Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (JP EU-1/2022)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je danas, 25.03.2022., Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u 2022. godini.

 

Predmet Poziva je izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji:
• se odnose na komponentu 1. Gospodarstvo – C1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 . – 2026. (NPOO) koja je u nadležnosti Ministarstva turizma i sporta
• su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja zaštite okoliša i prirode te klimatskih aktivnosti

 

Svrha Poziva je priprema projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekata na javne pozive za razvoj, obnovu, rekonstrukciju i/ili prilagodbu javne i privatne turističke infrastrukture u skladu s uvjetima i ciljevima NPOO. Pozivom se podupiru mjere koje doprinose učinkovitom korištenju prirodnih resursa u razvoju i radu turističkih objekata i usluga, očuvanju čistoće okoliša kroz smanjenje onečišćenja tla, zraka i vode, smanjenju stvaranja otpada koje uzrokuje turizam, povećanju sigurnosti posjetitelja i otpornosti posjetiteljske infrastrukture te smanjivanju ekološkog otiska posjećivanja u zonama pritisaka. Projekti koji će se financirati putem NPOO imaju obavezu uključivanja načela održivog razvoja.

 

Pravo na korištenje sredstava Fonda u svojstvu Korisnika po ovom Pozivu mogu ostvariti:

 • javne ustanove
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • trgovačka društva i obrtnici

koji:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Poziva
 • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju uvjete sukladno ovome Pozivu
 • nemaju dugovanja s osnova javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu
 • nemaju poslovne račune u blokadi
 • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u financiranju izrade projektno-tehničke dokumentacije za koju se odobravaju sredstva po ovom Pozivu

te ukoliko trgovačko društvo ili obrtnik:

 • ostvaruje pravo na dodjelu sredstava potpore de minimis.

 

Fond će po ovom Pozivu dodjeljivati sredstva pomoći javnim ustanovama i
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (,,Narodne novine” broj 18/09, 042/12, 73/13, 29/14, 155/14, 132/2021) i to do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 700.000,00 kn po jednom zahtjevu.

Fond će po Pozivu dodjeljivati subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (,,Narodne novine” broj 18/09, 042/12, 73/13, 29/14, 155/14, 132/2021) i Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i to do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 450.000,00 kn po jednom zahtjevu.

 

Ukoliko troškovi prelaze predviđeni maksimalni iznos sredstava po jednom zahtjevu, postotni udio Fonda u opravdanim troškovima odgovarajuće se smanjuje.

 

Po ovom Pozivu svaki podnositelj zahtjeva može dostaviti jedan (1) zahtjev za financiranje. Iznos raspoloživih sredstva po ovom Pozivu iznosi 3.000.000,00 kn.

 

Fond će na svojoj mrežnoj stranici www.fzoeu.hr objaviti obavijest vezanu uz iskorištenost sredstava po ovom Pozivu i zatvaranju Poziva, kao i eventualnom privremenom zatvaranju Poziva, do utvrđivanja iznosa preostalih raspoloživih sredstava po ovom Pozivu.

 

Prihvatljivi i opravdani troškovi po ovom Pozivu su oni koji se odnose na izradu i/ili dopunu projektno-tehničke dokumentacije, odnosno:
– usluge izrade studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi
– usluge izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta i/ili glavnog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta opremanja
– usluge izrade elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za idejni projekt i/ili glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
– usluge revidenta za kontrolu glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine
– usluge izrade dokumenata za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

 

Opravdani trošak predstavlja neophodan i stvaran izdatak koji je nastao u svrhu izrade projektno-tehničke dokumentacije, koji je priznat od strane Fonda, nakon provjere dokumentacije koja predstavlja temelj za isplatu, a dostavljena je od strane Korisnika. PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju.

Sredstva pomoći ili subvencije će se isplaćivati samo za opravdane troškove ukupne vrijednosti ulaganja nastale nakon dana objave ovog Poziva u „Narodnim novinama” i na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr). Vrijeme nastanka troškova utvrđuje se datumom izdavanja računa odabranog izvršitelja usluga.

Zahtjevi za financiranje po ovom Pozivu dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, s naznakom „Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (JP EU-1/2022), zahtjev – dostavlja se“, adresa podnositelja zahtjeva, preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda.

 

 

Izvor: www.fzoeu.hr

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”