Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje putnih troškova kulturno-umjetničkim udrugama članicama Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije u 2022. godini

Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije poziva udruge svoje članice koje su programski usmjerene na rad u području kulture da se prijave na Javni poziv za financiranje putnih troškova za gostovanje u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti jedan odlazak na gostovanje u Republici Hrvatskoj i na jedan odlazak na gostovanje u inozemstvu.

 

Prijava na Javni poziv za dodjelu novčanih potpora podnosi se nakon što je korisnik bio na gostovanju u 2022. godini, o čemu prilaže dokumentaciju prema uvjetima Javnog poziva. Prijave na Javni poziv moraju zadovoljiti formalne uvjete, te se boduju.

 

Javni poziv je otvoren od dana objave do utroška sredstava, a najkasnije do 15. prosinca 2022.

 

Ukupno planirana vrijednost Javni poziva je 350.000,00 kuna.

 

Najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti po pojedinom projektu je 12.000,00 kuna.

 

Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u zaključno s danom objave Javnog Javni poziva, koja je programski usmjerena na rad u području kulture, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Zagrebačkoj županiji te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

 

Pravo na podnošenje prijave na natječaj imaju udruge koje udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • članice su Zajednice KUUZŽ
 • dostavile su sve obavezne obrasce i priloge propisane Javni poziv
 • imaju sjedište i područje djelovanja u Zagrebačkoj županiji
 • upisane su u Registar udruga Republike Hrvatske čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (neprofitna udruga); pravna osobnost
 • sukladno statutu imaju glavnu djelatnost kulturu ili aktivno provode projekte na području kulture te promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom
 • da nemaju dugovanja prema Proračunu Županije
 • da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu
 • utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge, izvješće s godišnje skupštine ili drugi prikladan način)
 • da se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena

 

Pravo prijave na Javni poziv nemaju:

 • ogranci, podružnice i slični ustrojstveni oblici udruga, koji nemaju pravnu osobnost
 • udruge koje nisu registrirane prema Zakonu o udrugama i upisani u Registar udruga Republike Hrvatske
 • udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organiżacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske
 • udruge koje primarno ne obavljaju djelatnost iz područja kułture te aktivno ne provode projekte na području kulture
 • projekti koji se financiraju prema posebnim propisima (npr. Zakon o Hrvatskom Crvenom križu)

 

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Zagrebačke županije.

 

Dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) s naznakom „Prijava na Javni poziv — NE OTVARAJ“, na sljedeću adresu:

Zagrebačka županija

Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije Ulica grada Vukovara 72/V

10 000 Zagreb

 

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 

Pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti slanjem upita na adresu elektronske pošte: j.dujic@zagrebacka-zupanija.hr, te pozivom na broj telefona: 01/6009-417.

 

Izvor: zagrebacka-zupanija.hr

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”