Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Cilj Natječaja je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje športom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Opći cilj Natječaja:

 • financijskom potporom izvaninstitucionalnim programima iz područja športa omogućiti što većem broju korisnika bavljenje športskim aktivnostima te potaknuti educiranje i cjeloživotno učenje svih dionika u sustavu športa putem međunarodnih športskih konferencija.

 

Posebni ciljevi Natječaja:

 • povećanje broja korisnika uključenih u programe športske rekreacije i amaterskog bavljenja športom;
 • povećanje broja korisnika koji su uspješno prošli programe obuke neplivača i naučili plivati;
 • u svrhu poboljšanja zdravlja športskim programima unaprijediti kvalitetu života svih uključenih dionika;
 • povećanje broja uključenih korisnika u natjecateljske programe i programe međunarodne športske suradnje;
 • povećanje broja organiziranih međunarodnih športskih konferencija.

 

Natječaj je podijeljen u četiri osnovna programska područja:

1. Poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom;
2. Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima;
3. Poticanje programa obuke neplivača;
4. Poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija

 

Prijavitelj može poslati samo jednu prijavu na Natječaj i to na samo jedno programsko područje.

 

Programi koji se mogu sufinancirati:
• koji su započeli s provedbom od 1. siječnja 2019. godine i još traju u trenutku objave Natječaja te će završiti do 31. prosinca 2019. godine;
• koji će se provoditi u vremenskom periodu od dana objave Natječaja do 31. prosinca 2019. godine.

 

Sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. („Narodne novine“, broj: 113/18) u ukupnome iznosu od 11.040.000,00 kuna.

Natječaj će se sufinancirati po programskim područjima i iznosima kako slijedi:

 • Poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom, područje 1, planirana vrijednost iznosi 7.200.000,00 kuna;
 • Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima, područje 2, planirana vrijednost iznosi 2.500.000,00 kuna;
 • Poticanje programa obuke neplivača, područje 3, planirana vrijednost iznosi 1.000.000,00 kuna;
 • Poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija, područje 4, planirana vrijednost iznosi 300.000,00 kuna.

 

Prijavitelj na Natječaj mora biti udruga iz sustava športa koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu te ispunjava sljedeće uvjete:

 • upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području Republike Hrvatske najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja u području aktivnosti za koju prijavljuje program;
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu;
 • upisana je u Registar sportskih djelatnosti;
 • uskladila je statut s odredbama Zakona o udrugama ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu;
 • ciljano i prema djelatnostima djeluje u području aktivnosti za koju prijavljuje program;
 • pravodobno i u cijelosti ispunila je ugovorene obveze preuzete na temelju prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Središnjem državnom uredu i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora;
 • ima materijalne i ljudske resurse za provedbu prijavljenog programa;
 • protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela navedenog u članku 48. stavku 2.alineji d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge;
 • uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te druga davanja prema Državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba;
 • koja će za prijavljeni program osigurati financijska sredstva za sufinanciranje i iz ostalih izvora u iznosu ne manjem od 20% vrijednosti programa;
 • ima stručne programe koji zadovoljavaju uvjete iz programskog područja na koji se prijavljuje;
 • za 2019. godinu nije dobila financijska sredstva od strane Središnjeg državnog ureda za šport za sufinanciranje programa za koji podnosi prijavu na Natječaj.

 

Prihvatljive aktivnosti su:

 • bavljenje amaterskim športom i športskom rekreacijom;
 • organiziranje športskog natjecanja ili sudjelovanje na športskom natjecanju;
 • obuka neplivača;
 • organiziranje međunarodne športske konferencije.

 

Smatraju se neprihvatljivim i neće se razmatrati programi prijavitelja:

 • koji su usmjereni na političke ili religijske ciljeve/ili aktivnosti;
 • čije je financiranje predviđeno Državnim proračunom Republike Hrvatske te koji se u potpunosti financira prema posebnim propisima (npr. Zakonom o sportu, Zakonom o
  studentskome zboru i drugim studentskim organizacijama…);
 • koji su usmjereni isključivo zadovoljavanju temeljnih potreba poslovanja prijavitelja (npr. troškovi redovitog poslovanja).

Program se mora provoditi isključivo na području Republike Hrvatske, osim programa koji se odnose na programsko područje 2 „Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima“ u kojima se sufinanciraju neke od aktivnosti sudjelovanja športaša na športskim natjecanjima u inozemstvu.

 

Dokumentacija