Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva Grada Ivanić-Grada u 2022. godini

Grad Ivanić-Grad objavio je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva Grada Ivanić-Grada u 2022. godini. Tekst poziva prenosimo u cijelosti:

 

 

 1. UVOD

Ovim Javnim pozivom, a temeljem Programa poticanja poduzetništva Grada Ivanić-Grada u 2022. godini, propisuju se uvjeti prihvatljivosti korisnika, mjere i uvjeti dodjele, neprihvatljivi troškovi i aktivnosti, način prijave i postupak pregleda te sve druge odredbe za dodjelu bespovratnih potpora.

 

 

 1. PRAVILA JAVNOG POZIVA

2.1. Opći uvjeti prihvatljivosti korisnika potpore

Korisnici potpora iz ovog Poziva mogu biti pravne i fizičke osobe koje su mikro ili mali poduzetnici sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) registrirani kao trgovačka društva, obrti i slobodna zanimanja u sustavu poreza na dobit ili poreza na dohodak.

Svi korisnici potpore moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Pravne osobe moraju imati sjedište, a fizičke osobe prebivalište na području Grada Ivanić-Grada.
 • U cijelosti su u privatnom vlasništvu.
 • Ulaganje su izvršili na području Grada Ivanić-Grada.
 • Imaju podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.
 • Imaju podmirene sve obveze prema Gradu Ivanić-Gradu, uključujući i trgovačka društva povezana s korisnikom u smislu članka 473. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15 i 40/19), kao i osobe ovlaštene za zastupanje korisnika i povezanih trgovačkih društava u smislu čl. 41. – 43. istoga Zakona.
 • Imaju najmanje jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja) ili u mjesecu koji prethodi mjesecu prijave ako se radi o poduzetniku početniku.
 • Ne nalaze se u stečajnom postupku, postupku predstečajne nagodbe ili likvidacije te nisu u blokadi.
 • Nisu primili potporu za isti trošak iz drugih javnih izvora.

Po ovom Javnom pozivu potpora se ne može dodijeliti za sljedeće djelatnosti iz Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07):

 • Područje A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.
 • Područje K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja.
 • Odjeljak 92 Djelatnosti kockanja i klađenja.

Osnovni uvjeti prihvatljivosti korisnika iz ove točke primjenjuju se na sve mjere ovog Javnog poziva.

 

 

2.2. Mjere i uvjeti po kojima se dodjeljuje potpora

U cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijelit će se financijska sredstva u obliku bespovratnih potpora u 2022. godini kroz sljedeće mjere:

MJERA A – Potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo;

MJERA B – Potpore za povećanje konkurentnosti.

2.2.1. Mjera A – Potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo

Potpora može iznositi do 70% prihvatljivih troškova, a najviše 5.000,00 kuna.

Prihvatljivi su troškovi roba i usluga za sljedeće namjene:

 • nabava i puštanje u rad strojeva, uređaja, alata, opreme (uključujući uredski namještaj i informatičku opremu) i poslovnog softvera;
 • promotivne aktivnosti: izrada vizualnog identiteta tvrtke ili obrta, web stranice, promotivnih materijala (kataloga, brošura), sudjelovanje na sajmovima i oglašavanje.

Svi troškovi prihvatljivi su samo u svrhu obavljanja registrirane djelatnosti.

Sukladno specifičnim uvjetima prihvatljivosti za Mjeru A, potpora se ne može dodijeliti:

 • prijaviteljima koji su registrirani dulje od dvije (2) godine od dana objave Javnog poziva;
 • prijaviteljima koji su potporu po ovoj mjeri već primili u nekom od prijašnjih Javnih poziva Grada Ivanić-Grada.

 

 

2.2.2 Mjera B – Potpore za povećanje konkurentnosti

Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova mora biti 2.000,00 kuna. Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 7.500,00 kuna.

Prihvatljivi su troškovi roba i usluga za sljedeće namjene:

 • nabava i puštanje u rad strojeva, uređaja, alata, opreme (uključujući uredski namještaj i informatičku opremu) i poslovnog softvera;
 • promotivne aktivnosti: izrada web stranice, promotivnih materijala (kataloga, brošura), sudjelovanje na sajmovima i oglašavanje.

Svi troškovi prihvatljivi su samo u svrhu obavljanja registrirane djelatnosti.

 

 

2.3. Neprihvatljivi troškovi i aktivnosti

Neprihvatljivi troškovi i aktivnosti su (vrijedi za obje mjere Javnog poziva):

 • porez na dodanu vrijednost (osim za gospodarske subjekte koji nisu u sustavu PDV-a na dan dostave prijave) te sve ostale zakonom regulirane pristojbe;
 • osnivački kapital;
 • kupovina vlasničkih udjela;
 • troškovi osnivanja odnosno registracije;
 • najam opreme i vozila, uključujući putem operativnog lizinga;
 • nabava vozila kategorije L (mopedi, motocikli, laki četverocikli i četverocikli), M (osobni automobili i autobusi), O1 (priključna vozila najveće dopuštene mase ≤ 750 kg), T (traktori), C (traktori gusjeničari), R (traktorska prikolica), S (izmjenjivi radni priključak) i G (terenska vozila) sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 85/16);
  • popravak opreme;
  • carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.);
  • troškovi prijevoza strojeva i opreme;
  • troškovi kupovine poslovnog prostora ili zemljišta;
  • troškovi građevinskih radova;
  • troškovi osoblja;
  • troškovi putovanja, seminara;
  • potrošni materijal, sitni inventar, nabava sirovina/repromaterijala;
  • nabava mobilnih telefona, pametnih telefona i tablet računala;
  • poslovni časopisi i imenici, tiskane i elektronske verzije;
  • energetska suglasnost i ostale suglasnosti komunalnih poduzeća.

