JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja turističke djelatnosti na području grada Ivanić-Grada u 2024. godini

Razvojna agencija IGRA d.o.o. objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja turističke djelatnosti na području grada Ivanić-Grada u 2024. godini

 

Ovim Javnim pozivom propisuju se uvjeti prihvatljivosti korisnika i uvjeti dodjele, neprihvatljivi troškovi i aktivnosti, način prijave i postupak pregleda te sve druge odredbe za dodjelu bespovratnih potpora.

 

Korisnici potpora iz ovog Poziva su:

 • subjekti gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), registrirani za obavljanje turističke i/ili ugostiteljske djelatnosti – područje I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane sukladno Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07)
 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju registriranu dopunsku djelatnost turizam/pružanje ugostiteljskih usluga
 • fizičke osobe registrirane za obavljanje turističke djelatnosti/pružanje ugostiteljskih usluga

 

Svi korisnici potpore moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Pravne osobe moraju imati sjedište, a fizičke osobe prebivalište na području Grada Ivanić-Grada
 • U cijelosti su u privatnom vlasništvu
 • Ulaganje su izvršili na području grada Ivanić-Grada
 • Imaju podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojima evidenciju vodi Porezna uprava
 • Imaju podmirene sve obveze prema Gradu Ivanić-Gradu, uključujući i trgovačka društva povezana s korisnikom u smislu članka 473. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15 i 40/19), kao i osobe ovlaštene za zastupanje korisnika i povezanih trgovačkih društava u smislu čl. 41. – 43. istoga Zakona
 • Ne nalaze se u stečajnom postupku, postupku predstečajne nagodbe ili likvidacije te nisu u blokadi
 • Nisu primili potporu za isti trošak iz drugih javnih izvora

 

U cilju poticanje razvoja turističke djelatnosti grada Ivanić-Grada u 2024. godini dodijelit će se financijska sredstva u obliku bespovratnih potpora kroz mjeru Potpora za povećanje konkurentnosti turističke djelatnosti za 2024. godinu

 

Mjera – Potpora za povećanje konkurentnosti turističke djelatnosti za 2024. godinu

Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova mora iznositi 250,00€. Potpora može iznositi do 75% prihvatljivih troškova, a najviše 800,00€. Ukupna raspoloživa sredstva ovog Poziva iznose 12.000,00€.

 

Prihvatljivi su troškovi roba i usluga za sljedeće namjene:

 • nabava i puštanje u rad strojeva, uređaja, alata, opreme (uključujući namještaj i informatičku opremu) i poslovnog softvera
 • promotivne aktivnosti: izrada vizualnog identiteta, izrada web stranice, promotivnih materijala (npr. kataloga, brošura), sudjelovanje na sajmovima i oglašavanje
 • troškovi edukacija, seminara i radionica zaposlenika i vlasnika

 

Svi troškovi prihvatljivi su samo u svrhu obavljanja registrirane djelatnosti.

 

Neprihvatljivi troškovi i aktivnosti su:

 • porez na dodanu vrijednost (osim za gospodarske subjekte koji nisu u sustavu PDV-a na dan dostave prijave) te sve ostale zakonom regulirane pristojbe;
 • osnivački kapital;
 • kupovina vlasničkih udjela;
 • troškovi osnivanja odnosno registracije;
 • najam opreme i vozila, uključujući putem operativnog lizinga;
 • nabava vozila kategorije L (mopedi, motocikli, laki četverocikli i četverocikli), M (osobni automobili i autobusi), O1 (priključna vozila najveće dopuštene mase ≤ 750 kg), T (traktori), C (traktori gusjeničari), R (traktorska prikolica), S (izmjenjivi radni priključak) i G (terenska vozila) sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 85/16);
 • popravak opreme;
 • carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.);
 • troškovi kupovine poslovnog prostora ili zemljišta;
 • troškovi osoblja;
 • poslovni časopisi i imenici, tiskane i elektronske verzije;
 • energetska suglasnost i ostale suglasnosti komunalnih poduzeća.

