Javni natječaj za dodjelu potpora za početak poslovanja poduzetnika za 2022. godinu

Zagrebačka županija danas, 05.04.2022. godine, raspisala je Javni natječaj za dodjelu potpora za početak poslovanja poduzetnika za 2022. godinu.

 

Prijavu mogu podnijeti: mikro subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

– koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije
– na dan objave natječaja nisu registrirani dulje od 2 godine
– koji su u vlasništvu fizičke osobe koja do dana objave natječaja nije bila većinski vlasnik subjekta koji se prijavljuje i drugih pravnih subjekata kumulativno dulje od 2 godine
– koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće (dokazuje se potvrdom nadležne Porezne uprave)
– koji imaju podmirene obaveze prema zaposlenicima
– koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) BR. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Komunikacija Komisije od 03.04.2020. Izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19)
– koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili
– čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili
– čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće evidentirane pri nadležnoj Poreznoj upravi
– koji imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji, i čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji

 

Korisnik subvencije za početak poslovanja poduzetnika može biti samo jedan subjekt malog gospodarstva istog vlasnika. Korisnik subvencije za početak poslovanja poduzetnika ne može biti subjekt malog gospodarstva koji je registriran prije više od dvije godine, a tijekom posljednje dvije godine promijenio je vlasnika.

 

Prihvatljivi projekti za financiranje temeljem ovog Natječaja su projekti koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
– projekt provodi mikro subjekt malog gospodarstva – prihvatljivi prijavitelj s ciljem unapređenja svog poslovanja
– projekt se odnosi na jednu od prihvatljivih djelatnosti, a prijavitelj je registriran za djelatnost projekta
– projekt se realizira na području Zagrebačke županije i/ili susjednih županija (Grad Zagreb, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija, Bjelovarsko bilogorska županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija)
– iznos prihvatljivih troškova projekta ne smije biti niži od 15.000,00 kuna
– projekt se ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuje Zagrebačka županija i ostali davatelji državnih potpora.

 

Prijave se podnose za sufinanciranje projekata koji su provedeni ili će biti provedeni tijekom 2022. godine.

 

Prihvatljive djelatnosti:
– Područje C: Prerađivačka industrija
– Razred E 38.11 Skupljanje neopasnog otpada
– Područje F: Građevinarstvo
– Područje G: Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala
– Područje I: skupine 56.1. Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane i 56.2. Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
– Područje J: Informacije i komunikacije
– Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
– Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, izuzev skupine 77.1 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila i skupine 77.4. Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
– Područje P: Obrazovanje
– Područje Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
– Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija, izuzev odjeljka 92 Djelatnosti kockanja i klađenja
– Područje S: Ostale uslužne djelatnosti, izuzev odjeljka 94 Djelatnosti članskih organizacija

 

Prihvatljive aktivnosti:
– Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme
– Unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje)
– Izrada web shopa i izrada internetske stranice
– Nabava vozila – isključivo kategorija N1 i N2 – koja služe za obavljanje vlastite djelatnosti izuzev usluga prijevoza osoba i roba za treće osobe.
– Nabava radnih strojeva (viljuškari, bageri, dizalice)
– Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera
– Nabava uredskog i radnog namještaja

 

Prihvatljivi troškovi su troškovi za radove, opremu i usluge za projekt, koji se odnose na ovdje navedene prihvatljive aktivnosti.

 

Neprihvatljive aktivnosti i troškovi:
– Porez na dodanu vrijednost (osim za gospodarske subjekte koji nisu u sustavu PDV-a), te sve ostale zakonom regulirane pristojbe
– Osnivački kapital
– Kupovina vlasničkih udjela
– Troškovi osnivanja odnosno registracije
– Najam opreme i vozila, uključujući nabavu opreme i vozila putem operativnog lizinga
– Nabava vozila koja se koriste za prijevoz osoba, robe iz usluge za treće osobe, te nabava vozila bilo koje druge kategorije osim kategorije N1 i N2
– Popravak opreme
– Carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.)
– Troškovi prijevoza strojeva i opreme
– Troškovi kupovine poslovnog prostora ili zemljišta
– Troškovi izgradnje i dogradnje poslovnog prostora
– Troškovi uređenja poslovnog prostora za prodaju i iznajmljivanje
– Troškovi uređenja objekata za turistički smještaj
– Troškovi osoblja
– Troškovi putovanja, seminara, zakupa izložbenog prostora
– Potrošni materijal, sitni inventar, nabava sirovina/repromaterijala
– Poljoprivredna mehanizacija i ostali troškovi u vezi s poljoprivrednom djelatnosti
– Troškovi u vezi s djelatnosti pripreme i usluživanja pića
– Poslovni časopisi i imenici, tiskane i elektronske verzije
– Energetska suglasnost i ostale suglasnosti komunalnih poduzeća
– Troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem, subjekti u vlasništvu članova obitelji prijavitelja i članovi obitelji prijavitelja

 

Iznos i intenzitet potpore – potporu je moguće dodijeliti za projekte s iznosom ukupnih prihvatljivih troškova 15.000,00 kn ili većim.

Potpora može iznositi do 75% prihvatljivih troškova, najviše do 15.000,00 kuna, ovisno o raspoloživim sredstvima i broju prijava.

Konačni iznos potpore može se mijenjati ovisno o raspoloživim sredstvima i broju prijava.

Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. Poduzetnik ima pravo u istoj kalendarskoj godini na realizaciju samo jednog projekta koji se sufinancira sredstvima Zagrebačke županije (što uključuje i potpore po Javnom natječaju za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti za 2022. godinu – proizvodne i neproizvodne djelatnosti).

 

Prijava na ovaj Javni natječaj podnosi se na jedan od tri načina:
A) putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata “e- prijave”(u daljnjem tekstu: sustav “e-prijave”)
B) preporučenom poštom
C) osobnom dostavom u Pisarnicu Zagrebačke županije

 

 

Natječaj je otvoren do 05. svibnja 2022. godine.

 

Detalje netječaja pročitajte u Uputama za prijavitelje.

 

Izvor: zagrebacka-zupanija.hr

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”