 

 

2.3. Ostali uvjeti prihvatljivosti

a)    Prihvatljivi su troškovi nastali nakon 1. siječnja 2022. godine. Smatra se da su troškovi nastali na datum izdavanja računa.

b)    Ukoliko se troškovi prijavljuju temeljem priložene ponude, po odobrenju potpore Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu od Korisnika potpore zatražit će dostavu preslika računa i izvoda žiro-računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje, zajedno s propisanim obrascem izvještaja. Računi i izvodi plaćanja ne smiju biti stariji od 31.12.2022.

c)    Jednom gospodarskom subjektu može biti odobrena samo jedna potpora u okviru ovog Javnog poziva.

d)    Sva oprema sufinancirana temeljem ovog Javnog poziva mora ostati u vlasništvu korisnika najmanje 2 godine nakon isplate potpore, a u protivnom se isplaćena potpora mora vratiti u Gradski proračun.

e)    Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu može zatražiti i dodatnu dokumentaciju, koju su prijavitelji dužni dostaviti u roku od 5 radnih dana, u protivnom će se takav zahtjev smatrati nepotpunim i bit će odbijen.

f)     Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

g)    Ako je korisnik gradske potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Grada Ivanić-Grada te će biti isključen iz svih gradskih potpora u sljedećih 5 godina.

h)    Svaki gospodarski subjekt kojem se isplati potpora sukladno ovom Javnom pozivu postaje primatelj potpore male vrijednosti sukladno članku 10. Zakona o državnim potporama (Narodne novine br. 47/14, 69/17) te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti.

i)     Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15), Grad Ivanić-Grad kao tijelo javne vlasti, obavezan je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stanicama ili u javnom glasilu. S obzirom na zakonom utvrđenoj svrsi i interesu javnosti, Grad Ivanić-Grad objavljuje sve akte na službenoj web stranici u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada. Slijedom navedenog, smatrat će se da je gospodarski subjekt, podnošenjem Zahtjeva za potporu na ovaj Javni poziv, koji sadrži njegove osobne podatke, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje kroz javne objave na internetskim stranicama, u Službenom glasniku Grad Ivanić-Grada te u drugim izvještajima, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

 

 

2.4. Način prijave i postupak pregleda te odobrenja zahtjeva

Zahtjevi za dodjelu bespovratne potpore u 2022. godini podnose se na propisanom Obrascu naznačenom u ovom Javnom pozivu s traženom i potpunom dokumentacijom.

Prijave se pregledavaju po redu zaprimanja te ako je pregledom utvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti prihvatljivosti navedeni u ovom Javnom pozivu prijavitelju se odobrava potpora. U slučaju odbijanja prijave, prijavitelj ima pravo podnijeti novu prijavu do iskorištenja sredstava ili do krajnjeg datuma zatvaranja poziva.

Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2022. godine.

Zahtjevi se podnose na Prijavnom obrascu za mjeru (Mjera A ili B) za koju se gospodarski subjekt prijavljuje. Svi su prijavni obrasci dostupni na web stranici Grada Ivanić-Grada.

Uz odgovarajući Prijavni obrazac prilaže se i sljedeća popratna dokumentacija koja mora glasiti na prijavitelja:

 • potvrda Porezne uprave o podmirenim dospjelim obvezama s osnove javnih davanja (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva);
 • potvrda Grada Ivanić-Grada o podmirenim dospjelim obvezama prema Gradu Ivanić-Gradu;
 • preslika obrasca JOPPD (stranica A) za prethodni mjesec s preslikom Potvrde o zaprimanju obrasca (izuzev obveznika paušalnog poreza na dohodak koji dostavljaju elektronički zapis ili presliku potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva);
 • preslika računa, ugovora, predračuna ili ponude za robe i/ili usluge za koje se traži sufinanciranje;
 • preslika izvoda žiro-računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje (ukoliko se prilaže račun ili ugovor; ne dostavlja se u slučaju plaćanja gotovinom, ali na računu tako mora biti i navedeno);
 • obrazac – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (dostupno na web stranici Grada Ivanić-Grada).

 

 

Prijavni obrazac se sa svom popratnom dokumentacijom može poslati poštom na adresu Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, predati na urudžbeni ured ili poslati elektroničkom poštom na adresu urudzbeni@ivanic-grad.hr; za sva tri oblika dostave s naznakom „Poduzetnici – Zahtjev za dodjelu bespovratne potpore“.

 

 

 1. OSTALE ODREDBE

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr

Sve informacije vezane uz ovaj Javni poziv mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Ivanić-Grada, na telefon: (01) 2831 373 ili upitom na e-mail adresu: martin.madaras@ivanic-grad.hr.

 

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“