Podrška programima usmjerenim mladima

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Prijavitelj mora osigurati da su sudionici u projektnim aktivnostima pripadnici ciljne skupine, a za koje će ukoliko bude izabran, u ulozi Korisnika, biti obvezan osigurati dokaze o njihovoj pripadnosti ciljnim skupinama:

 1. Mlade osobe u dobi od 15 do 29 godina – osobna iskaznica, izvadak iz matičnog registra, putovnica
 2. Stručnjaci koji rade s mladima – izjava institucije/poslodavca ili druge pravne osobe iz koje je vidljivo da osoba radi s mladima(Ugovor o radu, Ugovor o djelu, Ugovor o volontiranju).

 

Prihvatljive aktivnosti

SKUPINA 1: AKTIVNOSTI USMJERENE NA RAD S MLADIMA

Grupa aktivnosti 1: Upravljanje projektom i administracija
1. uključivanje osoba koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administracije projekta,
2. ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom
Grupa aktivnosti 2: Aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerene na razvoj i pružanje usluga vezanih uz organizaciju slobodnog vremena mladih
1. razvoj i provedba programa neformalnog obrazovanja, uključujući programe usmjerene na
povećanje zapošljivosti,
2. aktivnosti s ciljem kvalitetnog provođenja slobodnog vremena za mlade,
3. aktivnosti potpore razvoju volonterskih aktivnosti mladih,
4. aktivnosti usmjerene na mlade u suradnji s institucijama i organizacijama koje su dionici na regionalnom/lokalnom području (poslodavci, obrazovne ustanove, Hrvatski zavod za zapošljavanje, zdravstvene ustanove, ustanove socijalne skrbi itd.),
5. jačanje kapaciteta voditelja i ostalih zaposlenika klubova za mlade.
– Aktivnosti u okviru Grupe aktivnosti 2 moraju se provoditi u okviru klubova za mlade. Klubom za mlade smatra se javni prostor namijenjen organiziranju slobodnog vremena mladih (mladima se smatraju osobe od 15. do 29. godina) u lokalnoj zajednici u kojoj mu je sjedište, a koji organizira organizacija civilnog društva (udruga mladih i udruga za mlade). Klub za mlade mora pružati svakodnevni program/aktivnosti/usluge za mlade, minimalno 5 dana u tjednu ili 30 sati tjedno.
Grupa aktivnosti 3: Aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerenih na razvoj i pružanje usluga informiranja i savjetovanja mladih u skladu s potrebama zajednice
1. prikupljati informacije te pružati usluge informiranja i savjetovanja mladih u sljedećim područjima:
a. zapošljavanje i poduzetništvo,
b. obrazovanje i informatizacija,
c. socijalna politika
d. zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje,
e. aktivno sudjelovanje mladih u društvu,
f. kultura mladih i slobodno vrijeme,
g. mobilnost,
h. Garancija za mlade,
2. promovirati Garanciju za mlade,
3. izrada novih i ažuriranje novih i postojećih mrežnih stranica ili portala za informiranje mladih,
4. provoditi aktivnosti usmjerene provedbi strukturiranog dijaloga na lokalnoj razini,
5. jačanje kapaciteta voditelja i ostalih zaposlenika info centara.
– Aktivnosti u okviru Grupe aktivnosti 3 moraju se provoditi u okviru lokalnih info centara za mlade. Lokalni info centar za mlade je javni prostor koji pruža informativne aktivnosti mladim osobama, a koji organizira organizacija civilnog društva (udruga mladih i udruga za mlade). Lokalni info centar za mlade mora pružati usluge informiranja mladih bez naknade, minimalno 40 sati tjedno (prema potrebi uključujući i vikende).
Grupa aktivnosti 4: Aktivnosti usmjerene na prevenciju nasilja
1. aktivnosti usmjerene na osiguravanje psihosocijalnog tretmana za mlade počinitelje nasilja, žrtve nasilja te psihosocijalne podrške mladima rizičnog ponašanja,
2. aktivnosti usmjerene na jačanje vršnjačke podrške te prevencije nasilja među mladima, na uzajamno poštivanje različitosti i ljudskih prava te poticanje solidarnosti i tolerancije.
Grupa aktivnosti 5: Aktivnosti usmjerene na povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja
1. aktivnosti usmjerene na razvoj socijalnih vještina, radnih navika i drugih vještina koje povećavaju konkurentnost mla dih na tržištu rada te alata i modela suradnje s poslodavcima i obrazovnim institucijama,
2. aktivnosti usmjerene na aktivaciju mladih u NEET statusu te programa usmjerenih na neformalno obrazovanje mladih za stjecanje relevantnih znanja, vještina i stavova kod mladih (od tečajeva stranih jezika, samoobrane, sigurnosti na internetu, do treninga na temu ljudskih prava, nenasilno rješavanje sukoba i slično),
3. aktivnosti usmjerene na prevenciju socijalne isključenosti mladih kroz razvoj i provedbu savjetodavnih, edukativnih i informativnih programa usmjerenih na osobni i profesionalni razvoj mladih u riziku od socijalne isključenosti, na jačanje vršnjačke podrške mladima u riziku od socijalne isključenosti, na podizanje svijesti javnosti o rizicima i problemima socijalno isključenih mladih,
4. aktivnosti umjerene na informiranje i educiranje o samozapošljavanju i društvenom poduzetništvu,
5. aktivnosti usmjerene na razvoj i provedbu programa mobilnosti,
6. pomoć u učenju.
Grupa aktivnosti 6: Zagovaračke aktivnosti i aktivnosti usmjerene na jačanje društvene participacije mladih kroz kontinuirani dijalog i njihovo aktivno uključivanje u kreiranje politika i strategija koje se tiču mladih
1. aktivnosti usmjerene na umrežavanje organizacija mladih i povezivanje s neformalnim inicijativama mladih u svrhu zagovaranja zajedničkih interesa i podrška manjim/lokalnim udrugama mladih i za mlade te neformalnim inicijativama mladih za uključivanje u javne politike na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj te europskoj razini,
2. aktivnosti usmjerene na provedbu neformalnog obrazovanja mladih o političkim procesima i mogućnostima uključivanja u donošenje odluka.

