Javni poziv za davanje na korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji „18. Bučijada“ u Ivanić-Gradu

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Ivanić-Grada danas je raspisao Javni poziv za davanje na korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji „18. Bučijada“ u Ivanić-Gradu od 30.09. do 2.10.2022. godine.

 

Predmet ovog Javnog poziva je davanje na korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na „18. Bučijadi“ u Ivanić-Gradu, od 30.09. do 2.10.2022. godine. Javni poziv se provodi podnošenjem pisane ponude, a za sljedeće lokacije i pod sljedećim uvjetima:

 

 

LOKACIJE U ULICI KRALJA TOMISLAVA I MOSLAVAČKOJ ULICI

ZA JEDNOSTAVNU UGOSTITELJSKU DJELATNOST

Oznaka Broj lokacija Veličina lokacije       Cijena
1.1. 3 lokacije (narančasta boja na karti)                 12 m2        1100,00 kn / dan

 

Radno vrijeme na lokaciji je petak, 30.09. 18:00-01:00 h, subota, 1.10. 10:00-02:00 h, nedjelja, 2.10 10:00-22:00 h. Iskazana cijena uključuje korištenje javne površine i električne energije.

Dodatne obveze korisnika lokacije navedene pod oznakom 1.1. su:

– trošak izvođenja električne instalacije od postojećeg priključnog ormarića do prodajne lokacije (korisnik je odgovoran za sigurnost izvedene instalacije i snosi svu odgovornost prema trećim osobama)

– korisnik je obvezan samostalno pribaviti sva potrebna odobrenja za obavljanje svoje djelatnosti, o svom trošku

– korisnik je obvezan o vlastitom trošku osigurati sigurnost, red i čistoću javne površine te je obvezan razvrstati otpad u odgovarajuće kante za otpad koje će biti dodijeljene za određenu lokaciju

– ukrasiti lokaciju prirodnim dekoracijama i bučama.

 

 

LOKACIJE NA TRGU VLADIMIRA NAZORA

ZA JEDNOSTAVNU UGOSTITELJSKU DJELATNOST (hrana i piće)

Oznaka Broj lokacija Veličina lokacije Cijena
2.1. Trg V. Nazora 7 lokacija
(plava boja na karti)
12 m2 1100,00 kn / dan
2.2. Trg V. Nazora 3 lokacije

površina i drvena kućica

(zelena boja na karti)

12 m2 1100,00 kn /dan
2.3. Trg V. Nazora 1 lokacija

površina i buča štand

(crvena boja na karti)

12 m2 1100,00 kn / dan
2.4. Trg V. Nazora 1 lokacija
(žuta boja na karti)
6 m2 600,00 kn / dan

 

 

Radno vrijeme na lokaciji je petak, 30.09. 18:00-01:00 h, subota, 1.10. 10:00-02:00 h, nedjelja, 2.10. 10:00-22:00 h. Iskazana cijena uključuje korištenje javne površine i električne energije.

Dodatne obveze korisnika lokacije navedene pod oznakama 2.1. – 2.4. su:

– trošak izvođenja električne instalacije od postojećeg priključnog ormarića do prodajne lokacije (korisnik je odgovoran za sigurnost izvedene instalacije i snosi svu odgovornost prema trećim osobama)

– korisnik je obvezan samostalno pribaviti sva potrebna odobrenja za obavljanje svoje djelatnosti, o svom trošku

– korisnik je obvezan o vlastitom trošku osigurati sigurnost, red i čistoću javne površine te je obvezan razvrstati otpad u odgovarajuće kante za otpad koje će biti dodijeljene za određenu lokaciju

– ukrasiti lokaciju prirodnim dekoracijama i bučama.

 

 

LOKACIJE NA SPORTSKOM PARKU ZELENJAK

ZA JEDNOSTAVNU UGOSTITELJSKU DJELATNOST (hrana i piće)

Oznaka Broj lokacija Veličina lokacije Cijena
3.1. 6 lokacija – uz pješačku stazu                  6 m2 600,00 kn / dan
3.2. 1 lokacija: kupola – uz suhi bazen                  18 m2 1400,00 kn / dan

 

Radno vrijeme na lokaciji je subota, 1.10. 10:00-19:00 h, nedjelja, 2.10. 10:00-19:00 h.

Dodatne obveze korisnika lokacije navedene pod oznakama 3.1. – 3.2. su:

– trošak izvođenja električne instalacije od postojećeg priključnog ormarića do prodajne lokacije (korisnik je odgovoran za sigurnost izvedene instalacije i snosi svu odgovornost prema trećim osobama)

– korisnik je obvezan samostalno pribaviti sva potrebna odobrenja za obavljanje svoje djelatnosti, o svom trošku

– korisnik je obvezan o vlastitom trošku osigurati sigurnost, red i čistoću javne površine te je obvezan razvrstati otpad u odgovarajuće kante za otpad koje će biti dodijeljene za određenu lokaciju

– ukrasiti lokaciju prirodnim dekoracijama i bučama.

 

 

NAČIN PROVOĐENJA JAVNOG POZIVA

Javni poziv za davanje na korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na „18. Bučijadi“ se provodi podnošenjem pisane ponude. Ponuda mora sadržavati:

–       ispunjenu Prijavnicu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na „18. Bučijadi“ koja je sastavni dio ovog Javnog poziva,

–          pravne osobe – izvadak iz sudskog registra, ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog Javnog poziva,

–          obrtnici – izvod iz obrtnog registra, ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog Javnog poziva.

Ponuda se podnosi u jednom primjerku, osobno ili poštom preporučeno, u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Javnog poziva na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada https://www.ivanic-grad.hr/, a najkasnije do ponedjeljka, 12. rujna 2022. godine, do 12:00 sati bez obzira na način dostave, na adresu – Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad – s naznakom PONUDA ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI NA 18. BUČIJADI – NE OTVARAJ.

Svi zainteresirani ponuditelji mogu se, sukladno uvjetima iz ovog Javnog poziva, prijaviti za više lokacija, a za svaku od njih moraju podnijeti zasebnu ponudu (sa svom traženom dokumentacijom), odnosno ispuniti posebnu Prijavnicu za korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na „18. Bučijadi“.

Ukoliko se ponuditelj prijavi za više lokacija, može biti odabran samo za jednu ugostiteljsku lokaciju.

Ponuditelji čije ponude nisu podnesene u roku i koje su nepotpune (nepravodobne i nepotpune ponude), odnosno ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz ovog Javnog poziva, neće se uzeti u razmatranje.

 

 

ODABIR PONUDITELJA I IZDAVANJE RJEŠENJA

Odabir ponuditelja će izvršiti Povjerenstvo za provođenje ovog Javnog poziva. Najkvalitetniji ponuditelj za određenu lokaciju odabrat će se na temelju ocjenjivanja ponuda. Kriteriji za ocjenjivanje ponuda su:

– atraktivnost ponude jela i posluživanja u skladu s temom manifestacije – najviše 40 bodova

– atraktivnost prodajnog objekta i uređenja prostora – najviše 20 bodova

– reference i tehnička sposobnost ponuditelja – najviše 40 bodova.

 

 

Odluka o odabiru ponuditelja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na „18. Bučijadi“ objavit će se na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada https://www.ivanic-grad.hr/,

najkasnije do ponedjeljka, 19. rujna 2022. godine.

 

 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Ivanić-Grada će svakom odabranom ponuditelju izdati Rješenje o korištenju javne površine.

 

 

Se detalje i prateću dokumentaciju pronađite na Internet stranicama Grada Ivanić-Grada.

 

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”