Javni poziv za dodjelu potpora sukladno Odluci o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji u 2017. godini

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Prihvatljivi podnositelji prijava:
– poduzetnici, pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Zagrebačkoj županiji koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Zagrebačke županije ili,
– poduzetnici, pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik šumoposjednika s prebivalištem na području Zagrebačke županije ili,
– poduzetnici, pravnei fizičke osobe s područja Zagrebačke županije upisane u upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu ili,
– proizvođačke grupe i organizacije registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda sa sjedištem na području Zagrebačke županije ili,
– poduzetnici koji otkupljuju mlijeko na području Žumberka i Općine Krašić.

 
Prihvatljivi projekti za financiranje su projekti koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
– provodi ga prihvatljivi podnositelj,
– odnosi se na jednu od prihvatljivih aktivnosti unutar mjera Javnog poziva,
– realizira na području Zagrebačke županije ili Grada Zagreba,
– iznos ukupnih prihvatljivih troškova ne smije biti niži od iznosa minimalnog ulaganja, gdje je to propisano,
– prihvatljivi troškovi moraju biti u skladu s Javnim pozivom i nastali u razdoblju od 1. studenoga 2016. do 31. listopada 2017. izuzev troškova za Mjeru 5 i Mjeru 12 (gdje su prihvatljivi troškovi nastali i prije navedenog razdoblja, ali su uvjeti za ostvarenje potpore nastali tijekom navedenog razdoblja),
– nije financiran iz drugih izvora Proračuna Zagrebačke županije,
– projekt se ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuju ostali davatelji državnih potpora u iznosu većem od propisanog Uredbom Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Uredbom Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru.

 

Potpora se dodjeljuje za provedbu sljedećih projekata:

– ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u sektoru povrćarstva (uključujući proizvodnju jagoda i gljiva) i cvjećarstva (uključujući ljekovito i začinsko bilje), voćarstva, vinogradarstva i vinarstva, stočarstva i ekološke proizvodnje,

– ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u sektoru povrćarstva (uključujući proizvodnju jagoda i gljiva) i cvjećarstva (uključujući ljekovito i začinsko bilje), voćarstva, vinogradarstva i vinarstva, stočarstva i ekološke proizvodnje u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,

– edukacija i stručno osposobljavanje,

– razvoj proizvodnje i marketing proizvoda,

– legalizacija zgrada poljoprivredne namjene,

– unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu,

– ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti i usluga na ruralnom području,

– kompenzacija otežanih uvjeta gospodarenja u poljoprivredi,

– izrada dokumentacije,

– ulaganje u sektor šumarstva,

– okrupnjavanje poljoprivrednog i/ili šumskog zemljišnog posjeda,

– premija osiguranja i sanacija šteta.

 

Najviši iznos potpore koji jedan korisnik tijekom godine može ostvariti po svim mjerama potpore iznosi 100.000,00 kuna.

Dokumentacija