Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u ekološkoj poljoprivredi i ruralnom razvoju u Zagrebačkoj županiji u 2023. godini

Zagrebačka županija raspisala je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u ekološkoj poljoprivredi i ruralnom razvoju u Zagrebačkoj županiji u 2023. godini.

 

Prihvatljivi Podnositelji su:
fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji (u daljnjem tekstu: Upisnik), odnosno u Upisnik šumoposjednika najkasnije do 31. prosinca 2022. godine, a koja imaju sjedište, odnosno
prebivalište na području Zagrebačke županije ili,

fizičke i pravne osobe upisane u upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu te su nositelji europske oznake kvalitete i/ili županijske robne marke ili,

proizvođačke grupe i organizacije registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda,
bez nepodmirenih obveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava.

 

Kategorije Korisnika su:
„ekološki poljoprivrednik“ je korisnik koji je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i posjeduje Potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji ili Potvrdnicu o proizvodnji u prijelaznom razdoblju za proizvodnju za koju traži potporu,

„mladi ekološki poljoprivrednik“ je korisnik koji zadovoljava uvjete „ekološki poljoprivrednik“ i nositelj, odnosno odgovorna osoba nije starija od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu.

 

Prihvatljiva ulaganja:
1. Prihvatljiva ulaganja za dodjelu potpora su ona koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

provodi ih prihvatljiv Korisnik,

odnose se na jednu od prihvatljivih aktivnosti unutar mjera Javnog poziva,

realiziraju se na području Zagrebačke županije,

iznos ukupnih prihvatljivih troškova ne smije biti niži od iznosa minimalnog ulaganja, gdje je to propisano,

prihvatljivi troškovi moraju biti u skladu s Javnim pozivom i nastali u razdoblju od 16. studenoga 2022. do 15. studenoga 2023. osim kod Mjere 2., 3. i 9.1. kod koje su prihvatljivi i troškovi nastali prije 16. studenoga 2022., ali su uvjeti za ostvarenje potpore nastali razdoblju od 16. studenoga 2022. do 15. studenoga 2023.

nisu financirana iz drugih izvora Proračuna Zagrebačke županije ili ostalih davatelja državnih potpora.

2. Isplata potpora moguća je po realizaciji ulaganja u cijelosti, odnosno podmirenju prihvatljivih troškova u cijelosti što se dokazuje ovisno o načinu plaćanja:

gotovinsko plaćanje preslika fiskaliziranog gotovinskog računa ispostavljenog na Korisnika

bezgotovinsko plaćanje preslika računa ispostavljenog na Korisnika plaćenog s računa Korisnika (bankovni izvod)

kompenzacija preslika ovjerene izjave o kompenzaciji svih sudionika kompenzacije i svih računa uključenih u kompenzaciju

cesija preslika računa ispostavljenog na Korisnika, ugovora o cesiji i dokaza o plaćanju tražbine cesionara cedentu (bankovni izvod)

asignacija preslika računa ispostavljenog na Korisnika, ugovora o asignaciji i dokaza o plaćanju tražbine asignata asignataru (bankovni izvod)

kredit preslika računa ispostavljenog na Korisnika plaćenog s poslovnog (ŽIRO) računa Korisnika ili kreditnog računa Korisnika (bankovni izvod)

leasing preslika računa ispostavljenog na Korisnika leasinga i Ugovora o financijskom leasingu

3. Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljivo Ulaganje, osim ukoliko Korisnik ne može tražiti njegov povrat u skladu s važećom zakonskom legislativom.

4. Najviši ukupni godišnji iznos potpore u ekološkoj poljoprivredi i ruralnom razvoju koja se dodjeljuje temeljem Programa u 2023. godini koju jedan korisnik može ostvariti iznosi 20.000,00 EUR.

5. Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

6. Sukladno članku 3. Uredbe Komisije (EZ) broj 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 200.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

7. Gornja granica ukupnog iznosa potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku iz članka 3. Uredbe Komisije (EZ) broj 1407/2013 primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de minimis ili na cilj koji se namjerava postići neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili djelomično iz sredstava koja su podrijetlom iz Europske unije.

8. Korisnik kojem Zagrebačka županija odobri potporu iz točke 5., podtočke 1., 6., 7. i 10. ovog Javnog poziva, dužan je označiti predmet ulaganja u roku od 30 dana u skladu s uputama navedenim u Prilogu 1., koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

 

Najviši ukupni godišnji iznos potpore u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu koju jedan korisnik može ostvariti u 2023. godini, a koja se dodjeljuje temeljem Programa poticanja razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Zagrebačke županije za razdoblje od 2023. do 2025., iznosi 20.000,00 EUR.

 

Prijava na Javni poziv podnosi se preporučenom pošiljkom, osobnom dostavom u pisarnicu Zagrebačke županije ili putem sustava „e-prijave“ na poveznici www.eprijave.hr

 

Rok za prijavu: 15.11.2023.

 

Više informacija na: zagrebacka-zupanija.hr