Program ruralnog razvoja – Operacija 8.6.2. – “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva”

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:


Opis natječaja

Za ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.2. uvjeti prihvatljivosti su:

 1. korisnik mora biti registriran za djelatnosti prerade drva sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (2007.): područje C, odjeljak 16. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja – proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda
 2. korisnik mora dokazati da ulazna količina drvne sirovine – oblovine u zadnje dvije godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva za potporu nije bila veća od 10.000 m³ godišnje.
 3. u slučaju da korisnik kao ulaznu drvnu sirovinu djelomično koristi ili uopće ne koristi oblovinu tada se maksimalna dozvoljena količina ulazne sirovine izračunava na temelju koeficijenata iskorištenja oblovine koji je sastavni dio liste prihvatljivih troškova.

 

Za ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.2. prihvatljivi troškovi vezani su uz:

 • kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (blanjalice, pile itd.)
 • kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta i briketa (briketirka, peletirka itd.)
 • instalaciju i/ili kupnju informacijsko-komunikacijskih tehnologija (kupnja opreme, kupnja ili razvoj računalnih programa, licence, u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva i
 • izgradnju i rekonstrukciju objekata te kupnju nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.).

Prihvatljiv trošak za sufinanciranje u okviru tipa operacije 8.6.2. je i stjecanje strojeva, alata, uređaja, opreme i objekata, kroz financijski leasing do iznosa njihove tržišne vrijednosti.

 

Kupnja rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme sukladno listi prihvatljivih troškova u okviru tipa operacije 8.6.2. prihvatljiva je za ulaganja pod sljedećim uvjetima:

 1. strojevi, alati, uređaji i oprema ne smiju biti stariji od četiri godine
 2. prodavatelj strojeva, alata, uređaja ili opreme mora dostaviti i izjavu o porijeklu te izjavu da u proteklih sedam godina kupnja strojeva, alata, uređaja i opreme nije sufinancirana bespovratnim nacionalnim ili EU sredstvima
 3. rabljeni strojevi, alati, uređaji i oprema moraju imati tehničke karakteristike u skladu s potrebama tipa operacije i udovoljavati prihvatljivim normama i standardima
 4. cijena rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme ne smije biti viša od njihove tržišne vrijednosti i mora biti manja od cijene sličnih novih strojeva, alata, uređaja i opreme
 5. rabljeni strojevi, alati, uređaji i oprema moraju imati tehničke karakteristike u skladu s potrebama tipa operacije i udovoljavati prihvatljivim normama i standardima.

Dokumentacija