Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Ministarstvog ospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada”.

Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada radi usklađenja s ciljem EU da se do 2025. najmanje 55% mase komunalnog otpada oporabi recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu te da se do 2035. smanji količina otpada koji se odlaže na odlagališta na 10%.

 

Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

 

U okviru ovog Poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u:
A) Izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja s ciljem proizvodnje komposta.
ILI
B) izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju energije iz OIE u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije s ciljem proizvodnje anaerobnog digestata  i bioplina,  odnosno biogoriva.

 

Za postrojenja za recikliranje dodjeljuju se potpore za ulaganje u recikliranje i ponovno uporabu otpada iz članka 9., a za postrojenja za proizvodnju OIE dodjeljuju se potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz članka 10. Drugih izmjena Programa dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu otpada.

 

U sklopu ovog Poziva potpora će se dodijeliti za ulaganje u postrojenja za obradu biootpada iz točke A. ili iz točke B., u kojima će se tijekom 5 godina od završnog plaćanja Korisniku po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava koristiti biootpad koji je proizveden isključivo na području RH, odnosno kako je on definiran u članku 4. stavku 1., točki 3. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21), koji je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz prehrambene industrije.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz NPOO-a u okviru ovog Poziva je 354.000.000,00 HRK.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz NPOO-a za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

 • najniži iznos 1.000.000,00 HRK
 • najviši iznos 100.000.000,00 HRK

Maksimalni stupanj sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta iz bespovratnih sredstava NPOO-a, ovisno o veličini poduzeća Prijavitelja i kategorijama postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, izračunava se u skladu s Programom dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i iznosi kako slijedi:

Tablica 2.a     Maksimalni intenziteti potpore za sva područja RH osim Grada Zagreba

Maksimalni intenzitet potpore iz NPOO-a prema veličini poduzeća
Kategorija postrojenja Mikro i malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće Program i
vrsta potpore
Postrojenje za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada 70% prihvatljivih troškova 60% prihvatljivih troškova 50% prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora – potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada
Postrojenje za  proizvodnju energije iz OIE 80% prihvatljivih troškova 70% prihvatljivih troškova 60% prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora – potpore za ulaganje u promicanje energije iz OIE
65% prihvatljivih troškova 55% prihvatljivih troškova 45% prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora – potpore za ulaganje u promicanje energije iz OIE za mala postrojenja

Tablica 2.b     Maksimalni intenziteti potpore za područje Grada Zagreba

Maksimalni intenzitet potpore iz NPOO-a prema veličini poduzeća
Kategorija postrojenja Mikro i malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće Program i
vrsta potpore
Postrojenje za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada 60 % prihvatljivih troškova 50 % prihvatljivih troškova 40 % prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora – potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada
Postrojenje za  proizvodnju energije iz OIE 70 % prihvatljivih troškova 60 % prihvatljivih troškova 50 % prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora – potpore za ulaganje u promicanje energije iz OIE
55 % prihvatljivih troškova 45 % prihvatljivih troškova 35 % prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora – potpore za ulaganje u promicanje energije iz OIE za mala postrojenja

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće koje je, na dan podnošenja projektnog prijedloga, registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta Prijavitelja.
Prihvatljive aktivnosti

 1. Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije:
 • izrada Analize tržišta i dostupnosti biootpada;
 • izrada Analize troškova i koristi;
 • izrada svih prijavnih obrazaca;
 • izrada potrebne dokumentacije u svrhu ishođenja rješenja nadležnog tijela o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ukoliko je za zahvat obvezan PUO i/ili rješenja nadležnog tijela kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti PUO ukoliko je za zahvat obvezna ocjena o PUO;
 • izrada projektno-tehničke dokumentacije koja je potrebna za izgradnju, nadogradnju, i/ili opremanje postrojenja za obradu biootpada –  izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole, izrada glavnog projekta s troškovnikom, izrada izvedbenog projekta, izrada projekta izvedenog stanja i izrada ostale projektantske dokumentacije za ishođenje pravomoćnog akta na temelju kojeg može započeti gradnja, izrada foto i arhitektonske dokumentacije postojećeg stanja, geomehanička, građevinska i konstruktivna istraživanja i sva ostala predistraživanja, izrada geodetskih elaborata, geotehničkih elaborata, parcelacijskih elaborata i drugih geodetskih elaborata;
 • priprema dokumentacije o nabavi i provedba postupaka javne nabave radova, usluga i roba za izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za obradu biootpada sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg može započeti izgradnja.

 

 

 1. Aktivnosti uspostave postrojenja za obradu biootpada, odnosno:
 • izgradnje, nadogradnje i/ili opremanja postrojenja za recikliranje, u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja s ciljem proizvodnje komposta, ili
 • izgradnje i opremanja novih postrojenja za proizvodnju OIE, u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije, s ciljem proizvodnje anaerobnog digestasta i bioplina, odnosno biogoriva

Navedeno pod a) i b) uključuje sljedeće podaktivnosti:

 • izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih dr. radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju u skladu s pravomoćnim aktom na temelju kojeg može započeti izgradnja, nadogradnja, i/ili opremanje postrojenja (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja),
 • nabavu pokretne opreme, koja se ne ugrađuje, a koja je potrebna za obavljanje tehnoloških procesa kompostiranja ili anaerobne digestije,
 • priključivanje na komunalnu infrastrukturu i izgradnja  pristupne ceste od javne ceste pristupne ceste ako se koristi isključivo za potrebe pristupa postrojenju za obradu biootpada,
 • digitalizaciju praćenja tehnoloških procesa kompostiranja ili anaerobne digestije,
 • sve ostale neophodne aktivnosti propisane zakonom u svrhu ishođenja uporabne dozvole za postrojenje za obradu biootpada.

 

 1. Aktivnosti projektantskog nadzora te aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu s Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

 

 1. Usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 i 118/18, 110/19).

 

 1. Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog biootpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi:
 • radionice, javne kampanje, informativne aktivnosti edukativno-promotivni materijali, internetski portali za sprječavanje nastanka biootpada, odvojeno sakupljanje biootpada i kompostiranje, uključujući i za strane turiste, i
 • radionice, javne kampanje, informativne aktivnosti edukativno-promotivni materijali, internetski portali o postupcima biološke obrade odvojeno sakupljenog biootpada u kojima se pružaju informacije o postrojenjima za obradu biootpada i vezanim tehnološkim procesima kompostiranja i anaerobne digestije.

 

 1. Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o ravnopravnosti spolova, nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

 

 1. Aktivnosti upravljanja projektom i administracije obuhvaćaju prihvatljive podaktivnosti za provedbu projekta – upravljanje aktivnostima projekta, administracija i tehnička koordinacija, provedba odgovarajućih postupaka javne nabave, financijsko upravljanje, izvještavanje, te ostale aktivnosti u vezi s upravljanjem projektom.

 

Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati i sve ostale aktivnosti i dokumentaciju potrebnu za izvođenje/realizaciju projekta.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. listopada 2023. do 14:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

 

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 13. lipnja 2022. od 09:00 sati putem poveznice: https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/8.

 

Dokumentaciju i detalje natječaja pronađite ovdje.

 

Izvor: mingor.gov.hr

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”