Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2023. godinu

Zagrebačka županija objavila je danas, 30. rujna 2022. godine, Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2023. godinu.


Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Zagrebačke županije kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Zagrebačku županiju, a koje je Zagrebačka županija programom utvrdila kao svoje javne potrebe i one koje su utvrđene posebnim zakonom.
Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređivanju kulturnog života Zagrebačke županije. Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za programe/projekte koji se provode na području Županije ili za programe/projekte koji se provode za korisnike s područja Županije u 2023. godini. Upravni odjel može, u iznimnim slučajevima, ako to smatra opravdanim, uvrstiti u prijedlog programa javnih potreba i programe bez prethodno pribavljenog mišljenja Kulturnih vijeća Zagrebačke županije.


Programom javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2023. financirati/sufinancirati će se sljedeća područja programske djelatnosti:

1. KNJIŽNIČNA DJELATNOST
Financiranje se odnosi na djelatnost narodnih knjižnica na području Zagrebačke županije:

a) obnova fonda i popuna zavičajnih zbirki

b) pomoć u opremanju novih knjižnica

 

2. NAKLADNIČKA DJELATNOST
Financiranje pojedinih izdanja na području Zagrebačke županije (tiskani i ostali mediji):

a) izdanja koja se odnose na očuvanje baštine, povijest i kulturu Zagrebačke županije

b) izdanja značajnih djela tematski ili autorski vezanih uz područje Zagrebačke županije

c) književna izdanja neprofitnih organizacija ili društava s područja Zagrebačke
županije

 

3. AUDIOVIZUALNA DJELATNOST
Sufinanciranje se odnosi na pojedina audiovizualna djela vezana za područje Županije:

Kriteriji za vrednovanje su:

a) djela koja se odnose na očuvanje baštine, povijesti i kulture Županije;

b) značajnih djela tematski i autorski vezanih uz područje Županije;

c) priloženo stručno mišljenje, preporuka ili recenzija (ako ima) može se odnositi na djelo ili
na autora.

 

4. MUZEJSKA DJELATNOST
Financiranje se odnosi na:

a) izložbe

b) otkup djela, predmeta i sl. za fundus

b) manje restauratorski zahvate i zaštitu postojećeg fundusa

c) programe istraživanja i sl.

 

5. KULTURNOUMJETNIČKO STVARALAŠTVO
Financiranje se odnosi na neprofitne programe u kulturi, tradicionalne (sezonske) priredbe i manifestacije:

a) programi od značaja na županijskoj, odnosno državnoj razini

b) pojedinačni programi koji se nude za razmjenu na županijskoj razini

c) zajednički programi.

 

6. KULTURNOUMJETNIČKI AMATERIZAM
Financiranje se odnosi na programe kulturnoumjetničkih udruga:

a) folklorna i glazbena društva

b) amaterska kazališta

c) amaterske likovne sekcije

d) ostale udruge u kulturi

1. programi i nastupi na županijskoj razini programi tribina i radionica, izložbi i događanja od značaja za županiju.
2. gostovanja/sudjelovanja na državnim/međunarodnim natjecanjima/smotrama.

 

7. DJELATNOST ZAŠTITE, OČUVANJA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM
Zaštita kulturnih dobara

Financiraju se manji zahvati na restauraciji ili održavanju kulturnih dobara, te izrada dokumentacije.

 

8. TRANSFERZALNA PODRUČJA:
a) programi koja se odnose na očuvanje baštine, povijesti i kulture Županije;

b) programi tematski i autorski vezani uz područje Županije;

c) dokumentacija/stručno mišljenje/preporuka ili slično može se odnositi na djelo ili na autora.

 

Pravo podnošenja programa imaju samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi i medijima, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

 

Broj prijava:
a) Pučka otvorena učilišta i centri za kulturu mogu podnijeti do pet prijava na Javni poziv (svaki projekt/program mora biti prijavljen na posebnoj prijavnici);

b) Knjižnice, muzeji i galerije mogu podnijeti do tri prijave na Javni poziv (svaki projekt/program mora biti prijavljen na posebnoj prijavnici);

c) Udruge mogu podnijeti do dvije prijave na Javni poziv (svaki projekt/program mora biti prijavljen na posebnoj prijavnici);

d) Ostali prijavitelji mogu podnijeti samo jednu prijavu na Javni poziv.

 

Prijavitelji moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
udruga mora biti upisana u Registar udruga, a druge pravne osobe u sudski ili drugi odgovarajući registar neprofitnih organizacija, kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti;

udruga i druga pravna osoba mora djelovati na području Županije i svoj program/projekt provoditi na području Županije, a iznimno iako ne djeluje na području Županije program/projekt provoditi za korisnike s područja Županije (ako ne postoji isti ili sličan program/projekt na području Županije);

osnovno područje djelovanja i aktivnosti prijavitelja moraju biti kulturnog, umjetničkog, kreativnog ili sličnog karaktera, kojima prijavitelj promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, koje područje djelovanja mora biti utvrđeno statutom ili drugim odgovarajućim aktom prijavitelja;

uredno ispunjenje obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Županije (provedba programa/projekata, uredna dostava izvješća);

da nemaju dugovanja prema Proračunu Županije;

da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu;

da se protiv prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21);

prijavitelj mora imati utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge, izvješće s godišnje skupštine ili drugi prikladan način);

prijavitelj mora djelovati najmanje godinu dana prije dana objave javnog natječaja,

prijavitelj mora imati osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu programa/projekta.

