Objavljen Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2025. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2025. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

 

Predmet Javnog poziva je financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika i to:

  • prirodne obnove šuma
  • umjetne obnove šuma
  • njege šuma
  • podizanja novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu
  • sanacije i obnove šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima
  • zaštite šuma od štetnih organizama i požara (suzbijanje biljnih bolesti; suzbijanje biljnih štetnika; suzbijanje glodavaca; podizanje, održavanje i uklanjanje zaštitnih ograda; zaštita od divljači i domaćih životinja, orezivanje donjih grana u kulturama i sastojinama crnogorice te izrada, postavljanje i održavanje zaštitnih brklji)
  • održavanja izvora, bunara i cisterni.

 

Pravo podnošenja prijave za financiranje ima privatni šumoposjednik upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika koji nema evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava.

 

Ukupni godišnji iznos sredstava za financiranje radova gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika utvrđuje se operativnim godišnjim planom za 2025. godinu. Opravdani radovi gospodarenja šumama se unose u OGP za 2025. sukladno raspoloživim i planiranim sredstvima.

 

Rok za podnošenje prijave na ovaj Javni poziv počinje od 11. ožujka 2024. od 12:00 sati, a istječe 30. kolovoza 2024. u 12:00 sati.

 

Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu Ministarstva poljoprivrede uz naznaku „Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radove gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2025. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

 

Izvor: poljoprivreda.gov.hr