Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim,, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  • Izrada Prijavnih Obrazaca (A i/ili B dio) i ostale dokumentacije projektnog prijedloga;
  • Izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija sukladno pravilima za neobveznike javne nabave;
  • Izrada ostale projektno-tehničke dokumentacije koja obuhvaća, između ostalog, glavni projekt koji uključuje proračun ušteda, odnosno glavni projekt sa svim propisanim proračunima i prilozima te s dokazima o ostvarenim uštedama sukladno prihvatljivim aktivnostima iz ove točke Uputa;
  • Provedba energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15) (izuzev za prijavitelje koji su velika poduzeća).
 • Aktivnosti energetske obnove
  • Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima
   1. Uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona (sukladno normi IEC 60034-30);
   2. Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz rekuperaciju otpadne topline u procesima, tehnološku racionalizaciju potrošnje energije, promjenu postupaka vođenja i upravljanja procesima;
   3. Uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu;
   4. Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda;
   5. Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije;
   6. Uvođenje / rekonstrukcija cjelovite regulacije sustava s ciljem smanjenja potrošnje energije;
   7. Poboljšavanje energetske učinkovitosti u elektroenergetici;
   8. Revitalizacija električnih instalacija – učinkoviti sustavi rasvjete (u skladu s normom HRN EN 12464);
   9. Pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije;
   10. Sve ostale tehnološke mjere i drugi zahvati u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa u skladu s ovim Pozivom;
   11. Postavljanje novih sustava za proizvodnju energije uz uvjet učinkovite:
    • Kogeneracije (jedan energent za proizvodnju električne i toplinske energije) sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15), te
    • Trigeneracije (jedan energent za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije);
   12. Postavljanje novih sustava za proizvodnju:
    • Električne energije iz energije: a) sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%), uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.),  b) vjetra,  c) biogoriva koja su proizvedena iz sirovine koja nije predviđena za hranu, d) geotermalne energije;
    • Toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa: a) toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%), sa ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin,  b) kotlovima na čvrstu biomasu, uključujući i pirolitičke (stupanj korisnog djelovanja veći od 85%), c) dizalicama topline minimalno energetske klase A (prema Eurovent Energy Efficiency Classification, a sukladno normi EN14511-2), GWP ≤ 2150,  d) geotermalnim izmjenjivačima topline.
  • Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada
   1. Obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija;
   2. Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja;
   3. Zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE;
   4. Zamjena sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom;
   5. Zamjena sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom;
   6. Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom;
   7. Ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe korištenja zgrade;
   8. Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom;
   9. Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode.
 • Upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost
  • upravljanje aktivnostima projekta;
  • administracija i tehnička koordinacija;
  • financijsko upravljanje;
  • izvještavanje;
  • nadzor izvedbe radova i puštanja u pogon;
  • promidžba i vidljivost u skladu s točkom 5.7. Uputa;
  • ostale aktivnosti u svezi s upravljanjem i administracijom projekta.

Dokumentacija