Objavljen Program dodjele državnih potpora za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i visoko učinkovitu kogeneraciju u 2024. godini

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Program dodjele državnih potpora za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i visoko učinkovitu kogeneraciju u 2024. godini.

 

Potpore u okviru Programa usmjerene su na otklanjanje tržišnog nedostatka vezanog uz negativne vanjske učinke na tržištima energije, stvaranjem uvjeta putem poticaja za povećanje energetske učinkovitosti i ulaganja u visokoučinkovitu kogeneraciju u prerađivačkoj industriji.

 

Cilj Programa je i omogućavanje ispunjenja obveza RH iz Nacionalnog energetskog i klimatskog plana smanjenjem emisija stakleničkih plinova i povećanje energetske učinkovitosti do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu, s sve to temeljem provedene analize potreba za ulaganjem, zrelosti investicija, prioriteta politika odnosno utjecaja i potencijala za korištenje ostalih izvora financiranja.

 

Cilj ovog Programa je dodjela potpora poduzetnicima iz prerađivačke industrije u RH radi poticanja povećanja energetske učinkovitost i ulaganja u visokoučinkovitu kogeneraciju kroz:

  • ulaganja u uštede toplinske i električne energije,
  • oporabu toplinske energije i njenu preradu u električnu energiju, proširenje, modernizaciju, zamjenu postojećih postrojenja ili dijelova postrojenja,
  • zamjenu krutih fosilnih goriva u energetski intenzivnim procesima,
  • povećanje korištenja industrijskih otpadnih plinova za proizvodnju električne energije,
  • proširenje, modernizacija, zamjena postojećih instalacija ili dijelova instalacija,
  • učinkovito upravljanje;
  • ulaganja u visokoučinkovitu kogeneraciju (električna energija i toplina), trigeneraciju (električna energija, toplina i hladnoća) ili kvatrogeneraciju (električna energija, toplina, hladnoća i pročišćeni CO2),
  • povećanje energetske učinkovitosti u EU ETS postrojenjima.

 

Potpora iz Programa će omogućiti održiv i uključiv rast za konkurentnije gospodarstvo, uz učinkovitu uporabu resursa i zaštitu okoliša ostvarivanjem ušteda energije i smanjenje emisija CO2 i u smanjenju troškova s osnova CO2 emisija.

 

Kategorije potpore:

  • Državna potpora za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti
  • Državna potpora za ulaganje u visokoučinkovitu kogeneraciju.

 

Korisnici po ovom Programu mogu biti trgovačka društva odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke NKD 2007. pripadaju području C: Prerađivačka industrija.

 

Ukupno planirani iznos za financiranje aktivnosti iz Programa iznosi 80.000.000 EUR. Najviši iznos potpore po pojedinom projektu ulaganja po poduzetnika ne smije iznositi više od 15 milijuna EUR.

 

Poduzetnici (prijavitelji) podnose pisani zahtjev za dodjelu potpore temeljem ovog Programa u okviru javnog poziva za neposredno financiranje dostavom projektnih prijedloga.

 

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se u obliku Obrasca prijave u okviru javnog poziva/natječaja, a mora sadržavati sve podatke relevantne za procjenu prihvatljivosti projekata u okviru ovog Programa. U tu svrhu, Ministarstvo i Fond će u Uputama za prijavitelje javnog poziva ili natječaja navesti oblik i detaljni sadržaj zahtjeva za potporu. Sukladno članku 6. Uredbe o općem skupnom izuzeću, zahtjev za potporu mora sadržavati barem sljedeće informacije: naziv i veličinu poduzetnika; opis projekta, uključujući datume njegova početka i dovršetka; lokaciju projekta; popis troškova projekta; vrsta potpore (bespovratno sredstvo, zajam, jamstvo, povratni predujam, dokapitalizacija ili drugo) i iznos javnog financiranja potrebnog za projekt.

 

Više informacija Ministarstvo će objaviti na mingor.gov.hr