 

Ostali uvjeti prihvatljivosti: 

 1. Prihvatljivi su troškovi nastali nakon 1. siječnja 2024. godine. Smatra se da su troškovi nastali na datum izdavanja računa.
 2. Ukoliko se troškovi prijavljuju temeljem priložene ponude, po odobrenju potpore, RA IGRA će od Korisnika potpore zatražit dostavu preslika računa i izvoda žiro-računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje, zajedno s propisanim obrascem izvještaja. Računi i izvodi plaćanja ne smiju biti stariji od 5. prosinca 2024.
 3. Jednom gospodarskom subjektu može biti odobrena samo jedna potpora u okviru ovog Javnog poziva.
 4. Sva oprema sufinancirana temeljem ovog Javnog poziva mora ostati u vlasništvu korisnika najmanje 2 godine nakon isplate potpore, u protivnom se isplaćena potpora mora vratiti na račun RA IGRA, koja će ih potom vratiti u Proračun Grada Ivanić-Grada.
 5. RA IGRA može zatražiti dopunu dostavljene dokumentacije ili dostavu dodatne dokumentacije, koju su prijavitelji dužni dostaviti u roku od 5 radnih dana, u protivnom će se takav zahtjev smatrati nepotpunim i bit će odbijen. Datum zaprimanja dopune prijave se smatra datumom zaprimanja prijave.
 6. Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.
 7. Ako je korisnik potpore, odnosno podnositelj zahtjeva, priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti na račun RA IGRA, koja će ih potom vratiti u Proračun Grada Ivanić-Grada te će isti biti isključen iz svih potpora koje RA IGRA dodjeljuje u sljedećih 5 godina.
 8. Svaki gospodarski subjekt kojem se isplati potpora sukladno ovom Javnom pozivu postaje primatelj potpore male vrijednosti sukladno članku 10. Zakona o državnim potporama (Narodne novine br. 47/14, 69/17) te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti.
 9. Smatrat će se da je prijavitelj, podnošenjem Zahtjeva za dodjelu potpora na ovaj Javni poziv, a koji sadrži njegove osobne podatke, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje kroz javne objave na internetskim stranicama, a u svrhu informiranja javnosti i izvještavanja prema tijelima sukladno obavezama RA IGRA kao dodjelitelja bespovratnih sredstava.

 

 

2.5. Način prijave i postupak pregleda te odobrenja zahtjeva

 

Prijave se pregledavaju po redu zaprimanja te ako je pregledom utvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti prihvatljivosti navedeni u ovom Javnom pozivu prijavitelju se odobrava potpora. U slučaju odbijanja prijave, prijavitelj ima pravo podnijeti novu prijavu do iskorištenja sredstava ili do krajnjeg datuma zatvaranja poziva.

 

Poziv je otvoren od dana objave na Internet stranici RA IGRA do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2024. godine.

 

Zahtjevi za dodjelu bespovratne potpore u 2024. godini podnose se na propisanim obrascima naznačenom u ovom Javnom pozivu s traženom i potpunom dokumentacijom.

Uz Prijavni obrazac prilaže se i sljedeća popratna dokumentacija koja mora glasiti na prijavitelja:

 • Obrazac 1 – Prijavni obrazac-Turizam_2024
 • Obrazac 2 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti_2024
 • Rješenje o upisu u odgovarajući registar
 • Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za obavljanje turističke djelatnosti, odnosno rješenje o kategorizaciji objekta
 • Ponude, predračune, račune koji se odnose isključivo na razdoblje prihvatljivosti troškova iz poglavlja 2.4 ovog Natječaja (period od 1. siječnja 2024. godine do zaključno 5. prosinca 2024. godine)., kao dokaz troška za koji se traži sufinanciranje
 • Ukoliko se dostavlja prijava za aktivnost izvršenu prije datuma podnošenja prijave, potrebno je dostaviti i presliku izvoda žiro-računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje (ukoliko se prilaže račun ili ugovor; ne dostavlja se u slučaju plaćanja gotovinom, ali na računu tako mora biti i navedeno)
 • Foto-dokumentaciju postojećeg stanja objekta, 2-3 fotografije (na papiru, CD-u ili USB memory stick-u)

 

Prijavni obrazac, sa svom popratnom dokumentacijom, može se poslati preporučenom poštom na adresu Razvojne agencije IGRA d.o.o., Poduzetnička ulica 11, 10310 Ivanić-Grad ili poslati elektroničkom poštom na adresu e-mail adresu igra@ivanic-grad.hr; za oba oblika dostave, s naznakom: „Zahtjev za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti turističke djelatnosti za 2024. godinu“.

 

Ovaj poziv objavljuje se na Internet stranici Razvojne agencija IGRA d.o.o. www.ivanic-grad.hr

 

Sve informacije vezane uz ovaj Javni poziv mogu se dobiti upitom na e-mail adresu: igra@ivanic-grad.hr.

 

RA IGRA zadržava pravo ne podijeliti sva sredstva navedena u točci 2.2.1. ovog Poziva kao i dodijeliti manji iznos od onog propisanog u istoj točci.

 

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja turističke djelatnosti na području grada Ivanić-Grada u 2024. godini

Obrazac 1 – Prijavni obrazac-Turizam_2024_Prve izmjene 16.7.2024.

Obrazac 2 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti_2024