Mjera 5 – podmjera 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« – provedba tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala«

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti projekta za koji se traži sufinanciranje:

 

a) provodi se na području Republike Hrvatske

b) nadležno javno tijelo mora proglasiti elementarnu nepogodu ili katastrofalni događaj sukladno posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda i/ili

c) mjere i aktivnosti koje propisuje i određuje nadležno javno tijelo su poduzete na temelju Direktive Vijeća 2000/29/EZ

d) uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom ili provođenjem mjera i aktivnosti iz točke c. ovoga stavka mora iznositi najmanje 30 %. Za izračun uništenog poljoprivrednog potencijala koristi se određena vrsta proizvodnje na određenoj proizvodnoj jedinici koju u biljnoj proizvodnji predstavlja ARKOD parcela ili zemljišna čestica upisana u Upisnik poljoprivrednika, a u stočarskoj proizvodnji objekti i/ili životinje upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) na farmi kojoj je dodijeljen Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG)

e) obnova poljoprivrednog potencijala prihvatljiva je samo na katastarskim česticama koje se nalaze na području na kojem je nastala elementarna nepogoda ili katastrofalni događaj

f) iznimno od točke e. ovoga stavka, sadnja višegodišnjeg bilja nije obvezna na istoj katastarskoj čestici ako sudski vještak nalazom izda mišljenje da sadnja određene kulture višegodišnjeg bilja na dosadašnjoj katastarskoj čestici nije moguća

g) u slučaju iz točke f. ovoga stavka, sadnja višegodišnjeg bilja moguća je na drugoj katastarskoj čestici korisnika

h) poljoprivredno zemljište koje je zahvaćeno elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem, mora biti registrirano u ARKOD sustavu ili upisano u Upisniku poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Po završetku projekta korisnik mora poljoprivredno zemljište registrirati u ARKOD sustavu, ako je primjenjivo

i) gospodarske zgrade koje su zahvaćene elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem moraju biti u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja u vlasništvu korisnika koje moraju biti zakonito izgrađene ili u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina

j) strojevi i gospodarska vozila koji su zahvaćena elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem moraju biti registrirani i u vlasništvu u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja

k) iznimno od točke j. ovoga stavka za strojeve i gospodarska vozila koja ne podliježu obveznoj registraciji mora se dokazati vlasništvo u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja

l) domaće životinje (osnovno stado/matično jato peradi) koje su zahvaćene elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem moraju biti upisane u jedan od sljedećih registara: Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), središnji popis matičnih grla, središnji popis matičnih jata, središnji registar kopitara, evidenciju pčelara i pčelinjaka, uzgojnu knjigu matica pčela odnosno matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja

m) ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom koja propisuje građenje, ako je primjenjivo

n) ima proveden postupak Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Natura 2000 ako je to primjenjivo.

 

 

Prihvatljivi troškovi su:

  1. prihvatljivi opći troškovi
  2. prihvatljivi materijalni troškovi.

 

Prihvatljivi opći troškovi su:

  1. troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka
  2. troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

 

Prihvatljivi materijalni troškovi su:

  1. investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta
  2. građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju
  3. popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju
  4. nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja
  5. kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja i
  6. označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Dokumentacija