Evidencije i podatci o radnom vremenu

Evidenciju o radniku i njegovom radnom vremenu dužan je voditi svaki poslodavac. Kako bi se sve odvijalo po pravilima i kako bi evidencije bile potpune, bitno je poznavati zakon.

Kao temeljni propis radnog zakonodavstva Zakon o radu u članku 60. definira pojam radnog vremena kao vrijeme:

 • U kojem je radnik spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi poslodavac
 • Koje radnik provede obavljajući poslove po pozivu poslodavca, neovisno o tome obavljali ih u mjestu koje je odredio poslodavac ili u mjestu koje je odabrao radnik

Ne smatra se radnim vremenom vrijeme u kojem je radnik pripravan odazvati se pozivu poslodavca za obavljanje poslova, pri čemu se radnik ne nalazi na mjestu na kojem se njegovi poslovi obavljaju niti na drugom mjestu koje je odredio poslodavac. Ali pritom ima pravo na naknadu utvrđenu ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom.

 

Što mora sadržavati evidencija radnog vremena?

Evidencija radnog vremena sadrži najmanje sljedeće podatke:

 • Ime i prezime radnika
 • Datum u mjesecu
 • Početak rada
 • Završetak rada
 • Vrijeme i sate zastoja, prekida rada i slično do kojeg je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran
 • Ukupno dnevno radno vrijeme
 • Sate terenskog rada
 • Sate privatnosti
 • Vrijeme nenazočnosti na radu:
 • Sate korištenja odmora
 • Neradne dane i blagdane utvrđene posebnim propisom
 • Sate spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad
 • Sate plaćenih dopusta
 • Sate nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena po zahtjevu radnika
 • Sate nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena u kojima radnik svojom krivnjom ne obavlja ugovorene poslove
 • Sate provedene u štrajku
 • Sate isključenja s rada (lockout)

 

Posebni podaci o radnom vremenu

Posebne podatke o radnom vremenu od kojih ovisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, poslodavac je dužan voditi (sate rada noću, prekovremeni rad, smjenski rad, dvokratni rad, rad u dane blagdana i slično).

Poslodavac nije dužan u evidenciji radnog vremena evidentirati podatak o satima korištenja dnevnog i tjednog odmora za radnike kojima je radno vrijeme raspoređeno u jednakom trajanju i jednakom rasporedu po danima, tjednima i mjesecima.

 

Vremenski rokovi

Poslodavac evidenciju radnog vremena vodi za obračunsko razdoblje koje je utvrđeno za isplatu plaće.

Poslodavac je obvezan evidenciju radnog vremena voditi uredno, razumljivo i ažurno, te istu popuniti najkasnije sedmog dana od dana za koji se podaci popunjavaju.

Poslodavac je dužan voditi evidenciju radnog vremena, ako nije drukčije uređeno, i za radnike s kojima ima sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada. Takva evidencija radnog vremena mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

 • Ime i prezime radnika
 • Datum u mjesecu
 • Ukupno dnevno radno vrijeme
 • Sate terenskog rada
 • Sate pripravnosti
 • Vrijeme nenazočnosti na radu:
 • Sate korištenja odmora
 • Neradne dane i blagdane utvrđene posebnim propisom
 • Sate spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad
 • Sate plaćenih dopusta

 

Na koje još načine poslodavac može voditi evidenciju rada?

Evidenciju rada poslodavac može voditi na način da zaduži radnika za redovito vođenje i dostavljanje te evidencije, koju je poslodavac obvezan kontrolirati.

Poslodavac je dužan voditi evidenciju rada i za radnike za koje radno vrijeme nije moguće mjeriti ili unaprijed odrediti ili ga radnik određuje samostalno.

Podaci o radnom vremenu mogu se voditi u pisanom ili elektroničkom obliku i uz korištenje odgovarajućih kartica.

 

Čuvanje evidencije

Poslodavac je dužan, evidencije o radnom vremenu, čuvati najmanje šest godina. Kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarivanja prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, pri čemu bi za ostvarivanje tih prava mogle biti relevantne i navedene evidencije, iste je dužan čuvati do pravomoćnog okončanja toga spora.

 

Radnik ima pravo uvida u evidencije koje poslodavac vodi o njemu i isto tako, ima pravo zatražiti i dobiti na uvid podatke iz matične knjige kao i evidencije o radnom vremenu.

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”