Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu (EnU-3/22)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas, 28.9.2022. godine, raspisao je Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu (EnU-3/22).

 

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća koje su oštećene u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a koje je pogođeno potresima 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. u okviru sljedećih aktivnosti:

A1: cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera M1.1 na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera M2. i/ili M3.

A2: povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera M1. na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće.

 

Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče u sklopu provedbe Poziva moraju ispunjavati uvjet godišnje potrebne toplinske energije za grijanje QH,nd ≥ 100 kWh/(m2a) (energetski razred D ili lošiji u kontinentalnoj Hrvatskoj).

 

Postojeća obiteljska kuća u smislu Poziva je zgrada:

  • koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena,
  • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje
  • koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:

− ima najviše 3 (tri) stambene jedinice,

− ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

 

Obiteljska kuća se može nalaziti u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno  dobro, u kojem slučaju je od nadležnog tijela potrebno pribaviti prethodno odobrenje ili potvrdu kojom se utvrđuje da je glavni projekt izrađen sukladno posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra1 prilikom prijave na Poziv.

 

Ciljevi i očekivani učinci – Ovim Pozivom osigurava se provedba Odluke Vlade Republike Hrvatske o produžetku financiranja u 2022. godini provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća za  razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine, kojom je Fond zadužen za osiguranje kontinuiteta sufinanciranja energetskih obnova obiteljskih kuća.

 

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće oštećene u potresu s prebivalištem na adresi i mjestu kuće.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 100.000.000,00 kuna (13.272.280,84 eura).

 

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje u iznosu najviše do 80% opravdanih troškova, odnosno najviše do:

  • 368.000,00 kuna (48.841,99 eura) za mjere energetske obnove,
  • 2.000,00 kuna (265,45 eura) za uslugu pomoći tijekom prijave na Poziv, što uključuje i izradu tehničkog proračuna,

sveukupno u iznosu do najviše 370.000,00 kuna (49.107,44 eura)

 

Opravdani troškovi po ovom Pozivu su troškovi:

  • izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala,
  • izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme,
  • nabave usluge pomoći tijekom prijave na Poziv, nastali nakon objave Poziva.

 

Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa, odnosno u slučaju sklapanja govora o djelu za obavljenu uslugu pružanja pomoći tijekom prijave datumom obračuna drugog dohotka. Troškovi mjera energetske obnove su opravdani ukoliko zadovoljavaju Tehničke uvjete. Fond sukladnost s Tehničkim uvjetima i opravdanost troškova utvrđuje uvidom u Tehnički proračun, glavni projekt, detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova/dobavljača opreme te prijavni obrazac.

 

Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom obvezne dokumentacije Poziva na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) putem preporučene pošte na adresu Fonda: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Podnošenje prijava na Poziv započinje 27. listopada 2022. godine od 9:00 sati. Poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine. Obavijest o trajnom zatvaranju Poziva bit će javno dostupna putem mrežne stranice Fonda.

 

U roku za dostavu prijava na Poziv moguće je podnijeti ukupno jednu prijavu.

 

Izvor: fzoeu.hr

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“