Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – najčešće pogreške kod provedbe postupaka javne nabave

Kako bi se smanjile pogreške u pripremi dokumentacije o nabavi, postupku pregleda i ocjene ponuda te izvršenju ugovora o javnoj nabavi, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pripremila je upute o pripremi dokumentacije o nabavi s primjerima najčešćih pogreški u svim fazama, a koje su dostupne na stranicama Agencije za plaćanja i na sljedećem linku: https://www.apprrr.hr/nova-uputa-za-obveznike-javne-nabave-u-natjecajima-iz-programa-ruralnog-razvoja/.

 

Agencija za plaćanja je dosad izvršila provjere više stotina dokumentacija iz provedenih postupaka javne nabave kao i dokumentacija koje su vezane uz provedbu (izvršenje) ugovora o javnoj nabavi te tijekom tih provjera uočila da se određene vrste pogrešaka učestalo ponavljaju. Kako bi smanjili broj utvrđenih nepravilnosti i time financijske korekcije u postupcima javne nabave, Agencija je pripremila sažetak najčešćih pogrešaka. Napominju kako se posebna pozornost treba posvetiti fazi izvršenja ugovora o javnoj nabavi jer tada mogu nastati najozbilnjije nepravilnosti i rezultirati primjenom financijskih korekcija.

 

Iz agencije ističu i kako su, za natječaje koji su objavljivani nakon svibnja 2019. godine, u primjeni nove Smjernice za određivanje financijskih ispravaka koje, u slučaju nepoštovanja primjenjivih pravila o javnoj nabavi, Komisija primjenjuje na rashode koje financira Unija čija primjena je i propisana Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/2019, 37/2020, 31/2021,134/2021). Značajna razlika navedenih Smjernica u odnosu na prethodne iz 2013. godine su više stope financijskih korekcija kao i nemogućnost njihovog umanjenja za određene nepravilnosti sa 25% na stopu od 5%. Sažetak i primjeri najčešćih grešaka u postupcima javne nabave i provedbe ugovora:

 

 

FAZA IZRADE DOKUMENTACIJE O NABAVI (PROPISIVANJE UVJETA SPOSOBNOSTI, OSNOVA ZA ISKLJUČENJE, TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA)

·  Izbjegavanje primjene propisa o nabavi te umjetna podjela ugovora o radovima/uslugama/robi (primjerice (Idejni) projekt koji se sastoji od radova i robe potrebno je kao funkcionalnu cjelinu provesti u objedinjenom postupku javne nabave). Ako je unutar jednog natječaja više prijava korisnika s istim ili sličnim opisom predmeta nabave, postupak se može provesti i objedinjeno u grupama

·  Uvjeti sposobnosti nisu vezani uz predmet nabave i/ili nisu razmjerni predmetu nabave (specificiranje pojma „slično predmetu nabave“ (primjerice predmet nabave je izgradnja dječjeg vrtića, a sličnim poslovima se smatra samo izgradnja zgrada javne i društvene namjene), traži se iskustvo u radovima koji su sufinancirani isključivo iz EU fondova, zahtjev za određenim (prekomjernim) brojem godina iskustva pojedinih stručnjaka, traži se voditelj radova strojarske struke, a predmet nabave ne obuhvaća strojarske radove)

·  Nezakoniti i/ili  diskriminacijski  uvjeti  sposobnosti  (zahtijevanje „registracije  za djelatnost građenja“, zahtijevanje obaveznog upisa u komoru za inženjere gradilišta i voditelje radova (upis je dobrovoljan od studenog 2019) , zahtijevanje da stručnjak mora biti zaposlenik ponuditelja)

·  Nezakoniti i/ili diskriminacijski kriteriji za odabir ponude (kao ponder za odabir ENP propisano je iskustvo gospodarskog subjekta ili specifično iskustvo stručnjaka koje je istovremeno i uvjet tehničke i stručne sposobnosti). Diskriminirajuće tehničke specifikacije (navođenje normi bez korištenja izraza „ili jednakovrijedno“ te bez generalne klauzule u DON o jednakovrijednosti normi ili navođenje marki, tipova  proizvoda  i  brendova  kao  i  opisi koji upućuju na točno određeni proizvod bez korištenja izraza „ili jednakovrijedno“ kao i bez  kriterija za ocjenu jednakovrijednosti)

 

 

FAZA POSTUPKA PREGLEDA I OCJENE PONUDA

·  Nedostatak transparentnosti i revizijskog traga pregleda i ocjene ponuda (u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda nema traga o provjeri uvjeta iz dokumentacije ili ne postoje ažurirani dokazi o izvršenim provjerama). Nije dovoljan općeniti navod o dostavi ESPD obrasca, mora biti razvidna provjera svih uvjeta za ponuditelja, podugovaratelja, člana zajednice, gospodarskog subjekta na kojeg se ponuditelj oslanja

·  Izmjena ponude tijekom ocjene (institut pojašnjenja ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave – primjerice u postupku javne nabave došlo je do naknadnog uvođenja i oslanjanja na sposobnost drugog gospodarskog subjekta radi dokazivanja ispunjavanja iskustva u izvršenim radovima i/ili naknadna dostava izjave o ponuđenom jamstvenom roku koji je dio kriterija za odabir ponude)

