Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u ekološkoj poljoprivredi i ruralnom razvoju u Zagrebačkoj županiji u 2022. godini

Zagrebačka županija danas, 28.03.2022. godine, raspisala je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u ekološkoj poljoprivredi i ruralnom razvoju u Zagrebačkoj županiji u 2022. godini.

 

Programom poticanja razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Zagrebačke županije za razdoblje od 2022. do 2024. godine predviđena su četiri cilja potpore ruralnom razvoju koja se žele doseći:

 • Preusmjerenje na ekološku poljoprivredu
 • Konkurentnost poljoprivrede
 • Održivo upravljanje prirodnim resursima i klimatskim promjenama
 • Uravnoteženi teritorijalni razvoj ruralnih područja

 

Vezano uz navedene ciljeve definirani su i glavni prioriteti za planiranje ruralnog razvoja koji obuhvaćaju poticanje znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima, povećanje konkurentnosti svih poljoprivrednih djelatnosti i povećanje održivosti gospodarstava, promicanje organizacije prehrambenog lanca i upravljanja rizicima u poljoprivredi, obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava ovisnih o poljoprivredi i šumarstvu, promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema klimatski elastičnom gospodarstvu s niskom emisijom ugljika u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru te promicanje socijalne uključenosti, smanjenja siromaštva i gospodarskog razvoja u ruralnim područjima.

 

Prihvatljivi Podnositelji su:

 • mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) upisana u Upisnik poljoprivrednika u Zagrebačkoj županiji, odnosno u Upisnik šumoposjednika najkasnije do 31. prosinca 2021. i koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Zagrebačke županije
 • poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu te su nositelji europske oznake kvalitete i/ili županijske robne marke
 • proizvođačke grupe i organizacije registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, bez nepodmirenih obveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava.

 

Najviši ukupni godišnji iznos potpore u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu koja se dodjeljuje temeljem Programa u 2022. godini koju jedan korisnik može ostvariti iznosi 150.000,00 kuna. Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljivo Ulaganje, osim ukoliko Korisnik ne može tražiti njegov povrat u skladu s važećom zakonskom legislativom. Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

 

Prihvatljive aktivnosti unutar mjera su:

 

1. POTPORE ZA ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU ILI NEMATERIJALNU IMOVINU NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA POVEZANA S PRIMARNOM POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM

 

1.1. građenje novih i/ili rekonstrukcija vlastitih postojećih zatvorenih/zaštićenih proizvodnih objekata za uzgoj bilja i gljiva najmanje površine 500 m2, uključujući opremu za dodatno osvjetljenje i zasjenjivanje, poboljšanje mikroklimatskih uvjeta (reguliranje temperature, vlage, atmosfere) i proizvodne stolove i police
1.2. građenje novih i/ili rekonstrukcija vlastitih postojećih gospodarskih objekta na farmi (za uzgoj i držanje životinja, skladištenje poljoprivrednih strojeva i hrane za životinje i kapaciteta za skupljanje i odlaganje stajskog gnoja, gnojovke i gnojnice) s pripadajućom opremom
1.3. podizanje novih i/ili rekonstrukcija vlastitih postojećih višegodišnjih nasada (priprema tla (uklanjanje višegodišnjeg raslinja i površinsko ravnanje), nabava i sadnja certificiranog sadnog materijala, nabava i postavljanje armature, ograde) na površini od najmanje 0,25 ha, uključujući opremu za zaštitu od padalina (tuča, kiša, mraz), navodnjavanje i gnojidbu
1.4. nabava novih i/ili rabljenih priključnih strojeva, opreme i oruđa namijenjenih primarnoj ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji
1.5. opći troškovi povezani s izdatcima iz točaka 1.1. do 1.4. kao što su honorari arhitekata, inženjera i savjetnika, troškovi koji se odnose na savjete o ekološkoj i gospodarskoj održivosti, uključujući studije izvedivosti; studije izvedivosti i dalje su prihvatljivi izdaci čak i ako, na temelju njihovih rezultata, nema izdataka iz točaka 1.1. do 1.4.

 

2. POTPORA ZA OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA
Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednoga i/ili šumskog zemljišnog posjeda, imovinski pravno sređenog, u cilju povećanja vlastitog poljoprivrednog i/ili šumskog zemljišnog posjeda i unapređenja uvjeta proizvodnje.

 

3. POTPORA ZA PLAĆANJE PREMIJA OSIGURANJA
Potpora za plaćenu premiju osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog materijala, povrća, cvijeća, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, rasplodne stoke i kokoši nesilica u visini 25%-tnog iznosa od uplaćene premije za tekuću godinu odnosi se na policu osiguranja za tekuću godinu od rizika elementarne nepogode, nepovoljnih klimatskih prilika koje se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom i drugim nepovoljnim klimatskim prilikama, bolesti životinja ili najezdama nametnika bilja i zaštićenim životinjama. Osiguranjem se nadoknađuje samo trošak nadoknade navedenih gubitaka i ne zahtijeva se niti određuje vrsta ili količina buduće poljoprivredne proizvodnje.

