JAVNI NATJEČAJ za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti za 2024. godinu – proizvodne i neproizvodne djelatnosti

Zagrbačka županije raspisala je Javni natječaj za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti za 2024. godinu – proizvodne i neproizvodne djelatnosti.

 

Prijavu mogu podnijeti subjekti malog  gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16),

koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 – koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije

– koji su registrirani kao: obrti, trgovačka društva, zadruge, ustanove

– koji su pozitivno poslovali u prethodnoj godini

– koji imaju prosječno najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja), izuzev obrta i poduzetnika početnika koji ne moraju imati zaposlene

– koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće

– koji imaju podmirene obaveze prema zaposlenicima

– koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti Uredbe

– koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili

– čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem  (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili

– čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće evidentirane pri nadležnoj Poreznoj upravi

– koji imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji, i čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji

 

Prihvatljivi projekti za financiranje temeljem ovog Javnog natječaja su projekti koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

– projekt provodi subjekt malog gospodarstva – prihvatljivi prijavitelj s ciljem unapređenja svog poslovanja

– projekt se odnosi na jednu od prihvatljivih djelatnosti, a prijavitelj je registriran za djelatnost projekta

– projekt se realizira na području Zagrebačke županije i susjednih županija (grad Zagreb, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija)

– iznos prihvatljivih troškova projekta ne smije biti niži od minimalnog iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta navedenog u odredbama za pojedinu vrstu potpore

– projekt se ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuje Zagrebačka županija i ostali davatelji državnih potpora.

Prijave se podnose za sufinanciranje projekata koji su provedeni ili će biti provedeni tijekom 2024. godine.

 

Prihvatljive djelatnosti:

– Područje C: Prerađivačka industrija

– Razred E 38.11 Skupljanje neopasnog otpada

– Područje F: Građevinarstvo

– Područje G: Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala

– Razred H 52.10 Skladištenje robe

– Područje I: skupine 56.1. Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane i 56.2. Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

– Područje J: Informacije i komunikacije

– Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

– Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, izuzev skupine 77.1 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila i skupine 77.4. Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima

– Područje P: Obrazovanje

– Područje Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

– Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija, izuzev odjeljka 92 Djelatnosti kockanja i klađenja

– Područje S: Ostale uslužne djelatnosti, izuzev odjeljka 94 Djelatnosti članskih organizacija

 

Prihvatljive aktivnosti prema vrsti potpore:

R. br. Vrsta potpore Prihvatljive aktivnosti
1. Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti – Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti

– Preuređenje i nadogradnja strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti

– Nabava radnih strojeva (viličari, bageri, dizalice i sl.)

 

2. Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti – Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje registrirane neproizvodne djelatnosti

– Nabava radnih strojeva (viličari, bageri, dizalice i sl.)

– Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera

– Izrada/dorada internetske stranice i web shopa

 

 

Prihvatljivi su troškovi za opremu i usluge za projekt koji se odnose na ovdje navedene prihvatljive aktivnosti.

Prihvatljivi troškovi usluga su sljedeći:

– usluge preuređenja i nadogradnja strojeva i opreme (proizvodne djelatnosti)

– usluge izrade/dorade internetske stranice i web shopa (neproizvodne djelatnosti)

– usluge izrade poslovnog softvera (neproizvodne djelatnosti)

 

Neprihvatljive aktivnosti i troškovi:

– Porez na dodanu vrijednost (osim za gospodarske subjekte koji nisu u sustavu PDV-a), te sve ostale zakonom regulirane pristojbe

– Osnivački kapital

– Kupovina vlasničkih udjela

– Troškovi osnivanja odnosno registracije

– Najam opreme i vozila, uključujući nabavu opreme i vozila putem operativnog lizinga,

– Nabava  vozila bez obzira na kategoriju

– Popravak opreme

– Carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.)

– Troškovi prijevoza strojeva i opreme

– Troškovi kupovine poslovnog prostora ili zemljišta

– Troškovi izgradnje, dogradnje i unutrašnjeg uređenja poslovnog prostora

– Troškovi uređenja poslovnog prostora za prodaju i iznajmljivanje

– Troškovi uređenja objekata za smještaj

– Troškovi osoblja

– Troškovi putovanja, seminara, zakupa izložbenog prostora

– Potrošni materijal, sitni inventar, nabava sirovina/repromaterijala

– Poljoprivredna mehanizacija i ostali troškovi u vezi s poljoprivrednom djelatnosti

– Troškovi u vezi s djelatnosti pripreme i usluživanja pića

– Poslovni časopisi i imenici, tiskane i elektronske verzije

– Energetska suglasnost i ostale suglasnosti komunalnih poduzeća

– Troškovi namještaja, videonadzora, klima uređaja, skladišnih, uredskih i stambenih kontejnera, postavljanja podloga za vanjsku opremu, podloga i instalacije za strojeve, piste i sportski objekti, zaštitna i radna odjeća, obuća i oprema

– Troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave, te subjekti u vlasništvu članova obitelji Podnositelja prijave

 

Iznos potpore: 

PROIZVODNE DJELATNOSTI

Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova i pojedinačnih troškova projekta

Kapitalnu pomoć za  mikro subjekte pod:  A) moguće je dodijeliti za projekte s iznosom ukupnih prihvatljivih troškova 7.000,00 eura ili većim.

Kapitalnu pomoć za ostale subjekte malog gospodarstva pod B) moguće je dodijeliti za projekte s iznosom ukupnih prihvatljivih troškova 20.000,00 eura ili većim.

Minimalni pojedinačni trošak za pojedine komade alata i opreme je 2.000,00 eura.

Potpora može iznositi 40% prihvatljivih troškova, najviše do 10.000,00 EUR.

 

NEPROIZVODNE DJELATNOSTI:

Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova i pojedinačnih troškova projekta

Potporu je moguće dodijeliti za projekte s iznosom ukupnih prihvatljivih troškova 5.000,00 eura ili većim.

Minimalni pojedinačni trošak za pojedine komade alata i opreme je 500,00 eura.

Potpora može iznositi 40% prihvatljivih troškova, najviše do 4.000,00 EUR.

 

Prijava na ovaj Javni natječaj podnosi se putem sustava „e-prijave“ najkasnije do 24. svibnja 2024. godine u 24:00 sata. Rok za registraciju u sustav „e-prijave“ je do 24:00 sata dana 23. svibnja 2024. godine.

Sva dokumentacija navedena u ovom Javnom natječaju koja se prilaže prijavnom obrascu učitava se (upload) kroz „e-prijave“ i ne šalje se poštom. Original prijavnog obrasca dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

 

Zagrebačka županija

Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije

Ulica grada Vukovara 72/V

P.P.  974

10001 Zagreb

 

ili osobnom dostavom u Pisarnicu Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72, Zagreb.

 

Upute za prijavitelje, Javni poziv i svu ostalu dokumentaciju pronađite OVDJE.