E-impuls

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Prihvatljivi prijavitelji su mikro i mala poduzeća koja su registrirana u jednom od sljedećih sektora:

a) C Prerađivačka industrija, svi izuzev skupina: 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda, 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva, 30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila

b) F Građevinarstvo, samo skupine: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi, 43.3 Završni građevinski radovi, 43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti;

c) J Informacije i komunikacije;

d) M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, samo skupine: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i 74.2 Fotografske djelatnosti.

 

Prihvatljivi troškovi:

 1. Ulaganja u materijalnu imovinu – osnivanje nove poslovne jedinice ili proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice što uključuje:
  • nabavu novih strojeva, postrojenja i opreme za proizvodnju, obradu i preradu koje dovode do unaprjeđenja proizvodnje stvaranjem nove vrijednosti, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon;
  • nabavu dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon,  ako su vezani uz projektne aktivnosti;
  • nabavu mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata koji tvore smislenu i nedjeljivu tehnološku cjelinu, a koja je povezana s prihvatljivim projektnim aktivnostima;
  • troškove  uređenja i opremanja objekta/radionice ukoliko se radi o prihvatljivim aktivnostima odnosno ukoliko isti uključuju preuređenje građevine tj. objekta/radionice koja je povezana s  osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice;
  • troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekt.
 2. Ulaganja u nematerijalnu imovinu:
  • troškovi nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva;
  • troškovi vezani uz stručna osposobljavanja, stjecanja novih znanja (know-how) ako su vezani uz projekt;
  • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta.
 3. Savjetodavne usluge:
  • usluge upravljanja projektom;
  • usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta;
  • troškovi promidžbe i vidljivosti.

 

Neprihvatljivi troškovi:

 • kupnja ili zakup zgrada;
 • kupnja ili zakup zemljišta;
 • kupnja ili zakup polovne opreme;
 • nabava repromaterijala;
 • nabava vozila;
 • nabava vozila za upravljanje projektom;
 • amortizacija opreme nabavljene iz bespovratnih sredstava;
 • savjetodavne usluge povezane s redovitim aktivnostima;
 • troškovi pripreme projekta;
 • savjetodavne usluge nastale izvan prihvatljivog razdoblja;

 

 • Troškovi zaposlenika (plaće);
 • Nadoknadiv PDV;
 • Izdatak povezan s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda;
 • Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti;
 • Operativni troškovi (sirovine, energija, gorivo, telekomunikacije, grijanje, održavanje, upravljanje zgradom, itd.);
 • Kamate na dug;
 • Doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koji nisu obvezni prema nacionalnom zakonodavstvu;
 • Kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora;
 • Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj;
 • Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode;
 • Kamate i ostali financijski troškovi (garancije i sl.);
 • Trošak police osiguranja imovine (uključuje i imovinu nabavljenu iz projekta);
 • Ostali troškovi nespomenuti kao prihvatljivi.

 

Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektne prijave MINPO-u te Prijavitelj preuzima rizik troškova nastalih u razdoblju između podnošenja projektne prijave i datuma odobrenja sredstava.

 

Korisnik ima pravo zatražiti predujam podnošenjem Zahtjeva za predujmom HAMAGBICRO-u. Korisnik može potraživati predujam višekratno, najviše do 40% odobrenih bespovratnih sredstava po projektu.

Troškovi korisnika podmirit će se u skladu s “metodom nadoknade”, što podrazumijeva da:

 • je trošak nastao;
 • je korisnik platio nastale troškove u cijelosti;
 • korisnik provjerava prihvatljivost troškova i podnosi zahtjev za nadoknadom HAMAGBICRO-u, s dokazom o uplati;
 • HAMAG-BICRO provjerava troškove te donosi zaključak o njihovu odobravanju/odbijanju;
 • MINPO provodi isplate odobrenog iznosa korisniku.

Rok za izvršenje plaćanja korisniku je 30 (trideset) dana od dana isteka roka za pregled predmeta obveze, odnosno 30 (trideset) dana od dana isteka roka za provjeru Zahtjeva za predujam/Zahtjeva za nadoknadom sredstava. Isplate Korisniku vrše se u kunama.

 

Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može imati samo jednu projektnu prijavu.

 

Ovaj poziv za bespovratna sredstva ima narav potpore male vrijednosti (de minimis) te se primjenjuje pravilo da ukupan iznos potpore koja se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Dokumentacija