Javni poziv za financiranje programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Zagrebačku županiju u 2024. godini

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za financiranje programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Zagrebačku županiju u 2024. godini.

 

Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Zagrebačku županiju u 2024. godini sukladno Zakonu o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 111/21, 114/22).

 

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Zagrebačku županiju i stanovnike Zagrebačke županije koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

 

Cilj dodjele financijskih sredstava  je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Zagrebačku županiju i stanovnike Zagrebačke županije.

 

Na Javni poziv mogu se prijaviti pružatelji elektroničke publikacije koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju sljedeće uvjete:

– imaju sjedište na području Republike Hrvatske

–  elektroničke publikacije upisane su u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, televizije ili radio postaja, a koje sadržajem većinom pokrivaju teme s područja Zagrebačke županije i njenih gradova i općina

– prijavitelj mora biti upisan u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija najmanje godinu dana od dana predaje prijave.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti pružatelji elektroničke publikacije:

– koji prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, državnog proračuna

– koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku

– koji imaju nepodmirenih obveza prema proračunu Republike Hrvatske i proračunu Zagrebačke županije

 

Prijava i pripadajuća dokumentacija predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, URED ŽUPANA, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb ili osobno u pisarnici Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72 – prizemlje, 10 000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – Prijava na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Zagrebačku županiju u 2024. godini“.

 

Osigurana su sredstva u iznosu od 45.000,00 EUR.

 

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se do 23.2.2024. godine.

 

Više na: zagrebacka-zupanija.hr