·  Izmjena uvjeta sposobnosti nakon otvaranja ponuda (primjerice kao relevantno slično iskustvo u građenju nerazvrstane ceste prihvaća se iskustvo u gradnji nasipa za obranu od poplava, prihvaćen tehnički stručnjak arhitektonske struke dok je DON-om propisana građevinska struka, u ESPD u ponudi nije bila ispunjena točka o ekonomskoj i financijskoj sposobnosti te nije traženo pojašnjenje i upotpunjavanje niti je tražen ažurirani dokaz, a ponuditelj je odabran)

·  Provjera ažuriranih popratnih dokumenata/dokaza – ažurirani dokazi (vrsta adekvatnog i prihvatljivog dokaza) je propisana u ZJN 2016. Dokazi se prvenstveno dohvaćaju putem sustava EOJN (izvadak iz sudskog registra, potvrde o nekažnjavanju, potvrde porezne uprave, eCertis (ako je primjenjivo). Uvjerenje o nekažnjavanju izdano od strane Općinskog kaznenog suda nije dokaz o nepostojanju osnova za isključenje za odgovornu fizičku osobu (direktor, član nadzornog odbora, prokurist)). Ako je u DON propisana samo mogućnost traženja ažuriranih dokaza te ako naručitelj odluči tražiti određeni dokaz isti u tom slučaju mora pribaviti. Propust u cjelovitoj provjeri nepostojanja osnova  za  isključenje  (primjerice  nekažnjavanost  nije  provjerena za sve članove zajednice ponuditelja ili za sve odgovorne osobe (članovi uprave/direktori, članovi nadzornog odbora, prokuristi); izvadak iz sudskog registra ne sadrži sve situacije propisane čl. 254. st. 1. t. 2. ZJN 2016 te je u tom slučaju potrebno tražiti izjavu (s ovjerom potpisa) u skladu s odredbom članka 265. st. 2. ZJN 2016)

 

 

FAZA IZVRŠENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

·  Ugovor o javnoj nabavi nije sklopljen u skladu s dokumentacijom o nabavi i odabranom ponudom (primjerice rok dovršetak radova dulji od propisanog ili ponuđenog, u dokumentaciji o nabavi i/ili u ponudi rok je bio izražen u kalendarskim danima,  a ugovorom utvrđen rok u radnim danima, ugovorena jamstva u nižem iznosu ili s kraćim rokom valjanosti)

·  Propust u traženju različitih jamstava propisanih dokumentacijom o nabavi ili ugovorom (kašnjenje u dostavi jamstava, prihvaćanje jamstava nižeg iznosa ili drugog oblika od ugovorenoga (primjerice zadužnica ponuditelja umjesto propisane bankarske garancije), neproduljivanje jamstva sukladno sklopljenim dodacima ugovora (jamstvo  mora trajati cijeli period trajanja ugovora bez obzira jesu li se u određenom periodu radovi izvodili ili ne), jamstvo za otklanjanje nedostatke u jamstvenom roku nema rok važenja sukladno ponuđenom)

·  Propust u traženju polica osiguranja propisanih dokumentacijom o nabavi ili ugovorom (polica osiguranja nije uopće zaprimljena ili ne  pokriva  sve  propisane  osigurane slučajeve, nije vinkulirana u korist naručitelja)

·  Ugovor o javnoj nabavi se ne izvršava u skladu s odabranom ponudom- nepoštivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) (primjerice produljenje roka koji je bio kriterij za odabir ponude, a čime se utječe na rangiranje ponuda, prihvaćanje zamjene stručnjaka koji ne ispunjava uvjete koji su bili bodovani kao kriterij ENP), zamjena ključnih stručnjaka tijekom izvršenja ugovora bez revizijskog traga o provjeri njihovih kvalifikacija sukladno uvjetima iz DON, u izvršenju ugovora ne sudjeluje gospodarski subjekt na čiju sposobnost se odabrani ponuditelj oslonio radi dokazivanja stručnog iskustva i/ili obrazovnih i stručnih kvalifikacija

·  Nekorištenje mogućnosti naplate ugovorne kazne u slučaju nepoštivanja odredbi ugovora ili aktivacije jamstva za uredno izvršenje ugovora

·  Neuvođenje podugovaratelja (skriveni podugovaratelji) koji izvode radove te izostanak provjere ispunjava li podugovaratelj uvjete sposobnosti, postoje li osnove za isključenje, te izostanak sklapanja dodatka (aneksa) ugovora

·  Produljenje rokova ili povećanje cijene bez sklapanja dodatka postojećem ugovoru te bez analize cijena, suglasnosti ugovornih strana i nadzornog inženjera te bez navođenja jasne zakonske osnove (konkretan članak zakona)

·  Izmjena ugovora uz paušalan navod „zbog posljedica pandemije COVID-19“ bez konkretnih dokaza i dokumenata koji dokazuju tvrdnje nastupu novonastalih okolnosti

 

 

Izvor: apprrr.hr

 

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“