Kako osnovati OPG

Prema Zakonu o Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, OPG je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji.

 

Koje djelatnosti može obavljati OPG?

  1. Djelatnost poljoprivrede – osnovna je djelatnost OPG-a te obuhvaća: bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti
  2. Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi – obavljaju se korištenjem, obradom i održavanjem zemljišta, uzgojem, žetvom ili berbom bilja, držanjem i/ili uzgojem te korištenjem stoke, a obuhvaćaju proizvodne djelatnosti radi proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Te djelatnosti obuhvaćaju i prateće uslužne djelatnosti uključujući pripremu, pakiranje, transport, skladištenje i/ili promet tih proizvoda, te usluživanje i iznajmljivanje
  3. Dopunske djelatnosti na OPG-u – su proizvodne i uslužne djelatnosti povezane s poljoprivredom koje omogućuju bolje iskorištavanje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje znanja, vještina i rada članova OPG-a

 

Poljoprivredna gospodarstva koja podnose zahtjev za državnu potporu, a koja prema posebnim propisima moraju biti upisana u upisnike, registre ili evidencije što ih vodi Ministarstvo ili ustanove u poljoprivredi, te OPG-ovi koji na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode moraju se obvezno upisati u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

 

Poljoprivredna gospodarstva koja podnose zahtjev za državnu potporu, a koja prema posebnim propisima moraju biti upisana u upisnike, registre ili evidencije što ih vodi Ministarstvo ili ustanove u poljoprivredi, te OPG-ovi koji na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode moraju se obvezno upisati u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava –  jedinstveni registar poljoprivrednika vodi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), odnosno njezini regionalni uredi prema prebivalištu nositelja OPG-a, o neovisno o mjestu odvijanja proizvodnje. APPPRR izdaje Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i OPG-u dodjeljuje jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPIG).

 

MIBPG je obvezan podatak o poljoprivrednom gospodarstvu koji mora biti sadržan u svim upisnicima, registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo ili druge ustanove u poljoprivredi.

 

Upisnik sadrži podatke o poljoprivrednom gospodarstvu, nositelju/odgovornoj osobi, sjedištu poljoprivrednog gospodarstva, gospodarskim objektima u sjedištu i izvan sjedišta, posjedu poljoprivrednog zemljišta, korištenju poljoprivrednog zemljišta, prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda i stoci.

 

Pravo na upis u Upisnik imaju pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, te fizičke i pravne osobe sa prebivalištem/sjedištem na teritoriju Europske unije čije se poljoprivredno gospodarstvo nalazi na teritoriju Republike Hrvatske, ali uz uvjet da posjeduju, bilo u vlasništvu ili najmu, poljoprivredne resurse (poljoprivredno zemljišta i/ili stoku) i obavljaju poljoprivredne djelatnosti koje obuhvaćaju bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti.

 

Za otvaranje OPG-a ne treba osigurati temeljni kapital, niti treba imati odgovarajuću stručnu spremu, no stručna sprema nositelja ili nekog od članova bit će važna za prijave na natječaje za financijska sredstva. OPG može biti samo registriran upisom u Upisnik. No ako nositelj i članovi nemaju mirovinsko i zdravstveno osiguranje po drugoj osnovi, moraju ih plaćati.

 

KORACI ZA REGISTRACIJU OPG-a

 

  1. Otvoriti žiro račun koji glasi na nositelja OPG-a
  2. Podnijeti Zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u uredu Agencije za plaćanje

Potrebna dokumentacija:

a) Preslika osobne iskaznice nositelja i članova OPG-a

b) Preslika Ugovora o otvorenom žiro računu iz poslovne banke

c) Posjedovni list za poljoprivredno zemljište koje se upisuje (original ne stariji od 6 mjeseci) ili gruntovni izvadak iz gruntovnice/Ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika (ako poljoprivredno zemljište nije u vlasništvu OPG-a)/Izjava vlasnika o davanju zemljišta na korištenje bez naknade, uz izvadak iz katastra za sve prijavljene šestice koje nisu u posjedovnom listu nositelja i članova OPG-a

d) Ispunjen obrazac

e) Izjava članova OPG-a o odabiru nositelja

f) Biljezi u iznosu od 70,00 kn

 

3. Prijava u Registar poreznih obveznika

Prijava u Registar poreznih obveznika obavlja se u Ispostavi Porezne uprava prema prebivalištu nositelja OPG-a na Obrascu RPO za obveznike poreza na dohodak.

Prije odlaska u PU potrebno je izabrati knjigovodstveni servis koji će voditi poslovne knjige jer se taj podatak navodi u RPO obrascu.

 

4. Izraditi pečat u trenutku upisa u Registar poreznih obveznika

Potrebna dokumentacija:

a) Rješenje o upisu OPG-a u Upisnik

b) Osobna iskaznica nositelja OPG-a

c) Potvrda o OIB-u

 

5. Prijava na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Na Zavod za mirovinsko osiguranje obvezna je prijava u roku od 24 sata od početka ili prestanka poslovanja, odnosno na dan pravomoćnosti rješenja o upisu ili brisanju u odgovarajući registar.

 

a) Prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

b) Prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)

c) Rješenje nadležnog tijela o upisu nositelja ili članova OPG-a u Upisnik

d) Za osobe do navršene 26. godine života izjava da nisu na redovitom školovanju

 

6. Prijava na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Na Zavod za zdravstveno osiguranje moguća je prijava u roku od 8 dana.

a) Prijava o početku osiguranja (tiskanica T-1)

b) Prijava o početku osiguranja člana OPG-a (tiskanica T-2)

c) Preslika dokumentacije koja je predana u HZMO zajedno s obrascima

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”