Kako napisati poslovni plan

Poslovni plan je podrobna analiza ulaganja u određeni posao te predviđanje budućih rezultata i mogućih rješenja za potencijalne rizične situacije u poslovanju.

 

Poslovni se plan izrađuje kako bi se predvidjela buduća događanja i način prilagodbe poslovanja uvjetima u okruženju te da bi se identificirali načini za smanjenje stupnja rizika, te utroška vremena i sredstava. Što bolje predvidimo buduća događanja i rješenja za eventualne probleme, to su šanse za postizanje zacrtanih ciljeva veće.

 

Prilagodite se razlozima zbog kojih pišete poslovni plan. Priložite dokumente za koje mislite da će pomoći boljem razumijevanju vaše poslovne ideje.

 

Pri izradi poslovnog plana imajte na umu sljedeće:

 1. izrada poslovnog plana traži vrijeme i novac
 2. što je poslovni plan razrađeniji, očekivani je uspjeh vašeg poslovnog pothvata izvjesniji
 3. poslovni plan pomaže u jasnom sagledavanju poslovne prilike
 4. poslovni plan pomaže lakšem usmjeravanju i vođenju poslovnih aktivnosti
 5. poslovni plan u velikom je broju slučajeva uvjet za dobivanje kreditnih sredstava
 6. poslovni plan pomaže u privlačenju potencijalnih partnera
 7. poslovni plan omogućava bržu i jednostavniju komunikaciju s okruženjem, poslovnim partnerima, financijskim i javnim institucijama

 

Karakteristike dobrog poslovnog plana:

 • lako čitljiv i razumljiv
 • orijentiran prema tržištu, a ne prema tehnologiji rada ili kapacitetu poduzetnika
 • sadržava procjenu utjecaja konkurencije
 • ima uvjerljivu i realnu razvojnu viziju.

 

Elementi poslovnog plana:

 1. osnovni podaci o poduzetniku – djelatnost, vlasnička struktura, podaci iz financijskih izvješća;
 2. prikaz proizvoda i usluga
 3. analiza prodajnog tržišta i konkurencija – približan opseg cjelokupnog tržišta u djelatnosti kojom se poduzetnik bavi, udjel u tržištu, opis najvažnijih konkurenata
 4. marketinška strategija – na koji tržišni segment poduzetnik cilja, način oglašavanja, troškovi oglašavanja i politika cijena;
 5. proizvodnja i distribucija -tehnički potencijal i sposobnost poduzetnika, udovoljavanje propisanim standardima, način distribucije, servis i briga o kupcima
 6. financije – ulaganja i izvori sredstava, očekivani poslovni rezultati
 7. podaci o menadžerskom timu.

 

Sadržaj poslovnog plana

 1. Podaci o poduzetniku

1.1. opći podaci

– upis u registar, podskupina djelatnosti, početak rada, razvojni put

1.2. podaci o osnivaču tvrtke odnosno o vlasniku obrta

– životopis

 

 1. Polazište

2.1. Nastanak poduzetničke ideje
– poznavanje posla koji obavljate ili ste obavljali, hobi, talent, sposobnost prepoznavanja prilika, korištenje tuđe ideje, inovacije itd.
2.2. Vizija i zadaća poduzetničkog pothvata
– kako realizirati pothvat, do kada, u koliko faza, moguća rješenja itd.

 

 1. Predmet poslovanja

3.1. Opis postojećeg poslovanja

(za one koji posluju)

3.2. Opis poslovanja i djelatnosti u projektu

– opis procesa, opreme, dugotrajne imovine, kapaciteta, organizacije poslovanja

3.3 Imovina i učinkovitost poslovanja

– d.o.o.- podaci iz bilance i računa dobiti i gubitka, za obrt – podaci iz dva posljednja pregleda primitaka i izdataka (BON1 i BON2)

3.4. Položaj na tržištu nabave

– ulazni materijali, dobavljači, važni ugovori

3.5. Položaj na tržištu prodaje

 

 1. Lokacija

4.1. Opis postojeće lokacije

– sjedište (vlasništvo ili zakup), opis prostora, površina, visina, prilaz, pristup vozilom, mogućnost manipulacije robom, parkirna mjesta itd.