 


Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijedloga programa, primjenjivat će se sljedeći:

Opći kriteriji:
a) prijavljeni program/projekt doprinosi kulturi Zagrebačke županije;

b) projekt/program utječe na obnovu i očuvanje kulturnih dobara;

c) ciljevi programa/projekta su jasno definirani i realno dostižni;

d) osigurano sufinanciranje prijavljenog programa/projekta i iz drugih izvora;

e) troškovi programa/projekta su realni u odnosu na rezultate i vrijeme trajanja;

f) prijavitelj i partner(i) imaju dovoljno iskustva i kapaciteta za provođenje programa/projekta;

g) vjerojatnost da se korist od prijavljenog programa/projekta nastavi nakon isteka financijske potpore.

 

Posebni kriteriji:

Knjižnična djelatnost
1. status (samostalna ili u sastavu)

2. rad knjižnice (fond, članstvo, posudba i sl.)

3. dodatne aktivnosti (programi, izložbe i sl.).

Nakladnička djelatnost
1. izdanja koja se odnose na očuvanje baštine, povijesti i kulture Županije;

2. izdanja značajnih djela tematski i autorski vezanih uz područje Županije;

3. priloženo stručno mišljenje, preporuka ili recenzija (ako ima) može se odnositi na djelo ili na autora.

Audiovizualna djelatnost
1. programi koja se odnose na očuvanje baštine, povijesti i kulture Županije;

2. programi tematski i autorski vezani uz područje Županije;

3. priloženo stručno mišljenje, preporuka ili recenzija (ako ima) može se odnositi na djelo ili na autora.

Muzejska djelatnost
1. autentičnost, inventivnost i sadržajna vrijednost likovnog izričaja;

2. poticanje lokalnog umjetničkog stvaralaštva;

3. usklađenost ponuđenog projekta s interesima i potrebama lokalne zajednice.

Kulturnoumjetničko stvaralaštvo:
1. umjetnička razina programa, autentičnost, inventivnost i sadržajna vrijednost;

2. vrijednost i značaj programa za unapređenje kulturnog života u manjim sredinama (naseljima);

3. značaj programa za formiranje kulturne slike Županije.

Kulturnoumjetnički amaterizam:
1. izvornost podrazumijeva programe koji njeguju običaje, folklor, glazbu, jezik, likovnost i ostala područja duhovnog stvaralaštva:

2. kulturno zabavni karakter kvalitetno provođenje slobodnog vremena, namijenjeni djeci, mladima i odraslima;

3. programi koji pridonose društvenom i kulturnom životu u manjim sredinama (naseljima).

Djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom:
1. status kulturnog dobra (podrazumijeva pojedinačno zaštićena pokretna i nepokretna kulturna dobra, a dokazuje se rješenjem Ministarstva kulture);

2. kontinuitet zaštitnih radova;
utvrđena namjena kulturnog dobra na kojem se predlaže izvođenje zaštitnih radova (prednost imaju kulturna dobra čija je namjena javna, kulturna i nekomercijalna);

Transferzalna područja:
1. programi koja se odnose na očuvanje baštine, povijesti i kulture Županije;

2. programi tematski i autorski vezani uz područje Županije;

3. dokumentacija/stručno mišljenje/preporuka ili slično može se odnositi na djelo ili na autora.

 

Podnositelj prijave dostavlja sljedeću obveznu dokumentaciju putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata „eprijave“ (u daljnjem tekstu: sustav „eprijave“):
1. Ispunjen prijavni obrazac Županije (dokument u digitalnom obliku);

2. Ispunjen prijavni obrazac Županije (tiskani dokument, potpisan i ovjeren);

3. Preslika Izvatka o registraciji prijavitelja iz odgovarajućeg registra ili ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge u Registru udruga;

4. Ispis elektronske stranice Registra neprofitnih organizacija (RNO) za udruge i druge neprofitne organizacije ili ispis iz Registra korisnika proračuna (RKP) za druge pravne osobe ili ispis elektronske stranice, ne stariji od dana objave Javnog poziva;

5. Izvadak iz Statuta o području djelovanja prijavitelja ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje;

6. Preslika godišnjeg financijskog izvješća prijavitelja i to:
a. za obveznike dvojnog knjigovodstva: godišnje Izvješće o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijsko izvješće za 2022. s pečatom/potvrdom o zaprimanju Državnog ureda za reviziju ili FINAe;

b. za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Godišnje financijsko izvješće o primicima i izdacima za 2021. godinu (GPRIZNPF);

7. Preslika zapisnika s godišnje skupštine Udruge za 2022., ili podatak o web stanicama prijavitelja na kojima javno objavljuje programska i financijska izvješća o radu;