SKUPINA 2: OSNIVANJE I DJELOVANJE CENTARA ZA MLADE
Grupa aktivnosti 1: Upravljanje projektom i administracija
1. angažiranje osoba koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administracije projekta,
2. ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom.
Grupa aktivnosti 2: Aktivnosti centara za mlade
1. aktivnosti savjetovanja i informiranja (obavezna aktivnost),
2. provedba programa neformalnog obrazovanja koje vode stjecanju relevantnih znanja, vještina i stavova kod mladih (npr. treninzi na temu ljudskih prava, rješavanja sukoba, tečajevi stranih jezika, samoobrane, sigurnosti na internetu i slično) (obavezna aktivnost),
3. aktivnosti organizacije slobodnog vremena (obavezna aktivnost),
4. aktivnosti usmjerene podršci inicijativama mladih u zajednici (obavezna aktivnost),
5. rad s mladima koji su prerano napustili obrazovanje, mladima rizičnog ponašanja, problemima u ponašanju te mladima u sukobu sa zakonom, pružanje podrške mladim beskućnicima,
6. provedba programa usmjerenih na povećanje socijalnih vještina i zapošljivosti (programi neformalnog obrazovanja koji omogućuju stjecanje dodatnih kompetencija za mlade, uključujući mlade koji su napustili sustav formalnog obrazovanja),
7. aktivnosti usmjerene na aktivno sudjelovanje (suradnja s civilnim društvom, uključivanje u procese donošenja odluka, uključivanje mladih u vođenje aktivnosti centra za mlade i njegovo upravljanje, zagovaranje, volontiranje…),
8. kulturne aktivnosti,
9. međunarodni rad s mladima,
10. aktivnosti vršnjačke edukacije, pomoći u učenju i profesionalnog usmjeravanja,
11. provedba istraživanja o potrebama, problemima i potencijalima mladih u lokalnoj zajednici,
12. resursna podrška civilnome društvu i udrugama mladih u lokalnoj zajednici,
13. jačanje kapaciteta zaposlenika centra za mlade.

 

 

Najviši i najniži iznos potpore za pojedini projekt ovisi o skupini aktivnosti na koju se on odnosi:

 • Skupina 1.
  • Najniži iznos potpore: 150.000 kn
  • Najviši iznos potpore: 700.000 kn
 • Skupina 2.
  • Najniži iznos potpore: 1.000.000 kn
  • Najviši iznos potpore: 1.500.000 kn
Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 24 mjeseca, od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

Dokumentacija