve odluke donesene na skupštini moraju unijeti u Knjigu odluka skupštine. Oblik i sadržaje ove knjige nije definiran Zakonom.

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”