Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji u 2023. godini

Zagrebačka županija raspisala je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji u 2023. godini.

 

UVJETI PRIJAVE

a) Prihvatljivi Podnositelji:
– fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji (u daljnjem tekstu: Upisnik), odnosno u Upisnik šumoposjednika najkasnije do 31. prosinca 2022. godine, a koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Zagrebačke županije

– fizičke i pravne osobe upisane u upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu te su nositelji europske oznake kvalitete i/ili županijske robne marke

– proizvođačke grupe i organizacije registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, bez nepodmirenih obveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava

 

b) Kategorije Korisnika su:
– „profesionalni poljoprivrednik“ je korisnik koji je upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede i obveznik plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje
– „mladi poljoprivrednik“ je korisnik koji zadovoljava uvjete „profesionalni poljoprivrednik“, nije stariji od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu, odnosno ako je pravna osoba, tada odgovorna osoba unutar pravne osobe treba ispunjavati uvjete „mladog poljoprivrednika“ i ujedno biti vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala pravne osobe

 

c) Prihvatljiva ulaganja:
Prihvatljiva ulaganja za dodjelu potpora su ona koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
– provodi ih prihvatljiv Korisnik,
– odnose se na jednu od prihvatljivih aktivnosti unutar mjera Javnog poziva,
– realiziraju se na području Zagrebačke županije,
– iznos ukupnih prihvatljivih troškova ne smije biti niži od iznosa minimalnog ulaganja, gdje je to propisano,
– prihvatljivi troškovi moraju biti u skladu s Javnim pozivom i nastali u razdoblju od 16. studenoga 2022. do 15. studenoga 2023. osim kod Mjere 2., 3. i 9.1. kod koje su prihvatljivi i troškovi nastali prije 16. studenoga 2022., ali su uvjeti za ostvarenje potpore nastali u razdoblju od 16. studenoga 2022. do 15. studenoga 2023.
– nisu realizirana kod prodavatelja fizičkih i pravnih osoba koji su s Prijaviteljem:
o srodnici po krvi u pravoj ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, posvojitelj i posvojenik
o vlasnički i/ili upravljački povezani neovisno o udjelu vlasničkih, glasačkih ili upravljačkih prava
o te od pravne osobe čiji su osnivači/članovi/osobe ovlaštene za zastupanje srodnici po krvi u pravoj ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, posvojitelj i posvojenik
– nisu financirana iz drugih izvora Proračuna Zagrebačke županije ili ostalih davatelja državnih potpora.
– prihvatljivi troškovi podmireni su u cijelosti, što se dokazuje ovisno o načinu plaćanja:
o gotovinsko plaćanje – preslika fiskaliziranog gotovinskog računa ispostavljenog na Korisnika
o bezgotovinsko plaćanje – preslika računa ispostavljenog na Korisnika plaćenog s računa Korisnika (bankovni izvod)
o kompenzacija – preslika ovjerene izjave o kompenzaciji svih sudionika kompenzacije i svih računa uključenih u kompenzaciju
o cesija – preslika računa ispostavljenog na Korisnika, ugovora o cesiji i dokaza o plaćanju tražbine cesionara cedentu (bankovni izvod)
o asignacija – preslika računa ispostavljenog na Korisnika, ugovora o asignaciji i dokaza o plaćanju tražbine asignata asignataru (bankovni izvod)
o kredit – preslika računa ispostavljenog na Korisnika plaćenog s poslovnog (ŽIRO) računa Korisnika ili kreditnog računa Korisnika (bankovni izvod)
o leasing – preslika računa ispostavljenog na Korisnika leasinga i Ugovora o financijskom leasingu

Najviši ukupni godišnji iznos potpore u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu koja se dodjeljuje temeljem Programa u 2023. godini koju jedan korisnik može ostvariti iznosi 15.000,00 EUR.

 

d) Što se sve može financirati:

1. POTPORE ZA ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU ILI NEMATERIJALNU IMOVINU NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA POVEZANA S PRIMARNOM POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM

2. POTPORA ZA OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA

3. POTPORA ZA PLAĆANJE PREMIJA OSIGURANJA

4. UNAPREĐENJE I OČUVANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU

7. ULAGANJA U MODERNIZACIJU I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA U PRERADI I STAVLJANJU NA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

8. EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

9. RAZVOJ PROIZVODNJE I MARKETING PROIZVODA

10. ULAGANJE U RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI I USLUGA NA RURALNOM PODRUČJU

12. POTICANJE PROIZVODNJE PROIZVODA S EUROPSKOM OZNAKOM KVALITETE I/ILI ŽUPANIJSKE ROBNE MARKE I STAVLJANJE NA TRŽIŠTE

13. ULAGANJA U SEKTORU ŠUMARSTVA

 

e) Rok za prijavu: 15.11.2023.

 

Više pročitajte na: zagrebacka-zupanija.hr