4.2. Opis lokacije projekta

– ako se planira novi prostor – kao pod 4.1.

4.3. Opis utjecaja na okoliš i način zaštite

– opis trenutačne situacije, što je napravljeno i što se planira učiniti

 

 1. Tehnološko-tehnički elementi

5.1. Opis strukture ulaganja (tehnička, tehnološka)

– promjene u prostoru (što i zašto), potrebna oprema (što se misli nabaviti i zašto), rokovi izgradnje i nabave opreme

5.2. Struktura i broj postojećih zaposlenika

– ukupan broj zaposlenih, podaci o kvalifikacijama i plaći

5.3. Struktura, broj i dinamika novozaposlenih

– koji je profil potreban, kakva je situacija na tržištu rada, kad se planira zapošljavanje, ako je potrebno dodatno obrazovanje na koji će se način provesti

 

 1. Tržišna opravdanost

6.1. Tržište nabave

– ako je isto kao pod 3.4. – nije potrebno ponavljati

6.2. Tržište prodaje

– ako je isto kao pod 3.5. – nije potrebno ponavljati

6.3. Procjena ostvarenja prihoda

 

 1. Financijski elementi

7.1. Investicije u osnovna sredstva
– osnovna sredstva – dugotrajna imovina: zemljište, građevinski objekti, oprema, osnivačka ulaganja

7.2. Investicije u obrtna sredstva
– izračunavaju se koeficijentom obrtaja – npr. trošak materijala, usluga, troškovi osoblja, ostali troškovi

7.3. Troškovi poslovanja
– ukupni troškovi razvrstani prema skupinama: materijalni troškovi (el. energija, osnovni i ostali materijali), troškovi vanjskih usluga (zakup prostora, komunalne usluge, promidžba, knjigovodstvo, telekomunikacije i poštanske usluge), troškovi osoblja i ostali troškovi poslovanja.

7.4. Proračun amortizacije
– amortizacija je umanjenje vrijednosti imovine, knjiži se kao trošak i umanjuje dobit.

7.5. Izvori financiranja

7.6. Projekcija računa dobiti i gubitka

7.7. Pokazatelji učinkovitosti i novčani tok

7.7.1. Novčani tok
– cilj mu je pokazati sposobnost podmirenja obveza – posebno kreditnih.

7.7.2. Pokazatelji učinkovitosti
a) pokazatelji likvidnosti (koeficijent trenutne likvidnosti, koeficijent ubrzane likvidnosti, koeficijent tekuće likvidnosti i koeficijent financijske stabilnosti) – sposobnost poduzeća da podmiri svoje dospjele kratkoročne obveze
b) pokazatelji zaduženosti (koeficijent zaduženosti, koeficijent vlastitog financiranja, koeficijent financiranja, pokriće troškova kamata, faktor zaduženosti i stupanj pokrića) – koliko se poduzeće financira iz tuđih izvora sredstava
c) pokazatelji aktivnosti (koeficijent obrtaja ukupne imovine, koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine, koeficijent obrta potraživanja i trajanje naplate potraživanja) – koliko efikasno poduzeće upotrebljava svoje resurse
d) pokazatelji ekonomičnosti (ekonomičnost ukupnog poslovanja, ekonomičnost prodaje, ekonomičnost redovnog poslovanja, ekonomičnost financiranja i ekonomičnost izvanrednih aktivnosti) – odnos prihoda i rashoda: koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda
e) pokazatelji profitabilnosti (neto profitna marža, bruto profitna marža, neto rentabilnost imovine, bruto rentabilnost imovine i rentabilnost vlastitog kapitala) – povrat uloženog kapitala.
f) pokazatelji investiranja (dobit po dionici, EPS i ukupna rentabilnost dionice).
g) točka pokrića – onaj iznos prodaje (novčano ili količinski) pri kojem je poslovanje poduzeća na nuli (bez dobiti ili gubitka).

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”