8. Potvrda o stanju poreznog duga ne starija od 30 dana od dana predaje prijave;

9. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv prijavitelja ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od dana predaje prijave;,

10. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od dana predaje prijave;
10.1. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci (ako je voditelj programa/projekta različit od osobe ovlaštene za zastupanje);

11. Obavezni prilozi za pojedine djelatnosti:
KNJIŽNIČNA DJELATNOST: podaci o knjižnici fond, članstvo, posudba, samostalna/u sastavu

NAKLADNIČKA DJELATNOST: recenzija/preporuka/stručno mišljenje, podaci o izdavaču (ako je različit od prijavitelja)

AUDIOVIZUALNA DJELATNOST: recenzija/preporuka/stručno mišljenje, podaci o izdavaču (ako je različit od prijavitelja)

MUZEJSKA DJELATNOST: za izložbe podaci o autoru (životopis) i ime osobe kritičara/kustosa koji prati izložbu

KULTURNOUMJETNIČKI AMATERIZAM: za gostovanja (državna, međunarodna natjecanja/smotre/festivali) priložiti poziv za sudjelovanje

DJELATNOST ZAŠTITE, OČUVANJA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM: fizičke osobe trebaju priložiti dokument o vlasništvu (izvadak iz gruntovnice i katastra).
Prijavitelji koji su udruge moraju dostaviti dokumentaciju navedenu u točkama 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 10.1., 11.
Prijavitelji koji su ustanove i druge neprofitne organizacije moraju dostaviti dokumentaciju navedenu u točkama 1., 2., 3., 5., 6., 8., 11.

Prijavitelji koji su vjerske zajednice moraju dostaviti dokumentaciju navedenu u točkama 1., 2., 3., 11.

Prijavitelji koji su fizičke osobe moraju dostaviti dokumentaciju navedenu u točki 1., 2., 8., 9., 10., 10.1., 11.

Obaveznu dokumentaciju od točke 3. na dalje prijavitelj dostavlja u skeniranom obliku putem sustava „eprijave“, a Županija može tražiti uvid u originalnu dokumentaciju, što joj je prijavitelj dužan omogućiti. Ukoliko prijavitelj ne omogući uvid, smatrat će se da je dokumentacija nepotpuna. Prijavni obrazac prijavitelj je dužan dostaviti u izvorniku.

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa/projekta Županija neće dati financijska sredstva za aktivnosti koje se već financiraju iz nekog javnog izvora u 100%tnom iznosu ili se financiraju po posebnim propisima kada je u pitanju ista aktivnost, na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike.

 

Prijavitelji imaju mogućnost naknadne dopune ili ispravka prijave. Prijavitelji imaju mogućnost naknadne dopune ili ispravka prijave u roku 7 (sedam) dana od dana zaprimanja obavijesti o dopuni ili ispravku prijave. Obavijest se dostavlja elektronskom poštom. Ukoliko prijavitelj u zadanom roku ne izvrši dopunu ili ispravak prijave, smatrat će se da je povukao prijavu. Ukoliko prijavitelj propusti dostaviti podatak, dokument ili informaciju koja je dostupna putem javnih evidencija, neće se smatrati da prijavitelj nije zadovoljio formalnim uvjetima Javnog poziva.

 

Detaljne informacije o uvjetima Javnog poziva, načinu prijavljivanja i postupku provedbe Javnog poziva, prioritetnim područjima, kriterijima u postupku dodjele financijskih potpora, obaveznoj i neobaveznoj dokumentaciji za prijavu programa/projekta, postupku objave rezultata, postupku podnošenja prigovora, postupanju s prijavama nakon provedbe javnog poziva, postupku ugovaranja, načinu te praćenju korištenja sredstava kao i sve ostale informacije vezane uz Javni poziv sadržane su u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za predlaganje programa za javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2023. godinu čije područje djelovanja je kulturnog, umjetničkog, kreativnog i sličnog značenja.

 

Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na službenim mrežnim stranicama Zagrebačke županije
(www.zagrebackazupanija.hr) i u Upravnom odjelu za kulturu, sport, tehničku kulturu i civilno društvo, Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V.

Prijava na ovaj Javni natječaj podnosi se na dva načina:
a) putem Sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata ,,ePrijava” (u daljnjem tekstu: ,,ePrijava”);

b) preporučenom poštom.

Podnositelj prijave uz prijavu putem sustava „eprijave“ obvezan je poslati i original prijavnog obrasca, potpisanog i ovjerenog, u Zagrebačku županiju putem preporučene pošte u roku za podnošenje prijava.

Zagrebačka županija
Upravni odjel za kulturu, sport, tehničku kulturu i civilno društvo

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/VI, p. p. 974

s naznakom: „Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2023. godinu“

Rok za podnošenje prijava u tiskanom obliku je od 30. rujna do 1. studenoga 2022. godine.

 

Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 

Informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti u Upravnom odjelu za kulturu, sport, tehničku kulturu i civilno društvo Zagrebačke županije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/VI, na telefon 01 6009 417 i 01 6009 423.

 

Izvor: zagrebacka-zupanija.hr

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“