Program ruralnog razvoja – Operacija 6.2.1. – “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:


Opis natječaja

Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 • biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 • pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura
 • biti u rangu mikro ili malog poduzeća
 • imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
 • kod podnošenja Zahtjeva za potporu ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca
 • poduzetnik u teškoćama nije prihvatljivi korisnik
 • pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) po bilo kojoj osnovi.

 

Prilikom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate korisnici moraju ispunjavati  i sljedeće uvjete prihvatljivosti:

 • nositelj diversificirane djelatnosti mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili dopunske (diversificirane) djelatnosti koja je predmet projekta
 • korisnik/nositelj diversificirane djelatnosti mora imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje
 • ostati član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva ili diversificirane djelatnosti i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu.

 

 

Prihvatljive su aktivnosti nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti kao što su građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata, troškovi kupnje zemljišta/objekata, nabava strojeva, opreme, vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti vezane uz edukacije, sudjelovanje na sajmovima te promotivne aktivnosti vezane uz projekt, kao i aktivnosti pripreme projektne dokumentacije.

 

Aktivnosti vezane uz gradnju, opremanje i rekonstrukciju, nabavu strojeva, opreme, vozila i plovila, isključujući troškove pripreme projektne dokumentacije, moraju činiti najmanje 70% ukupne vrijednosti iznosa potpore od čega troškovi kupnje zemljišta/objekata mogu iznositi najviše do 10% prihvatljivog iznosa potpore

 • kupnja gospodarskih vozila, iznosa do 150.000,00 kuna za potrebe diversificirane djelatnosti
 • kod provedbe aktivnosti iz sektora turizma/sektora pružanja usluga u ruralnom području prihvatljiva je kupnja plovila, s najvišim iznosom prihvatljivog troška do 150.000,00 kuna
 • prihvatljiva je kupnja plovila i vozila najmanje EURO 5 norme
 • kod aktivnosti izgradnje/rekonstrukcije i opremanja stambenih i ugostiteljskih građevina najviši prihvatljivi iznosi troškova u svrhu pravdanja potpore nalaze se u Prilogu 6 ovoga Natječaja.

 

Aktivnosti pripreme projektne dokumentacije su:

 • izrada projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata
 • usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana
 • usluge stručnjaka za podnošenje Zahtjeva za potporu

Navedene aktivnosti pripreme projektne dokumentacije mogu iznositi najviše 10% ukupne vrijednosti potpore.

 

Neprihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane uz hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove, studentske domove, barove i objekte jednostavnih usluga.

 

 

Prihvatljivi sektori su:

 • sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 • sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:
  – usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
  – usluge u društvenim djelatnostima
  – intelektualne usluge
 • sektor turizma u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 • sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

 

Zahtjev za isplatu podnosi se dva puta u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:

 • isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon Ugovora o financiranju i započetih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu
 • isplata druge/zadnje rate slijedi nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

 

Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva. Provođenje aktivnosti iz poslovnog plana ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu osim aktivnosti pripreme dokumentacije te troškova kupnje zemljišta/objekata, koje nisu nastale prije 1. siječnja 2014. godine. Isti (jedan) korisnik i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan Zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja. Ako je korisnik istodobno nositelj/član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i/ili vlasnik obrta te odgovorna osoba u pravnoj osobi, Zahtjev za potporu može podnijeti samo jedan od navedenih. Jedan korisnik može podnijeti jednu prijavu za jedan dozvoljeni sektor.

Dokumentacija