Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Intenzitet sufinanciranja:

 • Početna ulaganja – ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu: 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike
 • Savjetodavne usluge: najviše 50% prihvatljivih troškova, do 1.000.000 kn po projektu
 • Sudjelovanje na sajmovima: najviše 50% prihvatljivih troškova, do 1.000.000 kn po projektu
 • Potpore za usavršavanje: za srednja poduzeća 60% prihvatljivih troškova, odnosno 70% prihvatljivih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju; za mala i mikro poduzeća 70% prihvatljivih troškova; do 1.000.000 kn po projektu7
 • Potpore male vrijednosti – troškovi implementacije sustava grijanja i hlađenja, troškovi vezani za aktivnosti vidljivosti projekta ulaganja te za troškove pripreme dokumentacije projektnog prijedloga (Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta): najviše 50% prihvatljivih troškova

 

 

Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju sljedeće sektore Nacionalne klasifikacije djelatnosti:

a) C Prerađivačka industrija
b) J Informacije i komunikacije

 

 

Potpora se ne može dodijeliti za aktivnosti ili troškove povezane uz sektore:

 • Ribarstva i akvakulture;
 • Primarne poljoprivredne proizvodnje;
 • Djelatnosti prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:
  • ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju predmetni poduzetnici;
  • ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;
 • Trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava;
 • Proizvodnje,  prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda;
 • Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (NKD Područje J oznaka 59);
 • Emitiranje programa (NKD Područje J oznaka 60);
 • Telekomunikacije (NKD Područje J oznaka 61);
 • Informacijske uslužne djelatnosti (NKD Područje J oznaka 63).

 

 

Prihvatljivi troškovi:

 • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu;
  • priprema zemljišta; krčenje zemljišta; trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
  • trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele  komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka; trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole;
  • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;
  • troškovi montaže opreme i strojeva ukoliko su prikazani na istom računu  s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme;
  • ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta;
  • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta;
  • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva;
  • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).
 • Savjetodavne usluge;
  • usluge upravljanja projektom;
  • usluge stručnog nadzora građenja;
  • usluge  izrade izvedbenog projekta gradnje;
  • usluge izrade dokumentacije za nabavu;
  • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa od 75.000,00 kn.
 • Sudjelovanje na sajmovima;
  • najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda koji je nastao kao rezultat investicije za koju je odobrena potpora.
 • Usavršavanje (svi troškovi usavršavanja moraju biti izravno povezani s projektom);
  • troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci;
  • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje;
  • najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom;
  • troškovi  kotizacije za polaznike usavršavanja.
 • Grijanje i hlađenje;
  • troškovi vezani  za implementaciju sustava grijanja i hlađenja  (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta).
 • Promidžba i vidljivost;
  • troškovi promidžbe i vidljivosti kojima se objavljuje sufinanciranje projekta od strane EU.
 • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga;
  • troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga (u iznosu do najviše 4% ukupne vrijednosti projekta) – Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta (prihvatljivi od datuma objave Poziva).

 

 

Korisnik ima pravo zatražiti predujam podnošenjem Zahtjeva za predujmom PT2. Korisnik može potraživati predujam višekratno, najviše do 40% odobrenih bespovratnih sredstava po projektu.

Troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga prihvatljivi su od datuma objave Poziva.

Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava (u daljnjem tekstu: postupak dodjele) može imati samo jedan projektni prijedlog.

Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga.

 

Prijavni obrazac objavljen je na mrežnoj stranici: http://efondovi.mrrfeu.hr

Sva dokumentacija mora biti dostavljena elektroničkim putem, unosom u sustav eFondovi.

 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for Italian -> Croatian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy

Dokumentacija