 

4. UNAPREĐENJE I OČUVANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU
Uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (kobila i pastuha hrvatski posavac i hrvatski hladnokrvnjak, krmača i nerasta turopoljske svinje te matičnog jata zagorskog purana i kokoši hrvatice) definirane u Popisu izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja.

 

6. ULAGANJA U MODERNIZACIJU I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA U PRERADI I STAVLJANJU NA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

 • nabava nove i/ili rabljene opreme za pripremu vlastitih proizvoda biljnog ili životinjskog podrijetla za prodaju potrošačima na prodajnom mjestu (oprema za berbu, skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, sortiranje i pakiranje)
 • nabavu nove i/ili rabljene opreme za doradu i preradu vlastitih proizvoda biljnog ili životinjskog podrijetla i njihovog stavljanja na tržište.

 

7. EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
Pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima, zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu i šumarsku proizvodnju, neformalno obrazovanje kao što su sudjelovanje na kongresima, stručnim skupovima, stručnim putovanjima, radionicama, okruglim stolovima, tečajevima stranih jezika, tečajevima unapređenju informatičkih vještina, tečajevima vezanih uz prezentaciju vlastitih proizvoda ili sl.

 

8. RAZVOJ PROIZVODNJE I MARKETING PROIZVODA

8.1. Označavanje i certificiranje proizvoda
8.1.1. Uvođenje i obnavljanje standarda i sustava kontrole kvalitete u poljoprivrednu proizvodnju (HACCP, GLOBALGAP, ISO, Vodič dobre higijenske prakse u preradi poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, ostale oznake koje utječu na povećanje kvalitete i sigurnosti hrane, uključujući oznake sljedivosti).
8.1.2. Stručni nadzor i ocjena sukladnosti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji i/ili ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji u prijelaznom razdoblju.
8.2. Promocija proizvoda Idejno rješenje, dizajn, grafička priprema za tisak ukupnog opremanja proizvoda (za znak, etiketa i prateća ambalaža za proizvod), priprema za izradu promotivnih materijala (baner, letak, brošura, katalog, plakat, posjetnica, film, DVD, majice, kape, olovke i ostali materijali koji se koriste u promotivne svrhe), oglašavanje na društvenim mrežama, televiziji, radiju i/ili u tiskanim medijima, trošak web stranica (izrada/dizajn ili redizajn web stranice, trošak domene, trošak web hostinga, održavanje web stranice), trošak kotizacije, najma i uređenja izložbeno-prodajnog prostora na sajmu/izložbi, trošak kotizacije za ocjenjivanje proizvoda i slanja uzoraka na inozemna ocjenjivanje/sajmove/izložbe.

 

9. ULAGANJE U RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI I USLUGA NA RURALNOM PODRUČJU

9.1. Kapaciteti za prijem gostiju na poljoprivrednom gospodarstvu (vinotočja, kušaonice – sira, meda, rakija, suhomesnatih proizvoda, izletišta i sl.)
9.2. Objekti/prodajna mjesta za prodaju vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu i/ili vlastitim maloprodajnim mjestima

 

Prihvatljivi troškovi su troškovi za radove, opremu i usluge za projekt, koji se odnose na ovdje navedene prihvatljive aktivnosti. Prilikom izračuna postotka troškova uzimaju se u obzir isključivo prihvatljivi troškovi za namjene navedene u ovim Uputama. Detaljan popis prihvatljivih troškova provjerite u Uputama za prijavitelje.

 

Neprihvatljivi troškovi

 • Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljivo Ulaganje, osim ukoliko Korisnik ne može tražiti njegov povrat u skladu s važećom zakonskom legislativom
 • Svi ostali troškovi nastali provedbom projekta koji nisu navedeni kao prihvatljivi.

Zahtjevi za potpore se dostavljaju na odgovarajućem prijavnom obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju se prema redoslijedu prispijeća i do utroška proračunskih sredstava.

 

Dva su moguća načina prijave:

 

a) Korisnik, ovisno o mjeri po kojoj traži Potporu, popunjava odgovarajući Zahtjev za potporu i učitava propisanu dokumentaciju putem sustava ePrijave na natječaje i javne pozive kojem se pristupa putem službene web stranice Zagrebačke županije.

 

Nakon završetka prijave putem Sustava ePrijave, Zahtjev za potporu se obvezno ispisuje i potpisuje te u roku 7 dana od dana prijave u Sustav ePrijave dostavlja na jedan od dva načina:

 1. preporučenom pošiljkom na adresu:
  Zagrebačka županija
  Ulica grada Vukovara 72/V
  10 000 Zagreb

 

 1. osobno u pisarnicu Zagrebačke županije:
  Zagrebačka županija
  Ulica grada Vukovara 72 – prizemlje
  10 000 Zagreb

 

b) Korisnik, ovisno o mjeri po kojoj traži Potporu, popunjava odgovarajući Zahtjev za potporu, potpisuje i zajedno sa svom traženom dokumentacijom dostavlja na jedan od dva načina:

 1. preporučenom pošiljkom na adresu:
  Zagrebačka županija
  Ulica grada Vukovara 72/V
  10 000 Zagreb

 

 1. osobno u pisarnicu Zagrebačke županije:
  Zagrebačka županija
  Ulica grada Vukovara 72 – prizemlje
  10 000 Zagreb

 

 

Izvor: zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”