Javni natječaj za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti za 2022. godinu – proizvodne i neproizvodne djelatnosti

Zagrebačka županija danas, 05.04.2022. godine, raspisala je Javni natječaj za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti za 2022. godinu – proizvodne i neproizvodne djelatnosti.

 

Projekti koji se sufinanciraju moraju biti sukladni postavljenim ciljevima županijskih strateških dokumenata. Opći cilj Programa poticanja razvoja gospodarstva Zagrebačke županije za 2022. godinu je povećanje konkurentnosti gospodarstva na području Zagrebačke županije. Prijavljeni projekti poduzetnika moraju doprinositi tom cilju. Ciljevi i očekivani rezultati prijavljenih projekata moraju biti jasno definirani i mjerljivi.

 

Prijaviti se mogu subjekti malog gospodarstva koji ispunjavaju uvjete:

 

Oblik registracije – prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti. Poduzetnici koji su registrirani kao samostalna djelatnost, kućna radinost i drugi oblici nisu prihvatljivi prijavitelji temeljem Natječaja.

Veličina subjekta malog gospodarstva – prihvatljivi prijavitelji su svi subjekti malog gospodarstva (mikro, mali i srednji).

 

Sjedište na području Zagrebačke županije – prihvatljivi prijavitelji imaju sjedište na području Zagrebačke županije.

 

Pozitivno poslovanje – uvjet pozitivnog poslovanja iz Natječaja odnosi se na sve prijavitelje, uključujući poduzetnike početnike. Svi prijavitelji trebaju imati pozitivno poslovanje u 2021. godini. Pozitivnim poslovanjem u smislu ovog natječaja smatrat će se pozitivno poslovanje u 2021. godini, bez obzira na eventualni preneseni gubitak iz ranijih godina. Poduzetnici početnici koji nisu imali pozitivno poslovanje u 2021. godini i poduzetnici početnici koji nisu poslovali u 2021. godini jer su registrirani kasnije nisu prihvatljivi prijavitelji na ovaj natječaj. Oni se mogu se prijaviti na Javni natječaj za dodjelu potpora za početak poslovanja poduzetnika za 2022. godinu.

 

Broj zaposlenih – uvjet broja zaposlenih odnosi se na trgovačka društva, zadruge i ustanove koje trebaju imati prosječno najmanje 1 zaposlenog u 2021. godini. Obrti i poduzetnici početnici ne moraju imati zaposlene.

 

Prihvatljivi projekti za financiranje temeljem ovog Natječaja su projekti koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
– projekt provodi subjekt malog gospodarstva – prihvatljivi prijavitelj s ciljem unapređenja svog poslovanja
– projekt se odnosi na jednu od prihvatljivih djelatnosti, a prijavitelj je registriran za djelatnost projekta
– projekt se realizira na području Zagrebačke županije i/ili susjednih županija (Grad Zagreb, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija)
– iznos prihvatljivih troškova projekta ne smije biti niži od minimalnog iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta navedenog u odredbama za pojedinu vrstu potpore
– projekt se ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuje Zagrebačka županija i ostali davatelji državnih potpora

 

Prijave se podnose za sufinanciranje projekata koji su provedeni ili će biti provedeni tijekom 2022. godine.

 

Prihvatljive djelatnosti:
– Područje C: Prerađivačka industrija
– Razred E 38.11 Skupljanje neopasnog otpada
– Područje F: Građevinarstvo
– Područje G: Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala
– Područje I: skupine 56.1. Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane i 56.2. Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
– Područje J: Informacije i komunikacije
– Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
– Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, izuzev skupine 77.1 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila i skupine 77.4. Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
– Područje P: Obrazovanje
– Područje Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
– Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija, izuzev odjeljka 92 Djelatnosti kockanja i klađenja
– Područje S: Ostale uslužne djelatnosti, izuzev odjeljka 94 Djelatnosti članskih organizacija

 

Prihvatljive aktivnosti

  

A. Kapitalne pomoći zapovećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti

  • Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata iopreme za obavljanje registrirane proizvodnedjelatnosti
  • Preuređenje i nadogradnju strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti

 

B. Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti

  • Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata iopreme za obavljanje registrirane neproizvodnedjelatnosti
  • Unutrašnje uređenje poslovnog prostora(unutrašnji građevinski radovi, instalacijski iradovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje)
  • Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera; izrada internetske stranice i web shopa
  • Nabava vozila- isključivo kategorija N1i N2 – koja služe za obavljanje vlastite neproizvodne djelatnosti izuzev usluga prijevoza za treće osobe
  • Nabava radnih strojeva (viličari, bageri, dizalice)

 

