Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za nabavu poljoprivrednog repromaterijala za sjetvu ratarskih kultura i sjetvu i sadnju presadnica u Zagrebačkoj županiji u 2023. godini

Zagrebačka županija raspisala je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za nabavu poljoprivrednog repromaterijala za sjetvu ratarskih kultura i sjetvu i sadnju presadnica u Zagrebačkoj županiji u 2023. godini.

 

I.CILJEVI I PRIORITETI PROGRAMA

Programom poticanja razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Zagrebačke županije za razdoblje od 2023. do 2025. godine predviđena su četiri cilja potpore ruralnom razvoju koja se žele doseći:

– Preusmjerenje na ekološku poljoprivredu;
– Konkurentnija poljoprivreda;
– Održivo upravljanje prirodnim resursima i klimatskim promjenama;
– Uravnoteženi teritorijalni razvoj ruralnih područja

Vezano uz navedene ciljeve definirani su i glavni prioriteti za planiranje ruralnog razvoja koji obuhvaćaju poticanje znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima, povećanje konkurentnosti svih poljoprivrednih djelatnosti i povećanje održivosti gospodarstava, promicanje organizacije prehrambenog lanca i upravljanja rizicima u poljoprivredi, obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava ovisnih o poljoprivredi i šumarstvu, promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema klimatski elastičnom gospodarstvu s niskom emisijom ugljika u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru te promicanje socijalne uključenosti, smanjenja siromaštva i gospodarskog razvoja u ruralnim područjima.

 

II. UVJETI PRIJAVE

a) Prihvatljivi Podnositelji su:
– fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji (u daljnjem tekstu: Upisnik), najkasnije do 31. prosinca 2022. koje imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Zagrebačke županije koja obavljaju sjetvu i sadnju na području Zagrebačke županije bez nepodmirenih obveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava.

b) Kategorije Korisnika su:
– „profesionalni poljoprivrednik“ je Korisnik koji je upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede i obveznik plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje,
– „mladi poljoprivrednik“ je Korisnik koji zadovoljava uvjete „profesionalni poljoprivrednik“, nije stariji od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu, odnosno ako je pravna osoba, tada odgovorna osoba unutar pravne osobe treba ispunjavati uvjete „mladog poljoprivrednika“ i ujedno biti vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala pravne osobe,
– „ekološki poljoprivrednik“ je korisnik koji je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i posjeduje Potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji ili Potvrdnicu o proizvodnji u
prijelaznom razdoblju za proizvodnju za koju traži potporu
– „mladi ekološki poljoprivrednik“ je korisnik koji zadovoljava uvjete „ekološki poljoprivrednik“ i nositelj, odnosno odgovorna osoba nije starija od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu.

c) Prihvatljiva ulaganja:

1. Prihvatljiva ulaganja za dodjelu potpora su ona koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
– provodi ih prihvatljiv Korisnik,
– odnose se na prihvatljive aktivnosti unutar Javnog poziva,
– realiziraju se na području Zagrebačke županije,
– iznos ukupnih prihvatljivih troškova ne smije biti niži od iznosa minimalnog ulaganja,
– prihvatljivi troškovi moraju biti u skladu s Javnim pozivom i nastali u razdoblju od 16. studenoga 2022. do 15. studenoga 2023.,
– nisu realizirana kod prodavatelja fizičkih i pravnih osoba koji su s Prijaviteljem: o srodnici po krvi u pravoj ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, posvojitelj i posvojenik,
o vlasnički i/ili upravljački povezani neovisno o udjelu vlasničkih, glasačkih ili upravljačkih prava,
o te od pravne osobe čiji su osnivači/članovi/osobe ovlaštene za zastupanje srodnici po krvi u pravoj ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, posvojitelj i posvojenik,
– nisu financirana iz drugih izvora Proračuna Zagrebačke županije ili ostalih davatelja državnih potpora.

2. Isplata Potpora moguća je po realizaciji Ulaganja u cijelosti, odnosno podmirenju prihvatljivih troškova u cijelosti što se dokazuje ovisno o načinu plaćanja:
– gotovinsko plaćanje – preslika fiskaliziranog gotovinskog računa ispostavljenog na Korisnika,
– bezgotovinsko plaćanje – preslika računa ispostavljenog na Korisnika plaćenog s računa Korisnika (bankovni izvod),
– kompenzacija – preslika ovjerene izjave o kompenzaciji svih sudionika kompenzacije i svih računa uključenih u kompenzaciju,
– cesija – preslika računa ispostavljenog na Korisnika, ugovora o cesiji i dokaza o plaćanju tražbine cesionara cedentu (bankovni izvod),
– asignacija – preslika računa ispostavljenog na Korisnika, ugovora o asignaciji i dokaza o plaćanju tražbine asignata asignataru (bankovni izvod),
– leasing – preslika računa ispostavljenog na Korisnika leasinga i Ugovora o financijskom leasingu.

3. Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljivo Ulaganje, osim ukoliko Korisnik ne može tražiti njegov povrat u skladu s važećom zakonskom legislativom.

4. Najviši ukupni godišnji iznos Potpore u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu koja se dodjeljuje temeljem ovog Javnog poziva u 2023. godini koju jedan korisnik može ostvariti iznosi 600,00 EUR.

5. Korisnik koji ostvari Potporu sukladno ovom Javnom pozivu ne može za isto Ulaganje koristiti
potporu drugih davatelja državnih potpora.

6. Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

7. Gornja granica ukupnog iznosa potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku iz članka 3. Uredbe Komisije (EZ) broj 1408/2013 primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de minimis ili na cilj koji se namjerava postići neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili djelomično iz sredstava koja su podrijetlom iz Europske unije.

d) Prihvatljive aktivnosti i intenzitet potpore:
Potpora za sjetvu i sadnju u Zagrebačkoj županiji u 2023. godini korisniku će se dodijeliti za subvencioniranje nabave poljoprivrednog repromaterijala (sjemena i presadnica, gnojiva i zaštitnih sredstava) za sjetvu ratarskih kultura i sjetvu i sadnju presadnica u 2023. godini u vrijednosti najmanje 300,00 EUR ukupnih prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore po Korisniku:
– do 30 % vrijednosti ulaganja, a najviše do 400,00 EUR,
– do 50 % vrijednosti ulaganja, a najviše do 500,00 EUR za profesionalne i ekološke poljoprivrednike,
– do 70 % vrijednosti ulaganja, a najviše do 600,00 EUR za mlade poljoprivrednike i mlade ekološke poljoprivrednike.

Nije prihvatljiv trošak nabave voćnih sadnica i loznih cijepova te poljoprivrednog repromaterijala koji nije povezan sa sjetvom ratarskih kultura i sjetvom i sadnjom presadnica.

 

III. KUMULACIJA POTPORA
Potpore dodijeljene temeljem ovog Javnog poziva imaju narav državne potpore male vrijednosti (de minimis).

Potpora se smatra dodijeljenom datumom donošenja Odluke o odabiru i dodjeli sredstava i u iznosu navedenom u Odluci, bez obzira na moguće kasnije iskorištenje u manjem iznosu. Podnositelji prijave dužni su uz prijavu priložiti Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti. Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine uključujući i potpore dobivene temeljem ovog Javnog poziva.

 

IV. NAČIN DODJELE POTPORE
Zahtjevi za potpore se dostavljaju na odgovarajućem prijavnom obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju se prema redoslijedu prispijeća i do utroška proračunskih sredstava.

Dva su moguća načina prijave, i to:

a) Korisnik popunjava Zahtjev za potporu i učitava propisanu dokumentaciju u roku iz točke 7. Javnog poziva putem sustava ePrijave na natječaje i javne pozive (u daljnjem tekstu: Sustav ePrijave) kojem se pristupa putem službene web stranice Zagrebačke županije
www.zagrebacka-zupanija.hr . Nakon završetka prijave putem Sustava ePrijave, Zahtjev za potporu generiran u Sustavu ePrijave se obvezno ispisuje i potpisuje te u roku 7 dana od dana prijave dostavlja na jedan od dva načina:

o preporučenom pošiljkom na adresu:
Zagrebačka županija
Ulica grada Vukovara 72/V
10 000 Zagreb

o osobno u pisarnicu Zagrebačke županije:
Zagrebačka županija
Ulica grada Vukovara 72 – prizemlje
10 000 Zagreb

Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu na opisan način, svi prilozi se učitavaju u sustav ePrijava i ne dostavljaju se poštom. Upute za korištenje Sustava ePrijave dostupne su prilikom prijave.

ili

b) Korisnik popunjava Zahtjev za potporu, potpisuje i zajedno sa svom traženom dokumentacijom dostavlja na jedan od dva načina:

o preporučenom pošiljkom na adresu:
Zagrebačka županija
Ulica grada Vukovara 72/V
10 000 Zagreb

o osobno u pisarnicu Zagrebačke županije:
Zagrebačka županija
Ulica grada Vukovara 72 – prizemlje
10 000 Zagreb

Upravni odjel prilikom obrade zahtjeva utvrđuje pravovremenost, potpunost prijave, udovoljavanje prijave propisanim uvjetima iz Javnog poziva i iznos prihvatljivih troškova te izrađuje prijedlog Odluke o odabiru i dodjeli sredstava. Odluku o dodjeli sredstava donosi Župan Zagrebačke županije. Ova Odluka će biti objavljena na službenim web stranicama Zagrebačke županije.

 

V. OBVEZE KORISNIKA
Korisnik potpore dužan je omogućiti Zagrebačkoj županiji kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Korisnici potpore koji nenamjenski utroše odobrena sredstva, dužni su ista vratiti. Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje ne odgovara njegovom stvarnom stanju ili je ugovor otkazan, korisnik dobivena sredstva mora vratiti u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih županijskih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju u narednih pet (5) godina.

Ukoliko je Korisniku županijske potpore pogreškom isplaćen viši iznos od stvarno potrebnog, dužan je u roku od osam (8) dana od primljene obavijesti o pogrešci, viši iznos isplaćenih sredstava vratiti u Županijski proračun.

 

VI. OBVEZA POSTUPANJA SUKLADNO UPUTAMA I TEKSTU JAVNOG POZIVA
Prijavitelji su u obvezi postupati sukladno tekstu Javnog poziva i ovim uputama. Prijavitelji su dužni ispuniti prijavu projekta na odgovarajućem prijavnom obrascu potpunim i čitkim ispunjavanjem obrasca, i uz prijavu dostaviti svu potrebnu dokumentaciju. Upute za prijavitelje, obrazac za prijavu i ostali obrasci dostupni su na službenim internetskim stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod Natječaji i javni pozivi, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo. Prijava izrađena suprotno tekstu Javnog poziva i ovim uputama smatrat će se neprihvatljivom prijavom i kao takva će se odbiti.

 

Više na: zagrebacka-zupanija.hr