Operacija 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna. Vrijednost potpore je od 10.000 eura do 1.000.000 eura, a intenzitet javne potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

 

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

1. za šume šumoposjednika, ulaganje mora biti u skladu s Programom za gospodarenje šumama šumoposjednika i/ili Elaboratom šumskouzgojnih radova za šume šumoposjednika;
2. za šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, ulaganje mora biti u skladu s Osnovom gospodarenja gospodarskim jedinicama i/ili Programom za gospodarenje gospodarskim jedinicama na kršu i/ili Programom za gospodarenje šumama posebne namjene

 

 

1. Prihvatljivi opći troškovi su: usluge konzultanata, troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta uključujući izradu Elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica, glavnog projekta za izgradnju šumskih prometnica, glavnog projekta za rekonstrukciju šumskih prometnica, stručni nadzor izgradnje i rekonstrukcije šumskih prometnica, studiju utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000) te ostala projektna i tehnička dokumentacija potrebna za pripremu i provedbu projekta u maksimalnom iznosu od 10 % ukupnih prihvatljivih troškova (bez općih troškova):

a) troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 4 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova), ali ne više od 25.000 eura u kunskoj protuvrijednosti
b) troškovi izrade elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica prihvatljivi u iznosu do 4 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova), ali ne više od 25.000 eura u kunskoj protuvrijednosti
c) troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (glavni projekt šumske prometnice) prihvatljivi u iznosu do 6 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova).
d) ostali troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (npr. studija utjecaja na okoliš i prirodu, ukoliko je potrebno) prihvatljivi u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u točkama a), b) i c) i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih
troškova)
e) troškovi stručnog nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u točkama a), b), c), i d) i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova).

 

 

2. Prihvatljivi materijalni troškovi su:

1. ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture (pripremni radovi, radovi na poboljšanju tla, radovi na donjem ustroju, radovi na gornjem ustroju, radovi na površinskim i podzemnim objektima za odvodnju, radovi na izgradnji mostova i drugih objekata šumske prometne infrastrukture, kamenarsko-betonski radovi, sanacija tla i klizišta, ostali radovi na izgradnji šumske prometne infrastrukture), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.
2. ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova (rekonstrukcija donjeg ustroja, rekonstrukcija gornjeg ustroja,
rekonstrukcija površinskih i podzemnih objekata za odvodnju, rekonstrukcija mostova, rekonstrukcija potpornih i obloženih zidova, itd.), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.
3. ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu.

 

Neprihvatljivi troškovi


1. porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a
2. drugi porezi, naknade, doprinosi
3. kamate
4. kupovina zemljišta i opreme od člana obitelji
5. ostali troškovi vezani uz najam, kao što je marža najmodavca, troškovi refinanciranja kamata, fiksni troškovi i troškovi osiguranja
6. troškovi održavanja predmeta ulaganja
7. nepredviđeni troškovi
8. plaćanje u gotovini i
9. troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine.

 

Zahtjevi se podnose u izvorniku preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno na adresu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, od 2. siječnja 2019. godine od 12:00 sati do 1. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija