Javni natječaj za financiranje programa udruga u području poljoprivrede iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Ivanić-Grada danas, 8.9.2022. godine., raspisao je Javni natječaj za financiranje programa udruga u području poljoprivrede iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu.

 

Grad Ivanić-Grad poziva udruge koje obavljaju djelatnosti u području poljoprivrede da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu. Svrha Javnog natječaja je dodjela financijskih potpora za udruge koje svojim programima i projektima osiguravaju promicanje poljoprivrede Grada Ivanić-Grada.

 

Predmet ovog Javnog natječaja nije financiranje programa udruga čiji je osnivač ili suosnivač Grad ili se na drugi način sufinanciraju iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za tekuću godinu.

 

Prioritetno područje: Poljoprivreda

 

Za financiranje projekata u okviru ovog natječaja raspoloživ je iznos od 25.000,00 kuna.

 

Najmanji iznos sredstava koji se može zatražiti i odobriti  za financiranje programa je 1.000,00 kuna, a najveći 5.000,00 kuna.

 

Programi se mogu financirati u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova programa, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstva.

 

Rok za podnošenje prijedloga programa je od 8. rujna 2022. zaključno do 10. listopada 2022.

 

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr. Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku (jedan izvornik).

 

Prijava sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje, i ovjerene službenim pečatom udruge.

 

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja zatvorene omotnice s propisanom dokumentacijom u urudžbenom uredu Gradske uprave Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, soba 1).

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

Grad Ivanić-Grad

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,

prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

Park hrvatskih branitelja 1

10310 Ivanić-Grad

s naznakom:

„Prijava na Javni natječaj za financiranje programa udruga u području poljoprivrede iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu – NE OTVARATI“

 

Prijave dostavljene na neki drugi način (npr. faksom ili elektroničkom poštom) ili dostavljene na drugu adresu neće se razmatrati.

 

Svaka udruga može prijaviti više od jednog  programa u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe od 01.01.2022. do 31.12.2022. Ista udruga može biti partner na više programa.

 

Prijavu programa na Natječaj može podnijeti udruga ako je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Gradu Ivanić-Gradu zaključno s danom objave ovog Javnog natječaja, koja je programski usmjerena na rad u navedenom prioritetnom području, što je vidljivo iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Ivanić-Gradu i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: anita.susac@ivanic-grad.hr i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Natječaja.

 

Dokumentaciju pronađite ovdje.

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”