Sljedeće aktivnosti i troškovi nisu prihvatljivi:
– Porez na dodanu vrijednost (osim za gospodarske subjekte koji nisu u sustavu PDV-a), te sve ostale zakonom regulirane pristojbe
– Osnivački kapital
– Kupovina vlasničkih udjela
– Troškovi osnivanja odnosno registracije
– Najam opreme i vozila, uključujući nabavu opreme i vozila putem operativnog lizinga,
– Nabava vozila koja se koriste za prijevoz osoba, robe iz usluge za treće osobe, te nabava vozila bilo koje druge kategorije osim kategorije N1 i N2
– Popravak opreme
– Carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.)
– Troškovi prijevoza strojeva i opreme
– Troškovi kupovine poslovnog prostora ili zemljišta
– Troškovi izgradnje i dogradnje poslovnog prostora
– Troškovi uređenja poslovnog prostora za prodaju i iznajmljivanje
– Troškovi uređenja objekata za turistički smještaj
– Troškovi osoblja
– Troškovi putovanja, seminara, zakupa izložbenog prostora
– Potrošni materijal, sitni inventar, nabava sirovina/repromaterijala
– Poljoprivredna mehanizacija i ostali troškovi u vezi s poljoprivrednom djelatnosti
– Troškovi u vezi s djelatnosti pripreme i usluživanja pića
– Poslovni časopisi i imenici, tiskane i elektronske verzije
– Energetska suglasnost i ostale suglasnosti komunalnih poduzeća
– Troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem, subjekti u vlasništvu članova obitelji prijavitelja i članovi obitelji prijavitelja.

 

Korisnici kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti mogu biti subjekti malog gospodarstva, koji zadovoljavaju uvjete ovih Kriterija, i koji prijavljuju projekt koji se odnosi na proizvodnu djelatnost (područje C – prerađivačka industrija, prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti).

 

Kapitalna pomoć za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti može se dodijeliti za sljedeće namjene:
– nabavu (kupnju ili izradu) strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti (JEDAN STROJ/ JEDINSTVENA OPREMA)
– preuređenje i nadogradnju strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti (JEDAN STROJ/JEDINSTVENA OPREMA)

 

Prilikom prijave može se prijaviti samo jedna od navedenih namjena.
Kapitalna pomoć za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti dodjeljuje se prema sljedećim kategorijama:
A) za mikro subjekte malog gospodarstva
B) za ostale subjekte malog gospodarstva

 

Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova projekta:

Kapitalnu pomoć za mikro subjekte pod A) moguće je dodijeliti za projekte s iznosom ukupnih prihvatljivih troškova 80.000,00 kn ili većim.

Kapitalnu pomoć za ostale subjekte malog gospodarstva pod B) moguće je dodijeliti za projekte s iznosom ukupnih prihvatljivih troškova 200.000,00 kn ili većim.

Konačni iznos potpore može se mijenjati ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima i broju prijava.

Poduzetnik ima pravo u istoj kalendarskoj godini na realizaciju samo jednog projekta koji se sufinancira sredstvima Zagrebačke županije (što uključuje i potpore po Javnom natječaju za dodjelu potpora za početak poslovanja poduzetnika).

 

 

Korisnici kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti mogu biti subjekti malog gospodarstva, koji zadovoljavaju uvjete iz ovih Kriterija, i koji prijavljuju projekt koji se odnosi na djelatnosti navedene u ovim kriterijima osim na područje C – prerađivačka industrija, prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

 

Kapitalna pomoć za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti može se dodijeliti za sljedeće namjene:
– nabavu (kupnju ili izradu) strojeva, alata i opreme za obavljanje neproizvodne djelatnosti (JEDAN STROJ/ JEDINSTVENA OPREMA)
– nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera; izradu internetske stranice i web shopa,
– unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje, radna oprema/radni namještaj)
– nabava radnih strojeva (viličari, bageri, dizalice)
– nabava vozila – isključivo kategorija N1 i N2 – koja služe za obavljanje vlastite djelatnosti izuzev usluga prijevoza osoba i roba za treće osobe.

Prilikom prijave može se prijaviti samo jedna od navedenih namjena.

 

Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova projekta:
Potporu je moguće dodijeliti za projekte s iznosom ukupnih prihvatljivih troškova 45.000,00 kn ili većim.

Iznos potpore određuje se prema ukupnim prihvatljivim troškovima projekta:
– ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) 45.000,00 – 100.000,00 kn potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 30.000,00 kuna
– ukoliko je vrijednost ulaganja (ukupnih prihvatljivih troškova projekta) veća od 100.000,00 kn potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 40.000,00 kuna

Konačni iznos potpore može se mijenjati ovisno o raspoloživim sredstvima i broju prijava.

Poduzetnik ima pravo u istoj kalendarskoj godini na realizaciju jednog projekta koji se sufinancira sredstvima Zagrebačke županije (što uključuje i potpore po Javnom natječaju za dodjelu potpora za početak poslovanja poduzetnika).

 

Prijava na ovaj Javni natječaj podnosi se na jedan od tri načina:
A) putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata “e-prijave”(u daljnjem tekstu: sustav “e-prijave”)
B) preporučenom poštom
C) osobnom dostavom u Pisarnicu Zagrebačke županije.

 

Natječaj je otvoren do 05. svibnja 2022. godine.

 

Detalje netječaja pročitajte u Uputama za prijavitelje.

 

Izvor: zagrebacka-zupanija.hr

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”