Javni natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja ribarstva u 2022. godini

Zagrebačka županija danas, 28.03.2022. godine, raspisala je Javni natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja ribarstva u 2022. godini.

 

Postavljeni ciljevi ostvaruju se kroz unapređenje povezivanja i udruživanja ribiča, podizanje razine znanja iz područja ribarstva radi intenziviranja razvoja i povećanja konkurentnosti, poboljšanje uvjeta za proizvodnju i poslovanje u ruralnom prostoru, razvoj prepoznatljivih oblika ribolovnog turizma i povećanju prepoznatljivosti športskog ribolova.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

Za Mjeru 1.:

 • udruge ovlaštenici ribolovnog prava za ribolovno područje ili ribolovnu zonu (jezero) na području Zagrebačke županije, imaju sjedište na području Zagrebačke županije, organiziraju najmanje 20 članova-ribolovaca, djeluju na području intenzivnog sportskog ribolova, imaju dobivenu suglasnost za Plan upravljanja, od strane resornog ministarstva.

Za Mjeru 2. :

 • Športsko ribolovni savez Zagrebačke županije

 

Prihvatljivi troškovi su troškovi koji su izravno vezani za provedbu projekta, a vezani su prema mjerama:

Mjera 1. Krajobrazno uređenje jezera i vodotoka

Prihvatljivi troškovi: uređenje staza, čišćenje i održavanje jezera i ribolovnih područja s obalnim dijelom, izrada nadstrešnica i uređenje objekata – ribičkih domova; uređenje i označavanje poučnih staza oznakama i info pločama na ribolovnim područjima

 

Mjera 2. Gospodarska manifestacija

Prihvatljivi troškovi: troškovi najma prostora i opreme, troškovi dizajna, izrade i tiska promotivnog materijala, trošak oglašavanja, troškovi stručnih komisija/službi, trošak osiguranja, trošak voditelja, trošak izvođača i ostali troškovi vezani uz provedbu organizacije gospodarske manifestacije od značaja za Zagrebačku županiju čiji cilj je promocija ribarstva, ribolovnog i športskog turizma

 

Neprihvatljivi troškovi:

 • stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova
 • dospjele kamate
 • ulaganja u kapital ili kreditna ulaganja, jamstveni fondovi
 • kazne, financijske globe i troškovi sudskih sporova
 • troškovi koji se već u potpunosti financiraju iz drugih izvora
 • doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu
 • bankovne pristojbe za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i druge pristojbe u potpunosti financijske prirode
 • kupnja zemljišta ili građevina, osim kada je nužno za izravnu provedbu projekta/programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu najkasnije po završetku projekta/programa
 • gubitci na tečajnim razlikama
 • zajmovi trećim stranama
 • troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića koji su nevezani uz provedbu projekta
 • troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih i međunarodnih programa ili u iznimnim slučajevima kada se pregovaranjem s nadležnim upravnim odjelom dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak)
 • i drugi troškovi koji nisu u direktnoj vezi sa sadržajem i ciljevima projekta

 

Najviši iznos pojedinačne novčane potpore

(a) za Mjeru 1. od 50.000,00 kuna

(b) za Mjeru 2. do 30.000,00 kuna za organizirane manifestacije u tekućoj godini

 

Najviši ukupni godišnji iznos novčane potpore za tekuću godinu koju jedan korisnik može ostvariti na temelju Odluke o uvjetima i kriterijima dodjele potpora za poticanje razvoja ribarstva u Zagrebačkoj županiji u 2022. godini (KLASA: 024-05/22-02/14, URBROJ: 238-03-22-21, od 15. ožujka 2022.)  iznosi do 50.000,00 kuna za udruge, odnosno 30.000,00 kuna za savez.

 

Ostali izvori financiranja projekta

Korisnici nemaju pravo ostvariti za predloženi program ili projekt financijska sredstva iz javnih izvora (proračun Zagrebačke županije ili neki drugi javni izvor) u iznosu većem od procijenjene vrijednosti cijelog programa ili projekta, kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike. Korisnici potpore imaju pravo ostvariti potporu za isti projekt prijavom na natječaj samo kod jednog upravnog tijela Županije. Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore ne smiju se koristiti za pravdanje drugih potpora koje dodjeljuju ostali davatelji javnih sredstava.

 

 

Izvor: zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”